Informacja dla pacjenta

Drodzy Pacjenci,

Poniżej znajdziecie wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Waszych danych osobowych w związku z objęciem opieką zdrowotną w OCHO w związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

A. Kto jest administratorem danych osobowych pacjentów?

Administratorem danych osobowych pacjentów przetwarzanych na potrzeby objęcia opieką zdrowotną jest Ośrodek Chirurgii Oka prof. Zagórskiego sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000658544, NIP: 9452092100, (dalej zwana: „OCHO”). Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami.

B. Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez OCHO możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@ocho.pl.

C. Jaki jest zakres danych osobowych przetwarza OCHO?

OCHO przetwarza następujący zestaw danych: imię, nazwisko, nr PESEL, płeć oraz data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL), główna miejscowość opieki, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu, wizerunek (nagrania kamer monitoringu). Dodatkowo, podczas korzystania z opieki zdrowotnej OCHO przetwarza wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności informacje o stanie zdrowia.

D. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

OCHO przetwarza dane osobowe jako podmiot leczniczy a celem tego przetwarzania jest zapewnienie opieki zdrowotnej i zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, przez co rozumiemy:
 1. ustalenie tożsamości pacjenta przed udzieleniem świadczenia, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość (np. przez www lub telefonicznie), na stanowiskach recepcyjnych czy w gabinecie lekarskim,
 2. świadczenie usług medycznych i leczenie pacjentów, w celu wykonania zawartej z pacjentem umowy,
 3. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej,
 4. realizowanie prawa pacjenta, np. odbieranie i archiwizowanie oświadczeń upoważniających inne osoby do dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta oraz udzielania im informacji o stanie zdrowia pacjenta,
 5. kontakty z pacjentem pod podanym numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołanie terminu konsultacji lekarskiej, przypomnienie o konsultacji, poinformowanie o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy poinformować o możliwości odbioru wyniku badań,
 6. zrealizowania prawnie uzasadnionego celu OCHO, jakim jest wykonywanie przez nas monitoringu na terenach spółki, rozwój przedsiębiorstwa i jego pracowników, planowanie i organizacja pracy, wykonywanie analiz, zestawień, statystyk i programów czy strategii biznesowych lub personalnych, uzyskiwania opinii o jakości świadczonych usług zdrowotnych (ankiety), ochrona i zabezpieczenie mienia OCHO, obrony praw lub ustalenia i dochodzenia roszczeń OCHO,
 7. względnie konieczność zrealizowania innego, szczególnego obowiązku prawnego, nakładanego na OCHO przez obowiązujące przepisy prawa (sprawy podatkowe, księgowe, itp.).

E. Na jakiej podstawie OCHO przetwarza dane osobowe?

Zgodnie z RODO, przesłankami przetwarzania danych osobowych może być a) zgoda osoby, której dane osobowe są przetwarzane, b) konieczność wykonania umowy zawartej przez OCHO z osobą, której dane osobowe są przetwarzane, c) szczególny obowiązek prawny, nałożony na OCHO przez obowiązujące przepisy prawa, d) konieczność ochrony żywotnych interesów osoby, której dane osobowe są przetwarzane, e) konieczność wykonania przez OCHO zadania realizowanego w interesie publicznym lub f) konieczność zrealizowania prawnie uzasadnionego celu OCHO lub inne przypadki szczególne w zakresie przetwarzania danych dotyczących zdrowia. W związku z powyższym, dane osobowe potrzebne OCHO w celu opisanym:
 1. w lit. D 1), D 4) i D 7) powyżej przetwarzamy na podstawie szczególnego obowiązku prawnego, nałożonego na OCHO przez obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 2. w lit. D 2) i D 5) powyżej przetwarzamy gdyż jest to niezbędne do celów wykonania umowy zawartej z pacjentem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. w lit. D 3) powyżej przetwarzamy gdyż jest to niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i zapewnienia opieki zdrowotnej (art. 9 ust. 2 lit. h RODO),
 4. w lit. D 6) powyżej przetwarzamy jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

F. Czy OCHO dokonuje profilowania danych osobowych?

OCHO nie dokonuje zautomatyzowanej analizy danych prowadzących do zautomatyzowanego podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących pacjentów.

G. Komu przekazywane są dane osobowe?

Jako podmiot leczniczy OCHO dba o poufność danych osobowych swoich pacjentów. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji praw jako pacjenta, dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
 • innym podmiotom leczniczym, współpracującym z OCHO w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej w postaci naszych placówek własnych oraz placówek współpracujących z OCHO na terenie Polski, w tym podmiotom z grupy kapitałowej OCHO,
 • dostawcom usług zaopatrujących OCHO w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym),
 • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających OCHO w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym).

H. Czy dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Z uwagi na to, że OCHO korzysta z usług innych dostawców, np. w zakresie serwisu sprzętu diagnostycznego, dane osobowe mogą być przekazywane poza teren EOG, w oparciu o standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. Przez jaki czas przetwarzane są dane osobowe? W przypadku gdy OCHO utworzyło dokumentację medyczną pacjenta, ma obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez OCHO przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych), są one przetwarzane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane są przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe są usuwane lub poddawane anonimizacji.

I. Czy podanie danych jest obowiązkiem pacjenta?

Korzystanie z usług OCHO jest dobrowolne, przy czym OCHO jako podmiot leczniczy zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w związku z czym brak podania danych może skutkować odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie danych koniecznych do wypełnienia obowiązków rachunkowych czy podatkowych jest potrzebne do wystawienia faktury lub imiennego rachunku. Podane numeru telefonu i/lub adresu e-mail jest dobrowolne, jednak bez takiej zgody OCHO nie będzie mogło umożliwić korzystania z niektórych usług lub udogodnień dostarczanych przez OCHO swoim pacjentom (potwierdzanie wizyt, itp.).

J. Jakie są uprawnienia pacjentów związane z przetwarzaniem danych?

Pacjentom przysługują następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (złożenia wniosku o informację o przetwarzanych danych oraz uzyskania ich kopii, w tym kopii własnych danych osobowych, które są przekazywane do państwa trzeciego) oraz prawo ich sprostowania (poprawienia), usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku), a także prawo do przenoszenia tych danych do innego administratora danych lub do pacjenta (w zakresie określonym art. 20 RODO).
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej przez pacjenta zgody przed jej cofnięciem.
 • w szczególnych sytuacjach pacjent może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez OCHO danych osobowych, jeżeli podstawą wykorzystania danych jest prawnie usprawiedliwiony interes OCHO lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu sprzeciwu, OCHO nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że OCHO wykaże, że istnieją:
  • ważne uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa
  • uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności pacjenta, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. Pacjentowi przysługuje również możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez OCHO narusza przepisy RODO.

Akceptuję

Komunikat dotyczący Koronawirusa SARS-CoV-2

Szanowni Państwo,

Z uwagi na trwający w Polsce Stan Epidemii, w OCHO wprowadzone zostały następujące działania:

 • Od dnia 20.04.2020 zostają wznowione wizyty i zabiegi planowe w bardzo ograniczonym zakresie. Wizyta w OCHO możliwa jest tylko po wcześniejszym, telefonicznym potwierdzeniu terminu.
 • Każda osoba, która wchodzi na teren OCHO:
  • dezynfekuje ręce,
  • wykonuje pomiar temperatury ciała,
  • wypełnia i podpisuje ankietę pod kątem występowania objawów kaszlu, duszności, kataru, oraz odbywaniem zagranicznych podróży czy kontaktu z osobami zakażonymi,
  • jest informowana o podwyższonym ryzyku zakażenia i podpisuję zgodę na korzystanie z usług medycznych,
  • zostaje wyposażona w maskę i otrzymuje instrukcję jak ją prawidłowo zakładać i zdejmować,
 • Na terenie OCHO ograniczamy liczbę osób, tak aby zachować zalecane odległości. Nie będą wpuszczane osoby towarzyszące, o ile nie wymaga tego stan Pacjenta.
 • Osobom towarzyszącym, które oczekują na zewnątrz, zalecamy unikania skupisk ludzi i gromadzenia się przed wejściem do OCHO. Poinformujemy telefonicznie jak tylko Pacjent będzie gotowy do wyjścia.

Informacja telefoniczna dostępna jest w godzinach pracy OCHO pod numerem 222905905.

Z wyrazami szacunku,
Zespół OCHO

Rzeszów

17 lipca
Operacje witrektomii – dr Sławomir Cisiecki
Operacje witrektomii – dr Sławomir Cisiecki

W OCHO Rzeszów w dniu 17 lipca 2021 roku dr Sławomir Cisiecki wykonywać będzie zabiegi…

29 maja
Zabiegi usunięcia zaćmy – lek. med. Emilia Borcz
Zabiegi usunięcia zaćmy – lek. med. Emilia Borcz

Lek. med. Emilia Borcz będzie wykonywała operacje usunięcia zaćmy w OCHO Rzeszów w dniu 29.05.2021…

24 maja
Zabiegi usunięcia zaćmy – lek. med. Jacek Krukowski
Zabiegi usunięcia zaćmy – lek. med. Jacek Krukowski

Lek. med. Jacek Krukowski będzie wykonywał operacje usunięcia zaćmy w OCHO Rzeszów w dniu 24…

22 maja
Zabiegi usunięcia zaćmy – lek. med. Małgorzata Marczak
Zabiegi usunięcia zaćmy – lek. med. Małgorzata Marczak

Informujemy, że w dniu 22.05.2021 r. lek. med. Małgorzata Marczak będzie wykonywać operacje usunięcia zaćmy…

21 maja
Operacje witrektomii – dr Sławomir Cisiecki
Operacje witrektomii – dr Sławomir Cisiecki

W OCHO Rzeszów w dniu 21 maja 2021 roku dr Sławomir Cisiecki wykonywać będzie zabiegi…

11 maja
Zabiegi usunięcia zaćmy – lek. med. Małgorzata Lisowiec
Zabiegi usunięcia zaćmy – lek. med. Małgorzata Lisowiec

Lek. med. Małgorzata Lisowiec będzie wykonywała operacje usunięcia zaćmy w OCHO Rzeszów w dniu 11…

7 maja
Zabiegi usunięcia zaćmy – dr Dariusz Haszcz
Zabiegi usunięcia zaćmy – dr Dariusz Haszcz

Informujemy, że w dniu 7.05.2021 oraz w dniu 17.05.2021 r. dr Dariusz Haszcz będzie wykonywać…

5 maja
ThermoFlo – oczyszczanie brzegów powiek
ThermoFlo – oczyszczanie brzegów powiek

Informujemy, że w placówce OCHO Rzeszów są wykonywane zabiegi ThermoFlo. Najbliższe terminy: 5.05.2021 r., 19.05.2021…

26 kwietnia
Zabiegi usunięcia zaćmy – lek. med. Jacek Krukowski
Zabiegi usunięcia zaćmy – lek. med. Jacek Krukowski

Lek. med. Jacek Krukowski będzie wykonywał operacje usunięcia zaćmy w OCHO Rzeszów w dniu 26…

20 kwietnia
Zabiegi i konsultacje prof. Tomasza Żarnowskiego
Zabiegi i konsultacje prof. Tomasza Żarnowskiego

W dniu 20.04.2021 -   konsultacje i  zabiegi usunięcia zaćmy w OCHO Rzeszów będzie wykonywał…

16 kwietnia
Zabiegi usunięcia zaćmy – lek. med. Emilia Borcz
Zabiegi usunięcia zaćmy – lek. med. Emilia Borcz

Lek. med. Emilia Borcz będzie wykonywała operacje usunięcia zaćmy w OCHO Rzeszów w dniu 16…

13 kwietnia
Zabiegi usunięcia zaćmy – lek. med. Małgorzata Lisowiec
Zabiegi usunięcia zaćmy – lek. med. Małgorzata Lisowiec

Lek. med. Małgorzata Lisowiec będzie wykonywała operacje usunięcia zaćmy w OCHO Rzeszów w dniu 13…

10 kwietnia
Zabiegi usunięcia zaćmy – lek. med. Małgorzata Marczak
Zabiegi usunięcia zaćmy – lek. med. Małgorzata Marczak

Informujemy, że w dniu 10.04.2021 r. lek. med. Małgorzata Marczak będzie wykonywać operacje usunięcia zaćmy…

9 kwietnia
Zabiegi usunięcia zaćmy – dr Dariusz Haszcz
Zabiegi usunięcia zaćmy – dr Dariusz Haszcz

Informujemy, że w dniach 9.04.2021 oraz 19.04.2021 r. dr Dariusz Haszcz będzie wykonywać operacje usunięcia…

7 kwietnia
ThermoFlo – oczyszczanie brzegów powiek
ThermoFlo – oczyszczanie brzegów powiek

Informujemy, że w placówce OCHO Rzeszów są wykonywane zabiegi ThermoFlo. Najbliższe terminy: 7.04.2021 r., 21.04.2021…

8 marca
Światowy Tydzień Jaskry
Światowy Tydzień Jaskry

Ośrodek w Rzeszowie dołączył do V edycji bezpłatnych badań profilaktycznych w kierunku jaskry, w ramach…

27 lutego
Zabiegi witrektomii – Dr hab. n. med. Katarzyna Nowomiejska
Zabiegi witrektomii – Dr hab. n. med. Katarzyna Nowomiejska

Informujemy, że w dniu 27 luty 2021 r. dr hab. n. med. Katarzyna Nowomiejska będzie…

26 lutego
Zabiegi usunięcia zaćmy – dr Dariusz Haszcz
Zabiegi usunięcia zaćmy – dr Dariusz Haszcz

Informujemy, że w dniu 26 luty 2021 r. dr Dariusz Haszcz będzie wykonywać operacje usunięcia…

20 lutego
Zabiegi usunięcia zaćmy – lek. med. Małgorzata Marczak
Zabiegi usunięcia zaćmy – lek. med. Małgorzata Marczak

Informujemy, że w dniu 20 luty 2021 r. lek. med. Małgorzata Marczak będzie wykonywać operacje…

16 lutego
Zabiegi usunięcia zaćmy – lek. med. Emilia Borcz
Zabiegi usunięcia zaćmy – lek. med. Emilia Borcz

Lek. med. Emilia Borcz będzie wykonywała operacje usunięcia zaćmy w OCHO Rzeszów w dniu 16…

15 lutego
Zabiegi usunięcia zaćmy – dr Dariusz Haszcz
Zabiegi usunięcia zaćmy – dr Dariusz Haszcz

Informujemy, że w dniu 15 luty 2021 r. dr Dariusz Haszcz będzie wykonywać operacje usunięcia…

10 lutego
ThermoFlo – oczyszczanie brzegów powiek
ThermoFlo – oczyszczanie brzegów powiek

Informujemy, że w placówce OCHO Rzeszów są wykonywane zabiegi ThermoFlo. Najbliższe terminy: 10.01.2021 r., 24.01.2021…

9 lutego
Zabiegi usunięcia zaćmy – lek. med. Małgorzata Lisowiec
Zabiegi usunięcia zaćmy – lek. med. Małgorzata Lisowiec

Lek. med. Małgorzata Lisowiec będzie wykonywała operacje usunięcia zaćmy w OCHO Rzeszów w dniu 9…

4 lutego
Konsultacje specjalistyczne – Prof. Zbigniew Zagórski
Konsultacje specjalistyczne – Prof. Zbigniew Zagórski

Informujemy, że w dniu 04 luty 2021 Prof. Zbigniew Zagórski będzie konsultował w OCHO Rzeszów…

4 lutego
Iniekcje doszklistkowe
Iniekcje doszklistkowe

Informujemy, że w dniach 4 , 11, 18 oraz 25 luty 2021 r. lek. med.…

24 grudnia 2020
Przerwa Świąteczna – OCHO Rzeszów
Przerwa Świąteczna – OCHO Rzeszów

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 24.12.2020 r. – 27.12.2020 r. oraz od 30.12.2020 r. do…

18 grudnia 2020
Zabiegi usunięcia zaćmy – lek. med. Jacek Krukowski
Zabiegi usunięcia zaćmy – lek. med. Jacek Krukowski

Lek. med. Jacek Krukowski będzie wykonywał operacje usunięcia zaćmy w OCHO Rzeszów w dniu 18…

17 grudnia 2020
Prace serwisowe – połączenia telefoniczne w dniu 18.12.2020 r.
Prace serwisowe – połączenia telefoniczne w dniu 18.12.2020 r.

Z uwagi na planowane prace serwisowe w dniu 18.12.2020 r, w godzinach porannych wystąpią przejściowe…

11 grudnia 2020
Zabiegi usunięcia zaćmy – dr Dariusz Haszcz
Zabiegi usunięcia zaćmy – dr Dariusz Haszcz

Informujemy, że w dniach 11-12 grudnia 2020 r. dr Dariusz Haszcz będzie wykonywać operacje usunięcia…

5 grudnia 2020
Zabiegi usunięcia zaćmy – lek. med. Małgorzata Marczak
Zabiegi usunięcia zaćmy – lek. med. Małgorzata Marczak

Informujemy, że w dniu 5 grudnia 2020 r. lek. med. Małgorzata Marczak będzie wykonywać operacje…

4 grudnia 2020
Zabiegi usunięcia zaćmy – lek. med. Małgorzata Lisowiec
Zabiegi usunięcia zaćmy – lek. med. Małgorzata Lisowiec

Lek. med. Małgorzata Lisowiec będzie wykonywała operacje usunięcia zaćmy w OCHO Rzeszów w dniu 8…

2 grudnia 2020
Zabiegi usunięcia zaćmy – lek. med. Emilia Borcz
Zabiegi usunięcia zaćmy – lek. med. Emilia Borcz

Lek. med. Emilia Borcz będzie wykonywała operacje usunięcia zaćmy w OCHO Rzeszów w dniu 2…

2 grudnia 2020
ThermoFlo – oczyszczanie brzegów powiek
ThermoFlo – oczyszczanie brzegów powiek

Informujemy, że w placówce OCHO Rzeszów są wykonywane zabiegi ThermoFlo. Najbliższe terminy: 2.12.2020 r., 16.12.2020…

30 listopada 2020
Zabiegi usunięcia zaćmy – lek. med. Jacek Krukowski
Zabiegi usunięcia zaćmy – lek. med. Jacek Krukowski

Lek. med. Jacek Krukowski będzie wykonywał operacje usunięcia zaćmy w OCHO Rzeszów w dniu 30…

24 listopada 2020
Zabiegi usunięcia zaćmy – lek. med. Emilia Borcz
Zabiegi usunięcia zaćmy – lek. med. Emilia Borcz

Lek. med. Emilia Borcz będzie wykonywała operacje usunięcia zaćmy w OCHO Rzeszów w dniu 24…

21 listopada 2020
Zabiegi usunięcia zaćmy – lek. med. Małgorzata Marczak
Zabiegi usunięcia zaćmy – lek. med. Małgorzata Marczak

Informujemy, że w dniu 21 listopada 2020 r. lek. med. Małgorzata Marczak będzie wykonywać operacje…

17 listopada 2020
Zabiegi usunięcia zaćmy – lek. med. Małgorzata Lisowiec
Zabiegi usunięcia zaćmy – lek. med. Małgorzata Lisowiec

Lek. med. Małgorzata Lisowiec będzie wykonywała operacje usunięcia zaćmy w OCHO Rzeszów w dniu 17…

16 listopada 2020
Zabiegi usunięcia zaćmy – dr Dariusz Haszcz
Zabiegi usunięcia zaćmy – dr Dariusz Haszcz

Informujemy, że w dniu 16 listopada 2020 r. dr Dariusz Haszcz będzie wykonywać operacje usunięcia…

9 listopada 2020
Zabiegi usunięcia zaćmy – dr Dariusz Haszcz
Zabiegi usunięcia zaćmy – dr Dariusz Haszcz

Informujemy, że w dniu 9 listopada 2020 r. dr Dariusz Haszcz będzie wykonywać operacje usunięcia…

4 listopada 2020
ThermoFlo – oczyszczanie brzegów powiek
ThermoFlo – oczyszczanie brzegów powiek

Informujemy, że w placówce OCHO Rzeszów są wykonywane zabiegi ThermoFlo Najbliższe terminy: 4.11.2020 r., 18.11.2020…

Rejestracja