Informacja dla pacjenta

Drodzy Pacjenci,

Poniżej znajdziecie wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Waszych danych osobowych w związku z objęciem opieką zdrowotną w OCHO w związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

A. Kto jest administratorem danych osobowych pacjentów?

Administratorem danych osobowych pacjentów przetwarzanych na potrzeby objęcia opieką zdrowotną jest Ośrodek Chirurgii Oka prof. Zagórskiego sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000658544, NIP: 9452092100, (dalej zwana: „OCHO”). Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami.

B. Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez OCHO możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@ocho.pl.

C. Jaki jest zakres danych osobowych przetwarza OCHO?

OCHO przetwarza następujący zestaw danych: imię, nazwisko, nr PESEL, płeć oraz data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL), główna miejscowość opieki, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu, wizerunek (nagrania kamer monitoringu). Dodatkowo, podczas korzystania z opieki zdrowotnej OCHO przetwarza wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności informacje o stanie zdrowia.

D. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

OCHO przetwarza dane osobowe jako podmiot leczniczy a celem tego przetwarzania jest zapewnienie opieki zdrowotnej i zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, przez co rozumiemy:
 1. ustalenie tożsamości pacjenta przed udzieleniem świadczenia, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość (np. przez www lub telefonicznie), na stanowiskach recepcyjnych czy w gabinecie lekarskim,
 2. świadczenie usług medycznych i leczenie pacjentów, w celu wykonania zawartej z pacjentem umowy,
 3. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej,
 4. realizowanie prawa pacjenta, np. odbieranie i archiwizowanie oświadczeń upoważniających inne osoby do dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta oraz udzielania im informacji o stanie zdrowia pacjenta,
 5. kontakty z pacjentem pod podanym numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołanie terminu konsultacji lekarskiej, przypomnienie o konsultacji, poinformowanie o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy poinformować o możliwości odbioru wyniku badań,
 6. zrealizowania prawnie uzasadnionego celu OCHO, jakim jest wykonywanie przez nas monitoringu na terenach spółki, rozwój przedsiębiorstwa i jego pracowników, planowanie i organizacja pracy, wykonywanie analiz, zestawień, statystyk i programów czy strategii biznesowych lub personalnych, uzyskiwania opinii o jakości świadczonych usług zdrowotnych (ankiety), ochrona i zabezpieczenie mienia OCHO, obrony praw lub ustalenia i dochodzenia roszczeń OCHO,
 7. względnie konieczność zrealizowania innego, szczególnego obowiązku prawnego, nakładanego na OCHO przez obowiązujące przepisy prawa (sprawy podatkowe, księgowe, itp.).

E. Na jakiej podstawie OCHO przetwarza dane osobowe?

Zgodnie z RODO, przesłankami przetwarzania danych osobowych może być a) zgoda osoby, której dane osobowe są przetwarzane, b) konieczność wykonania umowy zawartej przez OCHO z osobą, której dane osobowe są przetwarzane, c) szczególny obowiązek prawny, nałożony na OCHO przez obowiązujące przepisy prawa, d) konieczność ochrony żywotnych interesów osoby, której dane osobowe są przetwarzane, e) konieczność wykonania przez OCHO zadania realizowanego w interesie publicznym lub f) konieczność zrealizowania prawnie uzasadnionego celu OCHO lub inne przypadki szczególne w zakresie przetwarzania danych dotyczących zdrowia. W związku z powyższym, dane osobowe potrzebne OCHO w celu opisanym:
 1. w lit. D 1), D 4) i D 7) powyżej przetwarzamy na podstawie szczególnego obowiązku prawnego, nałożonego na OCHO przez obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 2. w lit. D 2) i D 5) powyżej przetwarzamy gdyż jest to niezbędne do celów wykonania umowy zawartej z pacjentem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. w lit. D 3) powyżej przetwarzamy gdyż jest to niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i zapewnienia opieki zdrowotnej (art. 9 ust. 2 lit. h RODO),
 4. w lit. D 6) powyżej przetwarzamy jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

F. Czy OCHO dokonuje profilowania danych osobowych?

OCHO nie dokonuje zautomatyzowanej analizy danych prowadzących do zautomatyzowanego podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących pacjentów.

G. Komu przekazywane są dane osobowe?

Jako podmiot leczniczy OCHO dba o poufność danych osobowych swoich pacjentów. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji praw jako pacjenta, dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
 • innym podmiotom leczniczym, współpracującym z OCHO w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej w postaci naszych placówek własnych oraz placówek współpracujących z OCHO na terenie Polski, w tym podmiotom z grupy kapitałowej OCHO,
 • dostawcom usług zaopatrujących OCHO w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym),
 • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających OCHO w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym).

H. Czy dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Z uwagi na to, że OCHO korzysta z usług innych dostawców, np. w zakresie serwisu sprzętu diagnostycznego, dane osobowe mogą być przekazywane poza teren EOG, w oparciu o standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. Przez jaki czas przetwarzane są dane osobowe? W przypadku gdy OCHO utworzyło dokumentację medyczną pacjenta, ma obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez OCHO przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych), są one przetwarzane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane są przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe są usuwane lub poddawane anonimizacji.

I. Czy podanie danych jest obowiązkiem pacjenta?

Korzystanie z usług OCHO jest dobrowolne, przy czym OCHO jako podmiot leczniczy zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w związku z czym brak podania danych może skutkować odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie danych koniecznych do wypełnienia obowiązków rachunkowych czy podatkowych jest potrzebne do wystawienia faktury lub imiennego rachunku. Podane numeru telefonu i/lub adresu e-mail jest dobrowolne, jednak bez takiej zgody OCHO nie będzie mogło umożliwić korzystania z niektórych usług lub udogodnień dostarczanych przez OCHO swoim pacjentom (potwierdzanie wizyt, itp.).

J. Jakie są uprawnienia pacjentów związane z przetwarzaniem danych?

Pacjentom przysługują następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (złożenia wniosku o informację o przetwarzanych danych oraz uzyskania ich kopii, w tym kopii własnych danych osobowych, które są przekazywane do państwa trzeciego) oraz prawo ich sprostowania (poprawienia), usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku), a także prawo do przenoszenia tych danych do innego administratora danych lub do pacjenta (w zakresie określonym art. 20 RODO).
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej przez pacjenta zgody przed jej cofnięciem.
 • w szczególnych sytuacjach pacjent może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez OCHO danych osobowych, jeżeli podstawą wykorzystania danych jest prawnie usprawiedliwiony interes OCHO lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu sprzeciwu, OCHO nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że OCHO wykaże, że istnieją:
  • ważne uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa
  • uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności pacjenta, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. Pacjentowi przysługuje również możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez OCHO narusza przepisy RODO.

Akceptuję

Komunikat dotyczący Koronawirusa SARS-CoV-2

Szanowni Państwo,

Z uwagi na trwający w Polsce Stan Epidemii, w OCHO wprowadzone zostały następujące działania:

 • Od dnia 20.04.2020 zostają wznowione wizyty i zabiegi planowe w bardzo ograniczonym zakresie. Wizyta w OCHO możliwa jest tylko po wcześniejszym, telefonicznym potwierdzeniu terminu.
 • Każda osoba, która wchodzi na teren OCHO:
  • dezynfekuje ręce,
  • wykonuje pomiar temperatury ciała,
  • wypełnia i podpisuje ankietę pod kątem występowania objawów kaszlu, duszności, kataru, oraz odbywaniem zagranicznych podróży czy kontaktu z osobami zakażonymi,
  • jest informowana o podwyższonym ryzyku zakażenia i podpisuję zgodę na korzystanie z usług medycznych,
  • zostaje wyposażona w maskę i otrzymuje instrukcję jak ją prawidłowo zakładać i zdejmować,
 • Na terenie OCHO ograniczamy liczbę osób, tak aby zachować zalecane odległości. Nie będą wpuszczane osoby towarzyszące, o ile nie wymaga tego stan Pacjenta.
 • Osobom towarzyszącym, które oczekują na zewnątrz, zalecamy unikania skupisk ludzi i gromadzenia się przed wejściem do OCHO. Poinformujemy telefonicznie jak tylko Pacjent będzie gotowy do wyjścia.

Informacja telefoniczna dostępna jest w godzinach pracy OCHO pod numerem 222905905.

Z wyrazami szacunku,
Zespół OCHO

Soczewki Premium

Dlaczego wybór soczewki przy operacji zaćmy jest tak ważny?

Operacja zaćmy jest najczęściej wykonywanym zabiegiem chirurgicznym, podczas którego soczewkę własną pacjenta, zwykle częściowo lub całkowicie zmętniałą zastępuje się soczewką sztuczną. Sztuczna soczewka zostaje w oku do końca życia i zapewnia dobre widzenie, którego zakres zależy od rodzaju soczewki. Pacjenci mają możliwość wyboru soczewki, a jej odpowiedni wybór daje możliwość uzyskania widzenia znacznie lepszego, niż przed wystąpieniem zaćmy i całkowitego, lub prawie całkowitego uniezależnienia się do okularów.

Soczewki standardowe

Standardowo wszczepiane są soczewki jednoogniskowe, które dają dobra ostrość wzroku do dali, ale do pracy z bliska, np. przy komputerze lub do czytania konieczne będą okulary korekcyjne. Podczas operacji, poprzez odpowiedni dobór mocy soczewki, można zlikwidować istniejącą wcześniej wadę wzroku – krótkowzroczność i nadwzroczność. Jeśli jednak u chorego występuje tzw. astygmatyzm – wada, która korygowana jest szkłami cylindrycznymi, to po wszczepieniu soczewki standardowej konieczne będzie w dalszym ciągu korygowanie astygmatyzmu okularami na wszystkie odległości.

Soczewki „Premium”

Od kilkunastu lat rozwijana jest technologia soczewek, które zaliczają się do tzw. grupy „premium”. Należą tu soczewki toryczne, wieloogniskowe i wieloogniskowe toryczne. Daje to możliwość bardzo znacznego, a czasem całkowitego uniezależnienia się od okularów i dobrego widzenia na wszystkie odległości.
Dlatego bardzo ważna jest świadoma decyzja pacjenta o wyborze rodzaju soczewki, w zależności od trybu życia, rodzaju pracy i aktywności, a także od możliwości finansowych, ponieważ zaawansowane technologicznie soczewki „premium” są znacznie droższe od soczewek standardowych, co rzutuje na koszt operacji.

Wybór odpowiedniej soczewki

Przy wyborze soczewki należy kierować się następującymi wskazówkami:
– Soczewki standardowe nie wyeliminują po operacji potrzeby stałego noszenia okularów np. progresywnych, w przypadku gdy mamy mamy astygmatyzm i nosimy szkła cylindryczne.

– Soczewka toryczna umożliwia korygowanie astygmatyzmu i pozwala na wyeliminowanie noszenia okularów do dali.

– Soczewki dwu lub trójogniskowe pozwalają na uniezależnienie się od okularów jeżeli przed operacją używaliśmy okularów tylko do czytania lub na stałe, ale nie potrzebowaliśmy szkieł cylindrycznych.

– Przy soczewkach dwuogniskowych może nam brakować ostrości widzenia np. podczas pracy przy komputerze.

– Soczewki trójogniskowe dają możliwość prawie całkowitego uniezależnienia się od okularów.

– Soczewki wieloogniskowe będą źle tolerowane jeżeli mamy astygmatyzm przekraczający jedną dioptrię. W tym przypadku dla pełnego komfortu widzenia konieczne jest zastosowanie soczewek wieloogniskowych torycznych.

Dostępne są różne rodzaje soczewek torycznych i wieloogniskowych, które mają swoje wady i zalety. Niektóre mogą dawać niepożądane efekty wizualne, np. „halo” wokół źródeł światła, czy olśnienie, co utrudnia np. prowadzenie samochodu. Dlatego przed ostateczna decyzją wskazana jest dyskusja na ten temat z chirurgiem, który zaleci odpowiednie soczewki dla każdego pacjenta.

Trzeba jednak pamiętać, że niektórzy pacjenci mogą źle tolerować wszczepione soczewki wieloogniskowe, często potrzebna jest też adaptacja, zanim uzyska się optymalne widzenie, która może trwać różnie długo, od paru dni nawet do kilku miesięcy. W bardzo rzadkich przypadkach nietolerancji soczewki może być konieczność jej wymiany. Zła tolerancja często jest wynikiem złego wyliczenia jej mocy, niewłaściwego wyboru (np. nieuwzględnienie astygmatyzmu), lub powikłań śródoperacyjnych.

Zabiegi refundowane przez NFZ:W ramach kontraktu z NFZ wszczepiane są standardowo hydrofilne soczewki jednoogniskowe sferyczne. Istnieje również możliwość skorygowania astygmatyzmu powyżej 2,00 dioptrii soczewkami torycznymi.

Zabiegi komercyjne

Soczewka jednoogniskowa standardowa, zaćma niepowikłana – 2 600 zł
Soczewka jednoogniskowa standardowa, zaćma po wikłana – 3 000 zł

Soczewki „premium” jednoogniskowe i jednoo gniskowe toryczne:

Soczewka jednoogniskowa „premium” Zeiss CT LUCIA 611P filtr biały – 3 400 zł
Jednoogniskowa soczewka wewnątrzgałkowa z akrylu hydrofobowego, posiadająca asferyczną optykę poprawiającą ostrość widzenia w warunkach zmierzchowych. Soczewka jest wstępnie załadowana do systemu implantacyjnego, co pozwala skrócić czas zabiegu oraz zabezpiecza soczewkę przed kontaktem zewnętrznym. Dedykowana dla pacjentów, którzy oczekują wysokiej jakości produktu i rozumieją konieczność noszenia okularów do czytania po zabiegu.

Soczewka jednoogniskowa „premium” Zeiss CT LUCIA 611PY filtr żółty – 3 600 zł
Soczewka o podobnych właściwościach do soczewki CTU LUCIA 611P, ale posiada dodatkowo filtr światła niebieskiego, który ma chronić siatkówkę przed szkodliwym promieniowaniem. Zalecana u pacjentów, którzy mają w jednym oku wszczepioną soczewkę z filtrem żółtym lub zdiagnozowane zwyrodnienie plamki.

Soczewka jednoogniskowa toryczna Zeiss AT Torbi 709 – 3 900 zł
Jednoogniskowa soczewka toryczna z asferyczną optyką, korygująca astygmatyzm rogówkowy, poprawiająca ostrość wzroku w warunkach zmierzchowych.
Soczewka dedykowana pacjentom, którzy cenią sobie jakość widzenia oraz cierpią na astygmatyzm rogówkowy.

Soczewki EDOF i EDOF toryczne:

Soczewka EDOF* Topcon Lentis Comfort – 4 400 zł
Soczewka toryczna EDOF Topcon Lentis Comfort Toric – 5 200 zł

Soczewka wewnątrzgałkowa typu EDOF o wydłużonej głębi ostrości. Działa jak soczewka dwuogniskowa z addycją +1,5D. Zapewnia dobre widzenie do dali oraz do odległości pośrednich. Do czytania drobnego druku mogą być potrzebne okulary z niewielką korekcją. Idealna dla osób aktywnych, korzystających często z komputera. Pacjenci łatwiej się do nich adaptują, mają mniejsze zaburzenia widzenia występujące częso w soczewkach wieloogniskowych dyfrakcyjnych (olśnienie, koła tęczowe wokół źródeł światła). Zalecana dla kierowców zawodowych. Dostępna także w wersji torycznej dla pacjentów z astygmatyzmem >1 D.

Soczewka EDOF Zeiss AT Lara – 5 200 zł
Soczewka toryczna EDOF Zeiss AT Lara Toric – 6 000 zł

Soczewka wewnątrzgałkowa typu EDOF o wydłużonej głębi ostrości, działa jak soczewka dwuogniskowa z addycją +1,5D. Zapewnia dobre widzenie do dali oraz do odległości pośrednich. Do czytania drobnego druku mogą być potrzebne okulary z niewielką korekcją. Idealna dla osób aktywnych, korzystających często z komputera. Rzadziej powoduje zaburzenia widzenia (olśnienie, halo) niż soczewka trójogniskowa. Dla pacjentów z astygmatyzmem rogówkowym >1,0 D wskazana wersja toryczna.

Soczewki multifokalne i multifokalne toryczne:

Soczewka dwuogniskowa Topcon Lentis Mplus – 4 800 zł
Soczewka toryczna dwuogniskowa Topcon Lentis Mplus Toric – 6 000 zł

Soczewka wewnątrzgałkowa zapewniająca dobre widzenie do dali oraz do bliży, nieco gorsze dla odległości pośrednich. Ponad 300000 wszczepionych soczewek na całym świecie. Soczewka zapewniająca idealny kontrast widzenia. Dla pacjentów z astygmatyzmem >1 D wskazana soczewka toryczna (spersonalizowana, na indywidualne zamówienie).

Soczewka trójogniskowa Zeiss At Lisa Tri – 5 800 zł
Soczewka toryczna trójogniskowa Zeiss Lisa Tri Toric – 6 600 zł

Trójogniskowa soczewka wewnątrzgałkowa z akrylu hydrofilnego z zaawansowaną asferyczną dyfrakcyjną optyką, która pacjentowi daje możliwość praktycznie całkowicie uniezależnić się od okularów. System implantacyjny pozwala zastosować mikrocięcie mające wpływ na wielkość astygmatyzmu pooperacyjnego. Soczewka dedykowana pacjentom aktywnym, którzy chcą być niezależni od okularów, nie jest zalecana u kierowców zawodowych. Dla pacjentów z astygmatyzmem rogówkowym >1,0 D wskazana wersja toryczna.
W szczególnych przypadkach – konieczność zastosowania witrektomii, pierścieni, podszywania soczewki sztucznej
lub plastyki źrenicy – ceny mogą być ustalane indywidualnie.
Na specjalne życzenie pacjentów, dostępne są również soczewki firmy Alcon.

Operacje zaćmy w OCHO

Decydując się na soczewki „premium” powinniśmy zwracać szczególną uwagę nie tylko na wybór soczewki, ale również chirurga, bowiem od niego zależy sukces zabiegu. W Ośrodkach Chirurgii Oka zabiegi takie wykonują czołowi chirurdzy nie tylko z Polski, ale również z zagranicy. Współpraca z prof. Takhtajewem zaowocowała wprowadzeniem procedur z jednej strony zabezpieczających przed wystąpieniem zaćmy wtórnej, co jest najczęstszym powikłaniem po operacji zaćmy i szczególnie zaburza widzenie przy soczewkach wieloogniskowych, a także pozwalających na bezpieczne wykonywanie operacji obuocznych jednego dnia, co zwiększa komfort pacjentów i przyspiesza adaptację. Wkrótce rozpoczynamy współpracę z Prof. Borysem Malyuginem, Dyrektorem Instytutu Fyodorowa w Moskwie i jednym z najlepszych i najbardziej innowacyjnych chirurgów na świecie. Specjalizuje się on w operacjach najtrudniejszych powikłanych zaćm, gdzie ryzyko komplikacji śródoperacyjnych jest bardzo duże. W przypadku zaćm niepowikłanych to ryzyko jest niskie, ale zależy głównie od umiejętności i doświadczenia chirurga i u najlepszych jest kilkanaście razy mniejsze, niż u przeciętnych i mało doświadczonych. Dlatego decyzja pacjenta o wyborze zarówno chirurga, jak i soczewki jest taka ważna.

Płatność

Soczewki „premium” niestety nie są dostępne w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i dotyczy to większości krajów. W niektórych jest możliwość dopłat do soczewek ponadstandardowych, w Polsce obecnie nie jest to możliwe.
Istnieje możliwość spłaty leczenia w systemie ratalnym. Jest to wydatek na całe życie, a soczewki wieloogniskowe pozwalają zaoszczędzić na kosztach okularów, które w przypadku okularów progresywnych są niebagatelne.

Więcej informacji na temat rodzajów soczewek oraz poradę w ich doborze uzyskają Państwo w naszych ośrodkach.

Dostepne w:

FAQ

Jak wygląda podstawowa wizyta okulistyczna i jakie badania wchodzą w jej skład?

Podczas podstawowej wizyty okulistyczej przeprowadzony jest wywiad okulistyczny z pacjentem oraz wykonywane są takie badania jak: autorefrakcja, keratometria, pomiar ciśnienia śródgałkowego, badanie ostrości wzroku, badanie w lampie szczelinowej oraz badanie dna oka.

Czy podczas ogólnej wizyty można zrobić jakies badania specjalistyczne?

W większości przypadków tak. Jeżeli lekarz uzna że trzeba zrobić dodatkowe badanie może je wykonać podczas wizyty albo, jeżeli lekarz nie wykonuje tego rodzaju badań, pacjent zostaje skierowany do innego specjalisty.

Jak długo trwa ogólna wizyta okulistyczna?

Wizyta okulistyczna wraz z wykonaniem podstawowych badań trwa około 20 min. W niektórych Ośrodkach badania w ramach wizyty wykonuje personel pomocniczy w pokoju badań. Te czynności są również wliczone w czas wizyty podstawowej.

Czy przed wizytą okulistyczną trzeba zdjąć soczewki kontaktowe?

Tak, przed wizytą zalecane jest zdjęcie soczewek kontaktowych. Pacjent powiniem wziąć je ze sobą na wizytę, gdyż lekarz może poprosić o ich założenie.

Jaki jest koszt wizyty ogólnej?

Koszt wizyty jest zgodny z cennikiem na naszej stronie internetowej.

Jak długo czeka się na wizytę prywatną i funduszową?

Oczekiwania na wizytę prywatną wynosi masymalnie do tygodnia. Czas ten może być dłuższy, jeśli pacjent chce umówić się do konkretnego specjalisty. Czas oczekiwania na wizytę NFZ jest zgodny z kolejką oczekujących. Prosimy o kontakt telefoniczy lub mailowy w celu ustalenie konkretnego terminu.

Czy podczas wizyty ogólnej można wypisać receptę na okulary/dobrać soczewki kontaktowe?

Tak, ale na początku wizyty należy powiadomić lekarza o chęci dobrania okularów bądź soczewek.

Czy w dniu wizyty mam zapuszczac krople które stosuję? (nawilżające, przeciwjaskrowe, sztuczne łzy itp.)

Tak, należy normalnie stosować używane krople.

Czy wizyta wymaga specjalnego przygotowania?

Wizyta okulistyczyna nie wymaga specjalnego przygotowania. Jeżeli jest to pierwsza wizyta w placówce, to nalezy mieć ze sobą dowód osobisty, który jest konieczny do założenia karty pacjenta. Należy też pamiętać, że w większości przypadków po wizycie okulistycznej nie można prowadzić samochodu.

Czy na wizytę okulistyczną trzeba wziąć ze sobą dokumentację medyczną z wcześniejszego leczenia (np. z innej placówki)?

Podczas pierwszej wizyty lekarz przeprowadza z pacjentem wywiad okulistyczny. Jeżeli Pacjent posiada jakąś dokumentację okulistyczną z innych placówek, to warto wziąć ją ze sobą na wizytę.

Czy na wizytę okulistyczną trzeba brać okulary, które noszę?

Tak.

Czy po wizycie okulistycznej można wrócic do pracy/szkoły ?

Po wizycie okulistycznej mozna wrócić do pracy/szkoły, ale należy pamiętać, że jeśli na wizycie były wpuszczane krople, to przez około 2-3 godziny widzenie może byc zaburzone i przymglone.

Co jaki czas należy chodzić na wizyty kontrolne do okulisty?

Wizyty kontrolne u okulisty to sprawa indywidualna. Zazwyczaj podczas wizyty, lekarz podaje kiedy pacjent powinien przyjść ponownie. U osób po 50. roku życia zaleca się wizytę kontrolną przynajmniej raz w roku.

Czy po wizycie można prowadzić samochód?

Jeżeli podczas wizyty wpuszczone są krople rozszerzające źrenicę, to bezpośrednio po wizytcie NIE można prowadzić samochodu. Należy odczekać około 2-3 godzin.
Wróć do poprzedniej strony
Wylecz się w OCHO
Zapisz się już dziś na wybrany zabieg
w pełni refundowany przez NFZ
Tylko u nas możesz zapisać się
na wybrany zabieg bez kolejki
Posiadamy ponad 20 lat
doświadczenia w leczeniu zaćmy
Umów się na wizytę

Leczenie

Icon

AMD- zwyrodnienie plamki żółtej

Co to jest? AMD (ang. Age Related Macular Degeneration) jest chorobą, która dotyczy obszaru siatkówki oka zwanego plamką żółtą. Ten rejon...

Więcej
Icon

Blefaroplastyka powiek

Blefaroplastyka/Blepharoplastyka – co to jest? Blefaroplastyka jest zabiegiem chirurgicznym polegającym na usunięciu nadmiaru luźnej skory powiek. Najczęściej wykonywana jest z...

Więcej
Icon

Iniekcje Doszklistkowe

Czym są iniekcje doszklistkowe? Terminem iniekcja doszklistkowa-zastrzyk do gałki ocznej, określamy podanie do wnętrza gałki ocznej preparatów leczniczych. Podanie zastrzyku...

Więcej
Icon

Jaskra

Co to jest Jaskra - na czym polega choroba? Jaskra to postępujące schorzenie nerwu wzrokowego prowadzące do nieodwracalnego uszkodzenia wzroku....

Więcej
Icon

Laserowa Korekcja Wzroku

Gdzie? Gabinety Okulistyczne Spółka z o.o. Lublin , ul. Spokojna 17/9 www.gabinetyokulistyczne.pl Na czym polega laserowa korekcja wzroku? Laserowa korekcja...

Więcej
Icon

Leczenie na raty

Nasze Ośrodki rozpoczęły współpracę z Mediraty - firmą specjalizującą się w udzielaniu kredytów na usługi medyczne. Od tej pory mogą...

Więcej
Icon

Możliwości stosowania laserów w OCHO

Terapia laserowa schorzeń siatkówki: Laser Supra Scan 577 Multi – Spot firmy Quantel Jest stosowany w leczeniu chorób siatkówki. Dzięki...

Więcej
Icon

Odwinięcie powieki (ektropion)

Co to jest odwinięcie powieki? Z odwinięciem powieki mamy do czynienia, gdy której brzeg powieki nie przylega do powierzchni gałki...

Więcej
Icon

Okuloplastyka

Chirurgia rekonstrukcyjna i plastyczna w okulistyce W naszym Ośrodku wykonujemy zabiegi chirurgii rekonstrukcyjnej i plastycznej powiek, które pełnią bardzo istotną,...

Więcej
Icon

Opadnięcie powieki (Ptoza)

Na czym polega Opadnięcie powieki (blepharoptosis) Ptoza to opadanie górnej powieki, częściowo lub całkowicie, powodujące zmniejszenie szpary powiekowej, co utrudnia...

Więcej
Icon

Podwinięcie powieki (entropion)

Czym jest podwinięcie powieki? Podwinięcie powieki to stan, który polega na odwróceniu brzegu powieki (zwykle dolnej) w kierunku gałki ocznej....

Więcej
Icon

Thermoflo – oczyszczanie brzegów powiek

Czy Twoje oczy doświadczają któregokolwiek z poniższych objawów? Kłucie lub pieczenieUczucie piasku lub ziarnistościZaczerwienienieZaburzenia widzeniaDyskomfort związany z soczewkami kontaktowymiProblemy przy...

Więcej
Icon

Witrektomia

Czym jest zabieg witrektomii? To grupa zabiegów okulistycznych w zakresie głębokich struktur gałki ocznej, tj. położonych za soczewką. Dosłownie witrektomia...

Więcej
Icon

Witreoliza

Co to jest zmętnienie ciała szklistego? Wielu pacjentów uskarża się na poruszające się “muszki” pojawiające się w polu widzenia. Mogą...

Więcej
Icon

Wybór chirurga ma znaczenie

Profesor Zagórski jest członkiem wielu prestiżowych międzynarodowych organizacji okulistycznych i współpracuje z licznym wybitnymi okulistami na całym świecie. Jego celem...

Więcej
Icon

Zaćma

Czym jest zaćma? Zaćma to postępujące mętnienie soczewki oka. W większości przypadków jest ona związana ze starzeniem się organizmu, choć...

Więcej
Icon

Zespół Suchego Oka (ZSO)

Czym jest zespół suchego oka? Zespół suchego oka (Dry Eye Syndrome - DES) to najczęstsza przewlekła dolegliwość okulistyczna pojawiająca się...

Więcej
Icon

Zez

Leczenie zaburzeń ruchomości gałek ocznych u dorosłych obejmuje leczenie zachowawcze i operacyjne. Leczenie zachowawcze polega na korekcji wady refrakcji i...

Więcej
Icon

Złośliwe i łagodne guzy powiek

Co to jest? Guzy powiek to nowotwory skóry, które mogą mieć charakter zarówno łagodny, jak i złośliwy. Pojawienie się jakichkolwiek...

Więcej
Rejestracja