Informacja dla pacjenta

Drodzy Pacjenci,

Poniżej znajdziecie wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Waszych danych osobowych w związku z objęciem opieką zdrowotną w OCHO w związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

A. Kto jest administratorem danych osobowych pacjentów?

Administratorem danych osobowych pacjentów przetwarzanych na potrzeby objęcia opieką zdrowotną jest Ośrodek Chirurgii Oka prof. Zagórskiego sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000658544, NIP: 9452092100, (dalej zwana: „OCHO”). Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami.

B. Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez OCHO możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@ocho.pl.

C. Jaki jest zakres danych osobowych przetwarza OCHO?

OCHO przetwarza następujący zestaw danych: imię, nazwisko, nr PESEL, płeć oraz data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL), główna miejscowość opieki, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu, wizerunek (nagrania kamer monitoringu). Dodatkowo, podczas korzystania z opieki zdrowotnej OCHO przetwarza wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności informacje o stanie zdrowia.

D. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

OCHO przetwarza dane osobowe jako podmiot leczniczy a celem tego przetwarzania jest zapewnienie opieki zdrowotnej i zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, przez co rozumiemy:
 1. ustalenie tożsamości pacjenta przed udzieleniem świadczenia, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość (np. przez www lub telefonicznie), na stanowiskach recepcyjnych czy w gabinecie lekarskim,
 2. świadczenie usług medycznych i leczenie pacjentów, w celu wykonania zawartej z pacjentem umowy,
 3. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej,
 4. realizowanie prawa pacjenta, np. odbieranie i archiwizowanie oświadczeń upoważniających inne osoby do dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta oraz udzielania im informacji o stanie zdrowia pacjenta,
 5. kontakty z pacjentem pod podanym numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołanie terminu konsultacji lekarskiej, przypomnienie o konsultacji, poinformowanie o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy poinformować o możliwości odbioru wyniku badań,
 6. zrealizowania prawnie uzasadnionego celu OCHO, jakim jest wykonywanie przez nas monitoringu na terenach spółki, rozwój przedsiębiorstwa i jego pracowników, planowanie i organizacja pracy, wykonywanie analiz, zestawień, statystyk i programów czy strategii biznesowych lub personalnych, uzyskiwania opinii o jakości świadczonych usług zdrowotnych (ankiety), ochrona i zabezpieczenie mienia OCHO, obrony praw lub ustalenia i dochodzenia roszczeń OCHO,
 7. względnie konieczność zrealizowania innego, szczególnego obowiązku prawnego, nakładanego na OCHO przez obowiązujące przepisy prawa (sprawy podatkowe, księgowe, itp.).

E. Na jakiej podstawie OCHO przetwarza dane osobowe?

Zgodnie z RODO, przesłankami przetwarzania danych osobowych może być a) zgoda osoby, której dane osobowe są przetwarzane, b) konieczność wykonania umowy zawartej przez OCHO z osobą, której dane osobowe są przetwarzane, c) szczególny obowiązek prawny, nałożony na OCHO przez obowiązujące przepisy prawa, d) konieczność ochrony żywotnych interesów osoby, której dane osobowe są przetwarzane, e) konieczność wykonania przez OCHO zadania realizowanego w interesie publicznym lub f) konieczność zrealizowania prawnie uzasadnionego celu OCHO lub inne przypadki szczególne w zakresie przetwarzania danych dotyczących zdrowia. W związku z powyższym, dane osobowe potrzebne OCHO w celu opisanym:
 1. w lit. D 1), D 4) i D 7) powyżej przetwarzamy na podstawie szczególnego obowiązku prawnego, nałożonego na OCHO przez obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 2. w lit. D 2) i D 5) powyżej przetwarzamy gdyż jest to niezbędne do celów wykonania umowy zawartej z pacjentem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. w lit. D 3) powyżej przetwarzamy gdyż jest to niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i zapewnienia opieki zdrowotnej (art. 9 ust. 2 lit. h RODO),
 4. w lit. D 6) powyżej przetwarzamy jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

F. Czy OCHO dokonuje profilowania danych osobowych?

OCHO nie dokonuje zautomatyzowanej analizy danych prowadzących do zautomatyzowanego podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących pacjentów.

G. Komu przekazywane są dane osobowe?

Jako podmiot leczniczy OCHO dba o poufność danych osobowych swoich pacjentów. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji praw jako pacjenta, dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
 • innym podmiotom leczniczym, współpracującym z OCHO w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej w postaci naszych placówek własnych oraz placówek współpracujących z OCHO na terenie Polski, w tym podmiotom z grupy kapitałowej OCHO,
 • dostawcom usług zaopatrujących OCHO w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym),
 • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających OCHO w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym).

H. Czy dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Z uwagi na to, że OCHO korzysta z usług innych dostawców, np. w zakresie serwisu sprzętu diagnostycznego, dane osobowe mogą być przekazywane poza teren EOG, w oparciu o standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. Przez jaki czas przetwarzane są dane osobowe? W przypadku gdy OCHO utworzyło dokumentację medyczną pacjenta, ma obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez OCHO przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych), są one przetwarzane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane są przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe są usuwane lub poddawane anonimizacji.

I. Czy podanie danych jest obowiązkiem pacjenta?

Korzystanie z usług OCHO jest dobrowolne, przy czym OCHO jako podmiot leczniczy zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w związku z czym brak podania danych może skutkować odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie danych koniecznych do wypełnienia obowiązków rachunkowych czy podatkowych jest potrzebne do wystawienia faktury lub imiennego rachunku. Podane numeru telefonu i/lub adresu e-mail jest dobrowolne, jednak bez takiej zgody OCHO nie będzie mogło umożliwić korzystania z niektórych usług lub udogodnień dostarczanych przez OCHO swoim pacjentom (potwierdzanie wizyt, itp.).

J. Jakie są uprawnienia pacjentów związane z przetwarzaniem danych?

Pacjentom przysługują następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (złożenia wniosku o informację o przetwarzanych danych oraz uzyskania ich kopii, w tym kopii własnych danych osobowych, które są przekazywane do państwa trzeciego) oraz prawo ich sprostowania (poprawienia), usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku), a także prawo do przenoszenia tych danych do innego administratora danych lub do pacjenta (w zakresie określonym art. 20 RODO).
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej przez pacjenta zgody przed jej cofnięciem.
 • w szczególnych sytuacjach pacjent może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez OCHO danych osobowych, jeżeli podstawą wykorzystania danych jest prawnie usprawiedliwiony interes OCHO lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu sprzeciwu, OCHO nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że OCHO wykaże, że istnieją:
  • ważne uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa
  • uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności pacjenta, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. Pacjentowi przysługuje również możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez OCHO narusza przepisy RODO.

Akceptuję

Komunikat dotyczący Koronawirusa SARS-CoV-2

Szanowni Państwo,

Z uwagi na trwający w Polsce Stan Epidemii, w OCHO wprowadzone zostały następujące działania:

 • Od dnia 20.04.2020 zostają wznowione wizyty i zabiegi planowe w bardzo ograniczonym zakresie. Wizyta w OCHO możliwa jest tylko po wcześniejszym, telefonicznym potwierdzeniu terminu.
 • Każda osoba, która wchodzi na teren OCHO:
  • dezynfekuje ręce,
  • wykonuje pomiar temperatury ciała,
  • wypełnia i podpisuje ankietę pod kątem występowania objawów kaszlu, duszności, kataru, oraz odbywaniem zagranicznych podróży czy kontaktu z osobami zakażonymi,
  • jest informowana o podwyższonym ryzyku zakażenia i podpisuję zgodę na korzystanie z usług medycznych,
  • zostaje wyposażona w maskę i otrzymuje instrukcję jak ją prawidłowo zakładać i zdejmować,
 • Na terenie OCHO ograniczamy liczbę osób, tak aby zachować zalecane odległości. Nie będą wpuszczane osoby towarzyszące, o ile nie wymaga tego stan Pacjenta.
 • Osobom towarzyszącym, które oczekują na zewnątrz, zalecamy unikania skupisk ludzi i gromadzenia się przed wejściem do OCHO. Poinformujemy telefonicznie jak tylko Pacjent będzie gotowy do wyjścia.

Informacja telefoniczna dostępna jest w godzinach pracy OCHO pod numerem 222905905.

Z wyrazami szacunku,
Zespół OCHO

Iniekcje Doszklistkowe

Czym są iniekcje doszklistkowe?

Terminem iniekcja doszklistkowa-zastrzyk do gałki ocznej, określamy podanie do wnętrza gałki ocznej preparatów leczniczych. Podanie zastrzyku do ciała szklistego jest procedurą krótką i bezbolesną, wykonywaną w znieczuleniu miejscowym (kroplowym) w warunkach ambulatoryjnych. Przed zastrzykiem wykonujemy pełną diagnostykę okulistyczną i na podstawie wyników badań kwalifikujemy do leczenia. Iniekcje doszklistkowe mają zastosowanie w leczeniu chorób tylnego bieguna gałki ocznej. Jest to nowoczesna i na chwilę obecną najskuteczniejsza metoda leczenia postaci wysiękowej zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (ang. AMD -Age Related Macular Degeneration). Zabiegi takie znajdują także zastosowanie w terapii cukrzycowego obrzęku plamki, powikłań plamkowych patologicznej krótkowzroczności oraz obrzęku plamki będącego następstwem zakrzepu żyły środkowej siatkówki.

Jakie leki stosuje się w iniekcjach doszklistkowych?

W leczeniu stosujemy obecnie różne preparaty, antyVEGF tj. Avastin (bewacizumab), Lucentis (ranibizumab), Eylea (aflibercept). Podczas leczenia, przez pierwsze 3 miesiące, zastrzyki doszklistkowe podawane są zwykle co 4 tygodnie, a następnie częstość iniekcji zależna jest od rodzaju schorzenia, skuteczności terapii i rodzaju zastosowanego leku (zwykle co 4 lub 8 tygodni, a w niektórych przypadkach rzadziej).

Leki sterydowe – w naszym Ośrodku wykorzystywane są rzadziej. Stosujemy preparat VITREAL S (triamcynolon) m.in. w leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki, zakrzepów naczyń siatkówki oraz stanów zapalnych siatkówki i naczyniówki. Leki te mają działanie przeciwobrzękowe i przeciwzapalne.

Jakie są wskazania do leczenia iniekcjami doszklistkowymi?

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD)

należy do głównych przyczyn nieodwracalnej utraty centralnego widzenia u osób dorosłych i stanowi poważny problem medyczny i społeczny.
AMD jest chorobą przewlekłą i może występować w dwóch formach – suchej (zanikowej) oraz wysiękowej (mokrej, neowaskularnej). Przebieg postaci suchej, która występuje u około 90% pacjentów, jest zazwyczaj powolny, wieloletni i prowadzi do stopniowej utraty widzenia. Może jednak przejść w postać wysiękową, która często powoduje gwałtowne pogorszenie widzenia i nie leczona lub leczona zbyt późno prowadzi do znacznej, nieodwracalnej utraty widzenia. Postać wysiękowa stanowi PILNE wskazanie do leczenia-poprzez podanie iniekcji doszklistkowych.

Zakrzep żyły środkowej siatkówki (CRVO, central retinal vein occlusion)

jest jednym z głównych czynników utraty widzenia oraz znacznego pogorszenia ostrości wzroku w krajach wysoko rozwiniętych. Najczęstszą przyczynę zamknięcia żyły środkowej siatkówki stanowi uszkodzenie naczyń krwionośnych. Przyczyną powstawania zakrzepów żylnych są zawsze choroby ogólne takie jak nadciśnienie tętnicze, miażdżyca czy cukrzyca. W grupie osób młodych, w wieku 35-50 lat, mogą je powodować choroby zapalne np. choroby zapalne naczyń. Za powstanie zakrzepu odpowiedzialne są zmiany w naczyniach, podobnie jak w przypadku zawału serca czy udaru mózgu. Do leczenia tego typu schorzeń konieczna jest więc pełna diagnostyka u lekarza internisty lub kardiologa. Zakrzep w oku zawsze powoduje pogorszenie widzenia, a stopień uszkodzenia oka zależy od wielkości zakrzepu. Zwykle, aby ratować widzenie, leczenie okulistyczne musi być prowadzone łącznie z leczeniem ogólnym i obejmuje laser, zastrzyki z leków anty-VEGF i sterydy. Niekiedy konieczne jest leczenie operacyjne – witrektomia.

Cukrzycowy obrzęk plamki (DME – Diabetic Macula Edema)

jest główną przyczyną upośledzenia widzenia u chorych z cukrzycą typu II. Podstawowym celem terapii jest zahamowanie postępu zmian chorobowych w obszarze plamki oraz utrzymanie możliwie najlepszej ostrości widzenia. W leczeniu stosuje się: iniekcje doszklistkowe (antyVEGF i preparaty sterydowe), laseroterapię oraz leczenie operacyjne. Wybór metody leczenia jest uzależniony od stopnia zaawansowania makulopatii cukrzycowej. Cukrzycowy obrzęk plamki (DME) to poważne powikłanie cukrzycy, które (jeśli nie jest odpowiednio leczone) prowadzi do znacznego, trwałego pogorszenia widzenia.

Neowaskularyzacja naczyniówkowa w przebiegu wysokiej krótkowzroczności

polega na powstawaniu nowych, nieprawidłowych naczyń krwionośnych w naczyniówce, z których wydostaje się płyn, powodując obrzęk w oku. U pacjentów, u których występuje neowaskularyzacja naczyniówkowa w krótkowzroczności, pojawiają się takie objawy jak zamazane widzenie (metamorfopsja), krzywienie obrazu i/lub obecność białych lub szarych punktów w centrum pola widzenia (mroczki). Neowaskularyzacja naczyniówkowa to poważna choroba oka, która nieleczona może prowadzić do utraty wzroku. Bez leczenia większość osób z tym schorzeniem oślepnie w ciągu 10 lat od rozpoznania.

W Ośrodkach Chirurgii Oka Prof. Zagórskiego od wielu lat prowadzimy diagnostykę i leczenie pacjentów z chorobami plamki żółtej. Dysponując nowoczesnym sprzętem możemy wcześnie rozpoznać i odpowiednio leczyć pacjentów z problemami siatkówkowymi. Wykonujemy wszystkie niezbędne badania m. in. badania OCT (optycznej koherentnej tomografii oka), angiografii fluoresceinowej, angiografii indocyjaninowej, angio-OCT. Nasza kadra ma duże doświadczenie poparte wieloletnią praktyką oraz udziałem w wielu zjazdach okulistycznych, konferencjach naukowych, kursach i szkoleniach w kraju i za granicą. Naszym Pacjentom oferujemy szybką diagnostykę i leczenie na najwyższym światowym poziomie.

Dostepne w:

FAQ

Czy jest możliwe inne leczenie niż iniekcje doszklistkowe?

To zależy do rodzaju choroby, którą leczymy. W przypadku AMD (postać wysiękowa) nie mamy innego sposobu leczenia. W przypadku obrzęku plamki w przebiegu retinopatii cukrzycowej lub po zakrzepie żyły środkowej siatkówki, można rozważyć leczenie laserem mikropulsowym lub zółtym albo leczenie operacyjne – witrektomię z dostępu tylnego. Szczegóły omówi z Państwem lekarz prowadzący.

Czy leczenie iniekcjami jest skuteczne?

Tak. Celem leczenia jest zatrzymanie postępu choroby, co nie zawsze przekłada się na poprawę widzenia. Czasami, zwłaszcza przy zmianach zaawansowanych, leczenie jest wdrażane po to, aby widzenie nie uległo dalszemu pogorszeniu.

Który ze stosowanych leków jest najskuteczniejszy?

Trudno jednoznacznie ocenić, gdyż zależy to od rodzaju i stopnia zaawansowania choroby, którą leczymy oraz od tego jak reaguje organizm pacjenta na terapię. Zazwyczaj zaczynamy od podania comiesięcznego przeciwciała antyVEGF, a jeśli to nie pomaga, to rozważamy przejście na lek o innym punkcie uchwytu – szczegóły omówi lekarz prowadzący.

Czy zabieg iniekcji doszklistkowych jest bolesny?

Nie. Przed podaniem zastrzyku stosujemy miejscowe leki znieczulające w kroplach. U osób wrażliwych może wystąpić dyskomfort związany z założeniem rozwórki podtrzymującej powieki. U części osób może wystąpić lekkie ukłucie przy przechodzeniu igłą przez ścianę gałki ocznej .

Ile trwa zabieg?

Sama iniekcja trwa około 1-2 minuty. Więcej czasu zajmuje badanie przed podaniem i przygotowanie do podania leku na sali operacyjnej, dlatego na pobyt w Ośrodku trzeba sobie zarezerwować około godziny.

Jakie są zalecenia po zabiegu iniekcji doszklistkowej?

Po zastrzyku jest zakładany opatrunek, który należy zdjąć po dotarciu do domu. Możecie Państwo dostać receptę na krople z antybiotykiem, które zazwyczaj wpuszcza się do oka po iniekcji kilka razy dziennie - szczegóły poda lekarz prowadzący. Są one tez zapisane na karcie informacyjnej, którą otrzymacie Państwo wychodząc z Ośrodka po zastrzyku. Na karcie zapisany jest również termin następnej wizyty.

Czy po zabiegu mogą występować powikłania?

Powikłania po zastrzyku są na szczęście niezwykle rzadkie. Najczęściej może to być obrzęk lub niewielkie zaczerwienienie w miejscu wkłucia, które ustąpi w przeciągu kilku dni. Najpoważniejszym powikłaniem, choć bardzo rzadko występującym, jest odczyn zapalny (zapalenie wnętrza gałki ocznej) po podaniu leku. Stan ten wymaga pilnego leczenia operacyjnego - dlatego też w razie nagłego bólu lub zaniewidzenia prosimy o natychmiastowy kontakt z Ośrodkiem. Stan zapalny wcześnie rozpoznany może być skutecznie wyleczony.

Ile czeka się na zabieg iniekcji doszklistkowej?

Zabiegi iniekcji doszklistkowych są przeprowadzane w OCHO przynajmniej raz w miesiącu.

Czy zabiegi iniekcji doszklistkowej są tylko prywatne czy jest możliwość leczenia na NFZ?

W OCHO iniekcje przeprowadzane są przeważnie w trybie komercyjnym. Jest również możliwość finansowania ze środków NFZ w ramach programów lekowych. Aby zakwalifikować się do programu lekowego trzeba spełniać kryteria medyczne określone przez Ministerstwo Zdrowia i zostać zweryfikowanym przez centralną komisję klasyfikacyjną. Po zakwalifikowaniu pacjent umieszczany jest na liście oczekujących na włączenie do leczenia.

Jak przygotować się do zabiegu iniekcji doszklistkowej?

Na zabieg prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty.

Czy po zabiegu trzeba zostać w szpitalu?

Zabiegi iniekcji przeprowadzane są w trybie ambulatoryjnym, co oznacza, że zaraz po zabiegu można iść do domu.

Czy po zabiegu iniekcji można prowadzić samochód?

Po iniekcji doszklistkowej nie powinno prowadzić się pojazdów.

Czy do zabiegu iniekcji doszklistkowej może przystąpić kobieta w ciąży?

U pacjentek w ciąży iniekcje doszklistkowe można przeprowadzić tylko w przypadkach pilnych. W przypadkach stabilnych i po wydaniu opinii lekarza można odłożyć zabieg.
Wróć do poprzedniej strony
Wylecz się w OCHO
Zapisz się już dziś na wybrany zabieg
w pełni refundowany przez NFZ
Tylko u nas możesz zapisać się
na wybrany zabieg bez kolejki
Posiadamy ponad 20 lat
doświadczenia w leczeniu zaćmy
Umów się na wizytę

Leczenie

Icon

AMD- zwyrodnienie plamki żółtej

Co to jest? AMD (ang. Age Related Macular Degeneration) jest chorobą, która dotyczy obszaru siatkówki oka zwanego plamką żółtą. Ten rejon...

Więcej
Icon

Blefaroplastyka powiek

Blefaroplastyka/Blepharoplastyka – co to jest? Blefaroplastyka jest zabiegiem chirurgicznym polegającym na usunięciu nadmiaru luźnej skory powiek. Najczęściej wykonywana jest z...

Więcej
Icon

Jaskra

Co to jest Jaskra - na czym polega choroba? Jaskra to postępujące schorzenie nerwu wzrokowego prowadzące do nieodwracalnego uszkodzenia wzroku....

Więcej
Icon

Laserowa Korekcja Wzroku

Gdzie? Gabinety Okulistyczne Spółka z o.o. Lublin , ul. Spokojna 17/9 www.gabinetyokulistyczne.pl Na czym polega laserowa korekcja wzroku? Laserowa korekcja...

Więcej
Icon

Leczenie na raty

Nasze Ośrodki rozpoczęły współpracę z Mediraty - firmą specjalizującą się w udzielaniu kredytów na usługi medyczne. Od tej pory mogą...

Więcej
Icon

Możliwości stosowania laserów w OCHO

Terapia laserowa schorzeń siatkówki: Laser Supra Scan 577 Multi – Spot firmy Quantel Jest stosowany w leczeniu chorób siatkówki. Dzięki...

Więcej
Icon

Odwinięcie powieki (ektropion)

Co to jest odwinięcie powieki? Z odwinięciem powieki mamy do czynienia, gdy której brzeg powieki nie przylega do powierzchni gałki...

Więcej
Icon

Okuloplastyka

Chirurgia rekonstrukcyjna i plastyczna w okulistyce W naszym Ośrodku wykonujemy zabiegi chirurgii rekonstrukcyjnej i plastycznej powiek, które pełnią bardzo istotną,...

Więcej
Icon

Opadnięcie powieki (Ptoza)

Na czym polega Opadnięcie powieki (blepharoptosis) Ptoza to opadanie górnej powieki, częściowo lub całkowicie, powodujące zmniejszenie szpary powiekowej, co utrudnia...

Więcej
Icon

Podwinięcie powieki (entropion)

Czym jest podwinięcie powieki? Podwinięcie powieki to stan, który polega na odwróceniu brzegu powieki (zwykle dolnej) w kierunku gałki ocznej....

Więcej
Icon

Soczewki Premium

Dlaczego wybór soczewki przy operacji zaćmy jest tak ważny? Operacja zaćmy jest najczęściej wykonywanym zabiegiem chirurgicznym, podczas którego soczewkę własną pacjenta,...

Więcej
Icon

Thermoflo – oczyszczanie brzegów powiek

Czy Twoje oczy doświadczają któregokolwiek z poniższych objawów? Kłucie lub pieczenieUczucie piasku lub ziarnistościZaczerwienienieZaburzenia widzeniaDyskomfort związany z soczewkami kontaktowymiProblemy przy...

Więcej
Icon

Witrektomia

Czym jest zabieg witrektomii? To grupa zabiegów okulistycznych w zakresie głębokich struktur gałki ocznej, tj. położonych za soczewką. Dosłownie witrektomia...

Więcej
Icon

Witreoliza

Co to jest zmętnienie ciała szklistego? Wielu pacjentów uskarża się na poruszające się “muszki” pojawiające się w polu widzenia. Mogą...

Więcej
Icon

Wybór chirurga ma znaczenie

Profesor Zagórski jest członkiem wielu prestiżowych międzynarodowych organizacji okulistycznych i współpracuje z licznym wybitnymi okulistami na całym świecie. Jego celem...

Więcej
Icon

Zaćma

Czym jest zaćma? Zaćma to postępujące mętnienie soczewki oka. W większości przypadków jest ona związana ze starzeniem się organizmu, choć...

Więcej
Icon

Zespół Suchego Oka (ZSO)

Czym jest zespół suchego oka? Zespół suchego oka (Dry Eye Syndrome - DES) to najczęstsza przewlekła dolegliwość okulistyczna pojawiająca się...

Więcej
Icon

Zez

Leczenie zaburzeń ruchomości gałek ocznych u dorosłych obejmuje leczenie zachowawcze i operacyjne. Leczenie zachowawcze polega na korekcji wady refrakcji i...

Więcej
Icon

Złośliwe i łagodne guzy powiek

Co to jest? Guzy powiek to nowotwory skóry, które mogą mieć charakter zarówno łagodny, jak i złośliwy. Pojawienie się jakichkolwiek...

Więcej
Rejestracja