Informacja dla pacjenta

Drodzy Pacjenci,

Poniżej znajdziecie wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Waszych danych osobowych w związku z objęciem opieką zdrowotną w OCHO w związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

A. Kto jest administratorem danych osobowych pacjentów?

Administratorem danych osobowych pacjentów przetwarzanych na potrzeby objęcia opieką zdrowotną jest Ośrodek Chirurgii Oka prof. Zagórskiego sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000658544, NIP: 9452092100, (dalej zwana: „OCHO”). Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami.

B. Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez OCHO możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@ocho.pl.

C. Jaki jest zakres danych osobowych przetwarza OCHO?

OCHO przetwarza następujący zestaw danych: imię, nazwisko, nr PESEL, płeć oraz data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL), główna miejscowość opieki, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu, wizerunek (nagrania kamer monitoringu). Dodatkowo, podczas korzystania z opieki zdrowotnej OCHO przetwarza wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności informacje o stanie zdrowia.

D. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

OCHO przetwarza dane osobowe jako podmiot leczniczy a celem tego przetwarzania jest zapewnienie opieki zdrowotnej i zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, przez co rozumiemy:
 1. ustalenie tożsamości pacjenta przed udzieleniem świadczenia, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość (np. przez www lub telefonicznie), na stanowiskach recepcyjnych czy w gabinecie lekarskim,
 2. świadczenie usług medycznych i leczenie pacjentów, w celu wykonania zawartej z pacjentem umowy,
 3. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej,
 4. realizowanie prawa pacjenta, np. odbieranie i archiwizowanie oświadczeń upoważniających inne osoby do dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta oraz udzielania im informacji o stanie zdrowia pacjenta,
 5. kontakty z pacjentem pod podanym numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołanie terminu konsultacji lekarskiej, przypomnienie o konsultacji, poinformowanie o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy poinformować o możliwości odbioru wyniku badań,
 6. zrealizowania prawnie uzasadnionego celu OCHO, jakim jest wykonywanie przez nas monitoringu na terenach spółki, rozwój przedsiębiorstwa i jego pracowników, planowanie i organizacja pracy, wykonywanie analiz, zestawień, statystyk i programów czy strategii biznesowych lub personalnych, uzyskiwania opinii o jakości świadczonych usług zdrowotnych (ankiety), ochrona i zabezpieczenie mienia OCHO, obrony praw lub ustalenia i dochodzenia roszczeń OCHO,
 7. względnie konieczność zrealizowania innego, szczególnego obowiązku prawnego, nakładanego na OCHO przez obowiązujące przepisy prawa (sprawy podatkowe, księgowe, itp.).

E. Na jakiej podstawie OCHO przetwarza dane osobowe?

Zgodnie z RODO, przesłankami przetwarzania danych osobowych może być a) zgoda osoby, której dane osobowe są przetwarzane, b) konieczność wykonania umowy zawartej przez OCHO z osobą, której dane osobowe są przetwarzane, c) szczególny obowiązek prawny, nałożony na OCHO przez obowiązujące przepisy prawa, d) konieczność ochrony żywotnych interesów osoby, której dane osobowe są przetwarzane, e) konieczność wykonania przez OCHO zadania realizowanego w interesie publicznym lub f) konieczność zrealizowania prawnie uzasadnionego celu OCHO lub inne przypadki szczególne w zakresie przetwarzania danych dotyczących zdrowia. W związku z powyższym, dane osobowe potrzebne OCHO w celu opisanym:
 1. w lit. D 1), D 4) i D 7) powyżej przetwarzamy na podstawie szczególnego obowiązku prawnego, nałożonego na OCHO przez obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 2. w lit. D 2) i D 5) powyżej przetwarzamy gdyż jest to niezbędne do celów wykonania umowy zawartej z pacjentem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. w lit. D 3) powyżej przetwarzamy gdyż jest to niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i zapewnienia opieki zdrowotnej (art. 9 ust. 2 lit. h RODO),
 4. w lit. D 6) powyżej przetwarzamy jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

F. Czy OCHO dokonuje profilowania danych osobowych?

OCHO nie dokonuje zautomatyzowanej analizy danych prowadzących do zautomatyzowanego podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących pacjentów.

G. Komu przekazywane są dane osobowe?

Jako podmiot leczniczy OCHO dba o poufność danych osobowych swoich pacjentów. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji praw jako pacjenta, dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
 • innym podmiotom leczniczym, współpracującym z OCHO w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej w postaci naszych placówek własnych oraz placówek współpracujących z OCHO na terenie Polski, w tym podmiotom z grupy kapitałowej OCHO,
 • dostawcom usług zaopatrujących OCHO w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym),
 • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających OCHO w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym).

H. Czy dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Z uwagi na to, że OCHO korzysta z usług innych dostawców, np. w zakresie serwisu sprzętu diagnostycznego, dane osobowe mogą być przekazywane poza teren EOG, w oparciu o standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. Przez jaki czas przetwarzane są dane osobowe? W przypadku gdy OCHO utworzyło dokumentację medyczną pacjenta, ma obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez OCHO przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych), są one przetwarzane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane są przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe są usuwane lub poddawane anonimizacji.

I. Czy podanie danych jest obowiązkiem pacjenta?

Korzystanie z usług OCHO jest dobrowolne, przy czym OCHO jako podmiot leczniczy zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w związku z czym brak podania danych może skutkować odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie danych koniecznych do wypełnienia obowiązków rachunkowych czy podatkowych jest potrzebne do wystawienia faktury lub imiennego rachunku. Podane numeru telefonu i/lub adresu e-mail jest dobrowolne, jednak bez takiej zgody OCHO nie będzie mogło umożliwić korzystania z niektórych usług lub udogodnień dostarczanych przez OCHO swoim pacjentom (potwierdzanie wizyt, itp.).

J. Jakie są uprawnienia pacjentów związane z przetwarzaniem danych?

Pacjentom przysługują następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (złożenia wniosku o informację o przetwarzanych danych oraz uzyskania ich kopii, w tym kopii własnych danych osobowych, które są przekazywane do państwa trzeciego) oraz prawo ich sprostowania (poprawienia), usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku), a także prawo do przenoszenia tych danych do innego administratora danych lub do pacjenta (w zakresie określonym art. 20 RODO).
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej przez pacjenta zgody przed jej cofnięciem.
 • w szczególnych sytuacjach pacjent może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez OCHO danych osobowych, jeżeli podstawą wykorzystania danych jest prawnie usprawiedliwiony interes OCHO lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu sprzeciwu, OCHO nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że OCHO wykaże, że istnieją:
  • ważne uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa
  • uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności pacjenta, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. Pacjentowi przysługuje również możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez OCHO narusza przepisy RODO.

Akceptuję

Komunikat dotyczący Koronawirusa SARS-CoV-2

Szanowni Państwo,

Z uwagi na trwający w Polsce Stan Epidemii, w OCHO wprowadzone zostały następujące działania:

 • Od dnia 20.04.2020 zostają wznowione wizyty i zabiegi planowe w bardzo ograniczonym zakresie. Wizyta w OCHO możliwa jest tylko po wcześniejszym, telefonicznym potwierdzeniu terminu.
 • Każda osoba, która wchodzi na teren OCHO:
  • dezynfekuje ręce,
  • wykonuje pomiar temperatury ciała,
  • wypełnia i podpisuje ankietę pod kątem występowania objawów kaszlu, duszności, kataru, oraz odbywaniem zagranicznych podróży czy kontaktu z osobami zakażonymi,
  • jest informowana o podwyższonym ryzyku zakażenia i podpisuję zgodę na korzystanie z usług medycznych,
  • zostaje wyposażona w maskę i otrzymuje instrukcję jak ją prawidłowo zakładać i zdejmować,
 • Na terenie OCHO ograniczamy liczbę osób, tak aby zachować zalecane odległości. Nie będą wpuszczane osoby towarzyszące, o ile nie wymaga tego stan Pacjenta.
 • Osobom towarzyszącym, które oczekują na zewnątrz, zalecamy unikania skupisk ludzi i gromadzenia się przed wejściem do OCHO. Poinformujemy telefonicznie jak tylko Pacjent będzie gotowy do wyjścia.

Informacja telefoniczna dostępna jest w godzinach pracy OCHO pod numerem 222905905.

Z wyrazami szacunku,
Zespół OCHO

Witrektomia

Czym jest zabieg witrektomii?

To grupa zabiegów okulistycznych w zakresie głębokich struktur gałki ocznej, tj. położonych za soczewką. Dosłownie witrektomia oznacza zabieg polegający na wycięciu ciała szklistego, a więc żelowej substancji wypełniającej wnętrze gałki ocznej. Może ona jednak służyć również leczeniu wielu chorób siatkówki oka, czyli delikatnej tkanki odpowiedzialnej za widzenie.

Jest to zabieg ratujący nie tylko wzrok, ale i samo oko m.in. w przypadku infekcyjnego zapalenia wnętrza gałki ocznej. Wykonywany jest również po urazach oka, zwłaszcza tych, w których zranieniu uległy ściany gałki ocznej. Witrektomia wykonana do 2 tygodni od urazu pozwala na odzyskanie sprawności oka, nawet gdy po urazie nie ma poczucia światła w uszkodzonym oku.

Na czym polega?

Jest to zabieg operacyjny polegający na wykonaniu bardzo małych (poniżej 1mm długości) nacięć w ścianie gałki ocznej. Za ich pośrednictwem do wnętrza oka wprowadza się narzędzia i substancje niezbędne do wykonania zabiegu. W zależności od rodzaju choroby oko wypełnia się:

 • płynem fizjologicznym,
 • gazem (zanika po 2-4 tygodniach),
 • olejem silikonowym (głównie w oczach z zaawansowanymi zmianami chorobowymi lub po urazach – olej wymaga późniejszego usunięcia).

Operacja w większości przypadków nie wymaga założenia szwów, a pacjent przebywa w ośrodku tylko jeden dzien. Pierwsza kontrola pooperacyjna wykonywana jest do 2 tygodni po zabiegu, a kolejna po 4-6 tygodniach. Niektóre przypadki wymagają nieco częstszych wizyt kontrolnych.

Co można leczyć za pomocą witrektomii?

Witrektomia pomaga leczyć szereg chorób. Są to między innymi:

 • odwarstwienie siatkówki – delikatnej i niemożliwej do zastąpienia struktury, której odłączenie od ściany gałki (co można porównać do tapety zerwanej ze ściany) skutkuje utratą widzenia („zasłona przed okiem”),
 • krwotoki do wnętrza gałki ocznej niezależnie od ich przyczyny, gdyż często już samo usuniecie krwi daje niemal natychmiastową poprawę widzenia,
 • zmętnienia ciała szklistego o różnych przyczynach,
 • błony przedsiatkówkowe powodujące zniekształcenie obrazu i pogorszenie widzenia,
 • otwory w plamce,
 • retinopatię cukrzycową w różnych stadiach zaawansowania  oraz cukrzycowy obrzęk plamki, w którym zmiany cukrzycowe dotykają  najważniejszego dla widzenia miejsca –plamki żółtej,
 • obrzęk plamki po zakrzepach żyły środkowej siatkówki (zarówno po zakrzepie pnia głównego lub gałązki żyły) oraz po zapaleniach błony naczyniowej,
 • niektóre przypadki zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem.

Dostepne w:

FAQ

Co to jest witrektomia?

Witrektomia to grupa zabiegów okulistycznych w zakresie głębokich struktur gałki ocznej tj. położonych za soczewką. Witrektomia to dosłownie wycięcie ciała szklistego, ale służy ona przede wszystkim leczeniu wielu chorób siatkówki oka – delikatnej tkanki odpowiedzialnej za widzenie. Operacja ta stosowana jest w leczeniu m.in. odwarstwienia siatkówki, zaawansowanej retinopatii cukrzycowej, krwotoków do wnętrza oka różnego pochodzenia, chorób plamki żółtej – błony przedplamkowe, otwory w plamce. Witrektomia jest zabiegiem ratującym wzrok oraz oko w przypadku ciężkich zapaleń wnętrza gałki ocznej oraz w poważnych urazach oka. W tych przypadkach należy operację wykonać jak najszybciej, gdyż czas jaki upłynął od początku infekcji lub urazu do wdrożenia leczenia decyduje o jego powodzeniu.

Co to jest fakowitrektomia i kiedy się ją wykonuje?

Jest to operacja łączona, obejmująca oprócz samej witrektomii także usuniecie soczewki własnej pacjenta. Soczewkę usuwa się metodą fakoemulsyfikacji (patrz FAQ – zaćma). Ten etap zabiegu poprzedza wykonanie właściwej witrektomii. Operację łączoną wykonujemy najczęściej wtedy, gdy soczewka własna chorego jest zmętniała (zaćma) i utrudnia dobre uwidocznienie struktur tylnego odcinka oka.

Czy witrektomię wykonuje się laserem?

Do wykonania witrektomii, czyli wycięcia ciała szklistego oraz usunięcia nieprawidłowości z powierzchni siatkówki (błon, trakcji, krwi ec.), używa się noża pneumatycznego (witrektom) połączonego ze specjalistycznym aparatem służącym do przeprowadzenia zabiegu przez mikronacięcia. W tego rodzaju chirurgii wykorzystujemy także laser okulistyczny, ale jako urządzenie pomocnicze do leczenia samej siatkówki, np. w retinopatii cukrzycowej, lub do wzmocnienia siatkówki po jej przyłożeniu – laseroterapia przedarć obwodowych siatkówki lub obszarów zwyrodnień.

Jak długo trwa taka operacja?

Czas zabiegu zależy od tego z jakiego rodzaju problemem medycznym mamy do czynienia. W przypadku usunięcia błony przedplamkowej lub zamykania otworu w plamce zazwyczaj nie przekracza 1 godziny, ale jeśli mamy do czynienia z odwarstwienia siatkówki czy proliferacyjna retinopatią cukrzycową czas operacji może się wydłużyć

Czy będę usypiany podczas zabiegu?

Większość operacji witrektomii/fakowitrektomii nie wymaga znieczulenia ogólnego. Zazwyczaj stosujemy znieczulenie miejscowe - podajemy środek znieczulający wokół operowanego oka, a dodatkowo dożylnie leki wyciszające i przeciwbólowe. Czasami, zwłaszcza gdy mamy do czynienia ze skomplikowaną sytuacją w samym oku (np. zmiany pourazowe, trakcyjne odwarstwienie siatkówki), lub przewidujemy brak współpracy pacjenta (dzieci, osoby niepełnosprawne intelektualnie, choroby przebiegające z drżeniem głowy lub całego ciała), stosujemy znieczulenie ogólne.

Czy zabieg jest bolesny?

Zabieg nie jest bolesny. Operację przeprowadzamy w znieczuleniu miejscowym z dodatkowym wsparciem anestezjologa, który podaje leki uspokajające, a także - profilaktycznie - leki przeciwbólowe. Przed zabiegiem podajemy zastrzyk w okolicę oka z mieszanką leków miejscowo znieczulających, aby wyłączyć czucie bólu w obszarze poddawanym operacji. Przy podawaniu zastrzyku pojawi się ukłucie i uczucie niewielkiego rozpierania wokół oka, ale potem przez cały okres zabiegu i do 3 godzin po nim czucie jest wyłączone.

Czy mogą wystąpić powikłania po zabiegu?

Każda interwencja chirurgiczna wiąże się z potencjalnym ryzykiem powstania powikłań zarówno śród- jak i pooperacyjnych. Powikłania te w chirurgii okulistycznej są na szczęście bardzo rzadkie i odpowiednio wcześnie rozpoznane mogą być skutecznie leczone.

Jakie mogą być powikłania po zabiegu witrektomii?

Najczęściej są one łagodne i przemijające – obrzęk spojówki, wylew krwi pod spojówkę, niewielkie krwawienie do wnętrza oka, obrzęk siatkówki po peelingu plamki, obrzęk rogówki po fakowitrektomii. Wszystkie one ustępują samoistnie. Poważne powikłania po operacji są bardzo rzadkie, ale mogą być skutecznie wyleczone. Należa do nich: odwarstwienie siatkówki, krwotok do wnętrza oka, zapalenie infekcyjne wnętrza gałki ocznej. Wszystkie wymagają pilnej reoperacji, dlatego na karcie informacyjnej widnieje ostrzeżenie: „w razie nagłego bólu i zaniewidzenia prosimy o natychmiastowy kontakt z Ośrodkiem”.

Jak długo po zabiegu mam prowadzić oszczędny tryb życia?

Zazwyczaj prosimy, aby pacjent ograniczył swoją normalną aktywność do miesiąca czasu po zabiegu. Chodzi tu głównie o nadmierny wysiłek fizyczny (podnoszenie ciężkich rzeczy, uprawianie sportu wyczynowego, praca fizyczna zwłaszcza w warunkach zapylenia - budowa, warsztaty samochodowe). U pacjentów, którym podano do oka gaz, ważne jest utrzymywanie przez kilka dni głowy w określonej pozycji (najczęściej – z twarzą do dołu), co dodatkowo ogranicza ich normalną aktywność. Ponadto gaz pozostawiony w oku początkowo przesłania widzenie, co wyklucza prowadzenie samochodu, czy oglądanie telewizji. Dodatkowo po podaniu gazu prosimy, aby przez około miesiąc nie latać samolotami, ani nie wyjeżdżać w wysokie góry – gaz na większych wysokościach może się nadmiernie rozprężać i powodować bolesny wzrost ciśnienia w oku.

Czy muszę operację robić teraz, czy mogę poczekać i jak długo?

Optymalny czas operacji zależy od tego, jaką chorobę leczymy. W przypadku odwarstwienia siatkówki, zwłaszcza gdy plamka żółta jest przyłożona, operację trzeba wykonać w trybie pilnym, podobnie w oku pourazowym czy w przypadku zakażenia. Choroby plamki – błony przedplamkowe, obrzęk z trakcją czy otwór w plamce nie wymagają operacji natychmiast, ale zbyt długie zwlekanie z leczeniem może ograniczyć efekt zabiegu, mimo jego prawidłowego przeprowadzenia. Jeśli patologia w oku tkwi zbyt długo, wówczas może dojść do istotnego i trwałego ograniczenia funkcji siatkówki mimo jej usunięcia.

Czy po zabiegu muszę zostać na oddziale?

Operacja odbywa się w trybie jednodniowym. Pacjent po operacji jest pod kontrolą personelu medycznego placówki. Czas trwania pobytu pacjenta jest uzależniony od jego samopoczucia. Po otrzymaniu karty informacyjnej z hospitalizacji może opuścić szpital.
Wróć do poprzedniej strony
Wylecz się w OCHO
Zapisz się już dziś na wybrany zabieg
w pełni refundowany przez NFZ
Tylko u nas możesz zapisać się
na wybrany zabieg bez kolejki
Posiadamy ponad 20 lat
doświadczenia w leczeniu zaćmy
Umów się na wizytę

Leczenie

Icon

AMD- zwyrodnienie plamki żółtej

Co to jest? AMD (ang. Age Related Macular Degeneration) jest chorobą, która dotyczy obszaru siatkówki oka zwanego plamką żółtą. Ten rejon...

Więcej
Icon

Blefaroplastyka powiek

Blefaroplastyka/Blepharoplastyka – co to jest? Blefaroplastyka jest zabiegiem chirurgicznym polegającym na usunięciu nadmiaru luźnej skory powiek. Najczęściej wykonywana jest z...

Więcej
Icon

Iniekcje Doszklistkowe

Czym są iniekcje doszklistkowe? Terminem iniekcja doszklistkowa-zastrzyk do gałki ocznej, określamy podanie do wnętrza gałki ocznej preparatów leczniczych. Podanie zastrzyku...

Więcej
Icon

Jaskra

Co to jest Jaskra - na czym polega choroba? Jaskra to postępujące schorzenie nerwu wzrokowego prowadzące do nieodwracalnego uszkodzenia wzroku....

Więcej
Icon

Laserowa Korekcja Wzroku

Gdzie? Gabinety Okulistyczne Spółka z o.o. Lublin , ul. Spokojna 17/9 www.gabinetyokulistyczne.pl Na czym polega laserowa korekcja wzroku? Laserowa korekcja...

Więcej
Icon

Leczenie na raty

Nasze Ośrodki rozpoczęły współpracę z Mediraty - firmą specjalizującą się w udzielaniu kredytów na usługi medyczne. Od tej pory mogą...

Więcej
Icon

Możliwości stosowania laserów w OCHO

Terapia laserowa schorzeń siatkówki: Laser Supra Scan 577 Multi – Spot firmy Quantel Jest stosowany w leczeniu chorób siatkówki. Dzięki...

Więcej
Icon

Odwinięcie powieki (ektropion)

Co to jest odwinięcie powieki? Z odwinięciem powieki mamy do czynienia, gdy której brzeg powieki nie przylega do powierzchni gałki...

Więcej
Icon

Okuloplastyka

Chirurgia rekonstrukcyjna i plastyczna w okulistyce W naszym Ośrodku wykonujemy zabiegi chirurgii rekonstrukcyjnej i plastycznej powiek, które pełnią bardzo istotną,...

Więcej
Icon

Opadnięcie powieki (Ptoza)

Na czym polega Opadnięcie powieki (blepharoptosis) Ptoza to opadanie górnej powieki, częściowo lub całkowicie, powodujące zmniejszenie szpary powiekowej, co utrudnia...

Więcej
Icon

Podwinięcie powieki (entropion)

Czym jest podwinięcie powieki? Podwinięcie powieki to stan, który polega na odwróceniu brzegu powieki (zwykle dolnej) w kierunku gałki ocznej....

Więcej
Icon

Soczewki Premium

Dlaczego wybór soczewki przy operacji zaćmy jest tak ważny? Operacja zaćmy jest najczęściej wykonywanym zabiegiem chirurgicznym, podczas którego soczewkę własną pacjenta,...

Więcej
Icon

Thermoflo – oczyszczanie brzegów powiek

Czy Twoje oczy doświadczają któregokolwiek z poniższych objawów? Kłucie lub pieczenieUczucie piasku lub ziarnistościZaczerwienienieZaburzenia widzeniaDyskomfort związany z soczewkami kontaktowymiProblemy przy...

Więcej
Icon

Witreoliza

Co to jest zmętnienie ciała szklistego? Wielu pacjentów uskarża się na poruszające się “muszki” pojawiające się w polu widzenia. Mogą...

Więcej
Icon

Wybór chirurga ma znaczenie

Profesor Zagórski jest członkiem wielu prestiżowych międzynarodowych organizacji okulistycznych i współpracuje z licznym wybitnymi okulistami na całym świecie. Jego celem...

Więcej
Icon

Zaćma

Czym jest zaćma? Zaćma to postępujące mętnienie soczewki oka. W większości przypadków jest ona związana ze starzeniem się organizmu, choć...

Więcej
Icon

Zespół Suchego Oka (ZSO)

Czym jest zespół suchego oka? Zespół suchego oka (Dry Eye Syndrome - DES) to najczęstsza przewlekła dolegliwość okulistyczna pojawiająca się...

Więcej
Icon

Zez

Leczenie zaburzeń ruchomości gałek ocznych u dorosłych obejmuje leczenie zachowawcze i operacyjne. Leczenie zachowawcze polega na korekcji wady refrakcji i...

Więcej
Icon

Złośliwe i łagodne guzy powiek

Co to jest? Guzy powiek to nowotwory skóry, które mogą mieć charakter zarówno łagodny, jak i złośliwy. Pojawienie się jakichkolwiek...

Więcej
Rejestracja