Informacja dla pacjenta

Drodzy Pacjenci,

Poniżej znajdziecie wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Waszych danych osobowych w związku z objęciem opieką zdrowotną w OCHO w związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

A. Kto jest administratorem danych osobowych pacjentów?

Administratorem danych osobowych pacjentów przetwarzanych na potrzeby objęcia opieką zdrowotną jest Ośrodek Chirurgii Oka prof. Zagórskiego sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000658544, NIP: 9452092100, (dalej zwana: „OCHO”). Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami.

B. Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez OCHO możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@ocho.pl.

C. Jaki jest zakres danych osobowych przetwarza OCHO?

OCHO przetwarza następujący zestaw danych: imię, nazwisko, nr PESEL, płeć oraz data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL), główna miejscowość opieki, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu, wizerunek (nagrania kamer monitoringu). Dodatkowo, podczas korzystania z opieki zdrowotnej OCHO przetwarza wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności informacje o stanie zdrowia.

D. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

OCHO przetwarza dane osobowe jako podmiot leczniczy a celem tego przetwarzania jest zapewnienie opieki zdrowotnej i zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, przez co rozumiemy:
 1. ustalenie tożsamości pacjenta przed udzieleniem świadczenia, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość (np. przez www lub telefonicznie), na stanowiskach recepcyjnych czy w gabinecie lekarskim,
 2. świadczenie usług medycznych i leczenie pacjentów, w celu wykonania zawartej z pacjentem umowy,
 3. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej,
 4. realizowanie prawa pacjenta, np. odbieranie i archiwizowanie oświadczeń upoważniających inne osoby do dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta oraz udzielania im informacji o stanie zdrowia pacjenta,
 5. kontakty z pacjentem pod podanym numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołanie terminu konsultacji lekarskiej, przypomnienie o konsultacji, poinformowanie o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy poinformować o możliwości odbioru wyniku badań,
 6. zrealizowania prawnie uzasadnionego celu OCHO, jakim jest wykonywanie przez nas monitoringu na terenach spółki, rozwój przedsiębiorstwa i jego pracowników, planowanie i organizacja pracy, wykonywanie analiz, zestawień, statystyk i programów czy strategii biznesowych lub personalnych, uzyskiwania opinii o jakości świadczonych usług zdrowotnych (ankiety), ochrona i zabezpieczenie mienia OCHO, obrony praw lub ustalenia i dochodzenia roszczeń OCHO,
 7. względnie konieczność zrealizowania innego, szczególnego obowiązku prawnego, nakładanego na OCHO przez obowiązujące przepisy prawa (sprawy podatkowe, księgowe, itp.).

E. Na jakiej podstawie OCHO przetwarza dane osobowe?

Zgodnie z RODO, przesłankami przetwarzania danych osobowych może być a) zgoda osoby, której dane osobowe są przetwarzane, b) konieczność wykonania umowy zawartej przez OCHO z osobą, której dane osobowe są przetwarzane, c) szczególny obowiązek prawny, nałożony na OCHO przez obowiązujące przepisy prawa, d) konieczność ochrony żywotnych interesów osoby, której dane osobowe są przetwarzane, e) konieczność wykonania przez OCHO zadania realizowanego w interesie publicznym lub f) konieczność zrealizowania prawnie uzasadnionego celu OCHO lub inne przypadki szczególne w zakresie przetwarzania danych dotyczących zdrowia. W związku z powyższym, dane osobowe potrzebne OCHO w celu opisanym:
 1. w lit. D 1), D 4) i D 7) powyżej przetwarzamy na podstawie szczególnego obowiązku prawnego, nałożonego na OCHO przez obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 2. w lit. D 2) i D 5) powyżej przetwarzamy gdyż jest to niezbędne do celów wykonania umowy zawartej z pacjentem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. w lit. D 3) powyżej przetwarzamy gdyż jest to niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i zapewnienia opieki zdrowotnej (art. 9 ust. 2 lit. h RODO),
 4. w lit. D 6) powyżej przetwarzamy jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

F. Czy OCHO dokonuje profilowania danych osobowych?

OCHO nie dokonuje zautomatyzowanej analizy danych prowadzących do zautomatyzowanego podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących pacjentów.

G. Komu przekazywane są dane osobowe?

Jako podmiot leczniczy OCHO dba o poufność danych osobowych swoich pacjentów. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji praw jako pacjenta, dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
 • innym podmiotom leczniczym, współpracującym z OCHO w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej w postaci naszych placówek własnych oraz placówek współpracujących z OCHO na terenie Polski, w tym podmiotom z grupy kapitałowej OCHO,
 • dostawcom usług zaopatrujących OCHO w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym),
 • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających OCHO w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym).

H. Czy dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Z uwagi na to, że OCHO korzysta z usług innych dostawców, np. w zakresie serwisu sprzętu diagnostycznego, dane osobowe mogą być przekazywane poza teren EOG, w oparciu o standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. Przez jaki czas przetwarzane są dane osobowe? W przypadku gdy OCHO utworzyło dokumentację medyczną pacjenta, ma obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez OCHO przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych), są one przetwarzane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane są przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe są usuwane lub poddawane anonimizacji.

I. Czy podanie danych jest obowiązkiem pacjenta?

Korzystanie z usług OCHO jest dobrowolne, przy czym OCHO jako podmiot leczniczy zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w związku z czym brak podania danych może skutkować odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie danych koniecznych do wypełnienia obowiązków rachunkowych czy podatkowych jest potrzebne do wystawienia faktury lub imiennego rachunku. Podane numeru telefonu i/lub adresu e-mail jest dobrowolne, jednak bez takiej zgody OCHO nie będzie mogło umożliwić korzystania z niektórych usług lub udogodnień dostarczanych przez OCHO swoim pacjentom (potwierdzanie wizyt, itp.).

J. Jakie są uprawnienia pacjentów związane z przetwarzaniem danych?

Pacjentom przysługują następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (złożenia wniosku o informację o przetwarzanych danych oraz uzyskania ich kopii, w tym kopii własnych danych osobowych, które są przekazywane do państwa trzeciego) oraz prawo ich sprostowania (poprawienia), usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku), a także prawo do przenoszenia tych danych do innego administratora danych lub do pacjenta (w zakresie określonym art. 20 RODO).
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej przez pacjenta zgody przed jej cofnięciem.
 • w szczególnych sytuacjach pacjent może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez OCHO danych osobowych, jeżeli podstawą wykorzystania danych jest prawnie usprawiedliwiony interes OCHO lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu sprzeciwu, OCHO nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że OCHO wykaże, że istnieją:
  • ważne uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa
  • uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności pacjenta, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. Pacjentowi przysługuje również możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez OCHO narusza przepisy RODO.

Akceptuję

Komunikat dotyczący Koronawirusa SARS-CoV-2

Szanowni Państwo,

Z uwagi na trwający w Polsce Stan Epidemii, w OCHO wprowadzone zostały następujące działania:

 • Od dnia 20.04.2020 zostają wznowione wizyty i zabiegi planowe w bardzo ograniczonym zakresie. Wizyta w OCHO możliwa jest tylko po wcześniejszym, telefonicznym potwierdzeniu terminu.
 • Każda osoba, która wchodzi na teren OCHO:
  • dezynfekuje ręce,
  • wykonuje pomiar temperatury ciała,
  • wypełnia i podpisuje ankietę pod kątem występowania objawów kaszlu, duszności, kataru, oraz odbywaniem zagranicznych podróży czy kontaktu z osobami zakażonymi,
  • jest informowana o podwyższonym ryzyku zakażenia i podpisuję zgodę na korzystanie z usług medycznych,
  • zostaje wyposażona w maskę i otrzymuje instrukcję jak ją prawidłowo zakładać i zdejmować,
 • Na terenie OCHO ograniczamy liczbę osób, tak aby zachować zalecane odległości. Nie będą wpuszczane osoby towarzyszące, o ile nie wymaga tego stan Pacjenta.
 • Osobom towarzyszącym, które oczekują na zewnątrz, zalecamy unikania skupisk ludzi i gromadzenia się przed wejściem do OCHO. Poinformujemy telefonicznie jak tylko Pacjent będzie gotowy do wyjścia.

Informacja telefoniczna dostępna jest w godzinach pracy OCHO pod numerem 222905905.

Z wyrazami szacunku,
Zespół OCHO

Zaćma

Czym jest zaćma?

Zaćma to postępujące mętnienie soczewki oka. W większości przypadków jest ona związana ze starzeniem się organizmu, choć zdarzają się również przypadki zaćmy wrodzonej. Jest ona najczęstszą przyczyną odwracalnej utraty widzenia.

Wskazania do leczenia

Operacja jest konieczna, gdy zaćma upośledza widzenie w stopniu obniżającym jakość codziennego życia. Zabieg jest również zalecany m.in. w przypadkach jaskry zamkniętego kąta, gdyż wówczas usunięcie zaćmy może wyleczyć tę postać jaskry lub zapobiec jej wystąpieniu. Wczesna operacja zaćmy zalecana jest również w jaskrze przewlekłej otwartego kąta, bowiem obniża ona o kilka mm ciśnienie w oku, ułatwia dalsze monitorowanie przebiegu choroby oraz sprawia, że ewentualne późniejsze operacje przeciwjaskrowe będą bezpieczniejsze.

Metody leczenia zaćmy

Jedynym sposobem leczenia jest usunięcie zmętniałej soczewki i zastąpienie jej sztuczną. Najnowocześniejszą metodą operacji zaćmy jest fakoemulsyfikacja z zastosowaniem ultradźwięków. Stosowane jest również usunięcie manualne lub wspomagane laserem.
Dzięki nowoczesnym metodom usuwania zaćmy przez małe cięcie (1.8 – 2.8 mm), ryzyko istotnych powikłań śródoperacyjnych u dobrych chirurgów przy niepowikłanych zaćmach wynosi znacznie poniżej 1%. Ryzyko wzrasta znacznie w przypadku zaćm powikłanych, dojrzałych, twardych, zwłaszcza wykonywanych przez mniej doświadczonych chirurgów. Zalecane jest zatem szybkie poddanie się zabiegowi oraz wybór doświadczonego chirurga, jeśli operacja wiąże się ze znacznym ryzykiem.

Rehabilitacja po operacji niepowikłanej zaćmy początkowej jest bardzo szybka, a ryzyko powikłań minimalne. Okres rehabilitacji przy zaawansowanych i twardych zaćmach może być dłuższy, zwykle na skutek obrzęku rogówki i może wynosić nawet kilka tygodni. W takich przypadkach wzrasta również liczba powikłań, ale przy prawidłowym postępowaniu ryzyko utraty wzroku w najlepszych ośrodkach wynosi znacznie poniżej 0.1% (raz na kilka tysięcy operacji). U mniej doświadczonych chirurgów może być kilkakrotnie wyższe.

Efekty leczenia

Chorzy bez innych poważnych problemów ocznych, jak choroby siatkówki, nerwu wzrokowego i błony naczyniowej po zabiegu osiągają prawidłowe widzenie. Dodatkowo w przypadku wad refrakcji, jak krótkowzroczność, nadwzroczność czy astygmatyzm, przy zastosowaniu odpowiednich soczewek, po zabiegu mogą oni uzyskać widzenie, niemożliwe do osiągnięcia nigdy wcześniej bez okularów lub soczewek kontaktowych.

Leczenie zaćmy w Ośrodkach Chirurgii Oka prof. Zagórskiego

W naszych ośrodkach operacje wykonują doświadczeni chirurdzy, dzięki czemu ryzyko jest minimalne. Prof. Zagórski wykonuje rutynowo fakoemulsyfikację zaćmy od ponad 20 lat, prawdopodobnie dłużej, niż inni aktywni chirurdzy w Polsce.

Oferujemy szeroki wybór soczewek, których rodzaj zależy m.in. od tego czy operacja zaćmy ma również usunąć jedną z wad refrakcji jak krótkowzroczność, nadwzroczność czy astygmatyzm. 

Dostepne w:

FAQ

Jak leczy się zaćmę?

Jedyną skuteczną metodę leczenia zaćmy stanowi zabieg chirurgiczny. Podczas kwalifikacji okulista dobiera soczewkę. Pacjent jest znieczulany miejscowo kroplami. W trakcie zabiegu nad Pacjentem czuwa anestezjolog. Następnie operator dokonuje niedużego nacięcia i metodą fakoemulsyfikacji wykonuje rozdrobnienie zmętniałej naturalnej soczewki za pomocą wibracji ultradźwiękowych, usuwa zaćmę i wszczepia sztuczną soczewkę. Zabieg usunięcia zaćmy trwa kilkanaście minut i jest całkowicie bezbolesny. Po operacji pacjent odpoczywa na sali pooperacyjnej.

Jakie soczewki są stosowane w Ośrodkach Chirurgii Oka?

W Placówkach OCHO Prof. Zagórskiego stawiamy na jakość i zadowolenie pacjentów, dlatego stosujemy produkty renomowanych producentów soczewek takich jak: Zeiss, Oculentis, Alcon. Soczewki dzielą się na jednoogniskowe, jednoogniskowe z wydłużoną głębią ostrości, dwuogniskowe i wieloogniskowe. Podczas kwalifikacji okulista wraz z Pacjentem wybiera najlepszą soczewkę, która zaspokoi potrzeby wzrokowe badanego.

Czy jest możliwość dopłaty do lepszej soczewki, gdy zabieg jest wykonywany w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia?

Zgodnie z polskim prawem do zabiegu usunięcia zaćmy refundowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia nie można dopłacać, by uzyskać niestandardową soczewkę. Narodowy Fundusz Zdrowia oferuje pacjentom soczewki standardowe jednoogniskowe lub toryczne.

Czy po zabiegu usunięcia zaćmy pacjent pozostaje na oddziale?

Po zabiegu pacjent jest pod kontrolą personelu medycznego placówki. Czas trwania pobytu Pacjenta jest uzależniony od jego samopoczucia. Operacja zaćmy odbywa się w trybie jednodniowym, dlatego też pacjent po przeprowadzonym zabiegu odpoczywa na sali pooperacyjnej ok. 30 minut, po czym jest kierowany do domu z zaleceniem stawienia się na wizytę kontrolną na drugi dzień.

Ile jest przewidzianych wizyt kontrolnych po operacji zaćmy?

Pacjenci podchodzący do zabiegu w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia mają możliwość skorzystania z dwóch obowiązkowych wizyt kontrolnych, które podlegają refundacji. Natomiast pacjenci korzystający z komercyjnych usług mogą skorzystać z trzech wizyt kontrolnych, z czego pierwsza jest bezpłatna.

Jak długo po zabiegu mam prowadzić oszczędny tryb życia?

Nasi specjaliści zazwyczaj zalecają, aby pacjent do miesiąca po zabiegu prowadził oszczędny tryb życia. Chodzi tu głównie o to, żeby nie wykonywać nadmiernego wysiłku fizycznego takiego jak podnoszenie ciężkich rzeczy, uprawianie sportu wyczynowego czy też pracy fizycznej.

Kiedy będę dobrze widzieć po zabiegu?

W pierwszych godzinach po operacji widzenie może być zamglone. Związane jest to między innymi z założeniem leków do oka. Występować może również łzawienie czy uczucie ciała obcego. Widzenie, w którym nie uchwycono okulistycznych chorób dodatkowcyh (to znaczy, że jedyną przeszkodą prawidłowym odbieraniu bodźców wzrokowych była zaćma), powinno powrócić w ciągu kilku pierwszych dni. Gdy operowane oko jest obciążone innymi chorobami okulistycznymi wówczas rokowania o widzeniu przekazywane są podczas wizyt kontrolnych. Po operacji zaćmy pacjent powinien widzieć wyraźniej, kolory powinny stać się żywe, a komfort życia powinien się poprawić.

Czy zaćma może pojawić się jeszcze raz na operowanym oku?

Zaćma nie może pojawić się jeszcze raz w zoperowanym oku. Istnieje zaś możliwość, że w tym samym oku pojawi się zmętnienie tylnej torebki soczewki. Potocznie nazywane jest ono zaćmą wtórną. Wówczas okulista podczas wizyty może zakwalifikować pacjenta do lasera tzw. YAG kapuslotomii. Istnieje jednak metoda pozwaljąca zabezpieczyć oko przed zaćma wtórną, jaką jest zabieg tylnej kapsuloreksji. W zabiegach komercyjnych za dopłatą istnieje możliwość wykonania tylnej kapsuloreksji. Dzięki niej w oku nie ma możliwośći pojawienia się zmętnienia tylnej torebki soczewki.

Jestem osobą krótkowzroczną od dziecięcych lat. Czy po zabiegu nie będę stosować okularów?

Decyzja czy pacjent będzie widział w dal czy z bliska w korekcji okularowej zapada w trakcie kwalifikacji. W sytuacji, w której pacjent jest osobą krótkowzroczną od dziecięcych lat i jest przyzwyczajony do noszenia okularów pozwalających mu widzieć wyraźnie daleko, zazwyczaj zalecane jest pozostanie przy okularach do dali, zaś bliskie przedmioty widziane są bez korekcji. Pacjent w porozumieniu z lekarzem może jednak wyrazić chęć, aby czytać w okularach, zaś widzieć w dal bez korekcji. Decyzja ta powinna zostać podjęta podczas kwalifikacji, aby zamówiona została odpowiednia moc soczewki.

W jakim czasie od operacji pierwszego oka może się odbyć operacja drugiego oka?

Decyzja zależy od kilku czynników. Gdy oko po operacji odzyskało widzenie, a okulista nie widzi przeciwwskazań do wykonania zabiegu w drugim oku, można przystąpić do dalszego działania. W ramach NFZ obowiązuje kolejka. Zapis na zabieg prywatny jest dostępny w zależności od dni zabiegowych wybranego operatora.

Mam zaćmę, ale boję się operacji. Ile czasu mogę się wstrzymywać z zabiegiem?

Pacjent znajdujący się w sytuacji, w której obawia się przystąpienia do zabiegu powinien skonsultować się z okulistą. Istnieją wskazania do szybkiego przeprowadzenia operacji, aby zabezpieczyć oko przed wystąpieniem nasilenia dolegliwości bądź innych problemów okulistycznych. Występuje również grupa osób, u których zabieg nie jest pilny, a sam pacjent nie podaje nasilonych dolegliwości związanych z występowaniem zaćmy, które utrudniały by mu codzienne funkcjonowanie. W takiej sytuacji okulista może nie zakwalifikować pacjenta do zabiegu i odroczyć jego termin.

Jak długo osoba w podeszłym wieku będzie potrzebowała pomocy innych osób po operacji zaćmy?

Pacjent po operacji zaćmy powinien w pierwszym okresie odpoczywać i nie przemęczać się. Nie jest wskazane podnoszenie ciężkich przedmiotów oraz wykonywanie fizycznej pracy. Pacjent przez około 4 tygodnie stosuje krople/maści do oka operowanego. W sytuacji, gdy drugim okiem źle widzi, będzie potrzebować wsparcia podczas tych czynności. Utrudnione może również okazać się przemieszczanie po mieszkaniu, wyciąganie przedmiotów z szafek czy przygotowanie posiłku. W związku z potrzebą wsparcia osoby po zabiegu lekarz na kontroli może wystawić opiekę dla osoby z rodziny.

Czy można wykonać operację zaćmy w obu oczach w jednym dniu?

W sektorze prywatnym istnieje możliwość wykonania operacji zaćmy obu oczu w jednym terminie. Po zakwalifikowaniu zamawiane są soczewki wybrane przez Pacjenta wraz z okulistą. Zabieg odbywa się w taki sam sposób jak podczas operacji zaćmy jednego oka. Dla każdego oka przygotowany jest odrębny zestaw. Pacjent po operacji obu oczu przy wyborze soczewki zaawansowanej posiada sprawniejszy proces neuroadaptacji.

Jak przygotować się do operacji, gdy pacjent jest obciążony chorobami ogólnymi?

Podczas kwalifikacji pacjent otrzymuje zalecenia jak ma się przygotować do zabiegu. Wśród nich jest również otrzymanie zaświadczenia od lekarza z informacją, że pacjent może przystąpić bezpiecznie do zabiegu. Gdy lekarz pierwszego kontaktu nie zezwoli na podejście do zabiegu, wówczas pacjent informowany jest o kolejnym dostępnym terminie zabiegu, na który zobowiązany jest dostarczyć pozytywne zaświadczenie, które pozwala na przeprowadzenie zabiegu.

Czy operują u Państwa operatorzy z zagranicy?

W Ocho pracują chirurdzy z ogromnym doświadczeniem. Współpracujemy z lekarzami z Polski i z innych krajów. Do Ocho na zabiegi zaćmy przylatuje Pani doktor Marta Latasiewicz. Specjalizuje się w zabiegach witrektomii oraz zaćmy. Zajmuje się chorymi ze skomplikowanymi przypadkami. Kolejnym chirurgiem wykonującym zabiegi usunięcia zaćmy jest Prof. Takhtaev. Jest jednym z nielicznych na świecie chirurgów, którzy w uzasadnionych przypadkach wykonują jednego dnia operacje obydwu oczu, a także poprzez tylną kapsuloreksję całkowicie eliminują ryzyko zaćmy wtórnej, co jest szczególnie istotne przy wszczepach soczewek wieloogniskowych.

Ile czasu spędzę w Ocho w dniu zabiegowym?

Czas pobytu pacjenta w Ocho wynosi około 2 godzin. W wyjątkowych stuacjach czas ten może wydłużyć z przyczyn niezależnych od personelu.
Wróć do poprzedniej strony
Wylecz się w OCHO
Zapisz się już dziś na wybrany zabieg
w pełni refundowany przez NFZ
Tylko u nas możesz zapisać się
na wybrany zabieg bez kolejki
Posiadamy ponad 20 lat
doświadczenia w leczeniu zaćmy
Umów się na wizytę

Leczenie

Icon

AMD- zwyrodnienie plamki żółtej

Co to jest? AMD (ang. Age Related Macular Degeneration) jest chorobą, która dotyczy obszaru siatkówki oka zwanego plamką żółtą. Ten rejon...

Więcej
Icon

Blefaroplastyka powiek

Blefaroplastyka/Blepharoplastyka – co to jest? Blefaroplastyka jest zabiegiem chirurgicznym polegającym na usunięciu nadmiaru luźnej skory powiek. Najczęściej wykonywana jest z...

Więcej
Icon

Iniekcje Doszklistkowe

Czym są iniekcje doszklistkowe? Terminem iniekcja doszklistkowa-zastrzyk do gałki ocznej, określamy podanie do wnętrza gałki ocznej preparatów leczniczych. Podanie zastrzyku...

Więcej
Icon

Jaskra

Co to jest Jaskra - na czym polega choroba? Jaskra to postępujące schorzenie nerwu wzrokowego prowadzące do nieodwracalnego uszkodzenia wzroku....

Więcej
Icon

Laserowa Korekcja Wzroku

Gdzie? Gabinety Okulistyczne Spółka z o.o. Lublin , ul. Spokojna 17/9 www.gabinetyokulistyczne.pl Na czym polega laserowa korekcja wzroku? Laserowa korekcja...

Więcej
Icon

Leczenie na raty

Nasze Ośrodki rozpoczęły współpracę z Mediraty - firmą specjalizującą się w udzielaniu kredytów na usługi medyczne. Od tej pory mogą...

Więcej
Icon

Możliwości stosowania laserów w OCHO

Terapia laserowa schorzeń siatkówki: Laser Supra Scan 577 Multi – Spot firmy Quantel Jest stosowany w leczeniu chorób siatkówki. Dzięki...

Więcej
Icon

Odwinięcie powieki (ektropion)

Co to jest odwinięcie powieki? Z odwinięciem powieki mamy do czynienia, gdy której brzeg powieki nie przylega do powierzchni gałki...

Więcej
Icon

Okuloplastyka

Chirurgia rekonstrukcyjna i plastyczna w okulistyce W naszym Ośrodku wykonujemy zabiegi chirurgii rekonstrukcyjnej i plastycznej powiek, które pełnią bardzo istotną,...

Więcej
Icon

Opadnięcie powieki (Ptoza)

Na czym polega Opadnięcie powieki (blepharoptosis) Ptoza to opadanie górnej powieki, częściowo lub całkowicie, powodujące zmniejszenie szpary powiekowej, co utrudnia...

Więcej
Icon

Podwinięcie powieki (entropion)

Czym jest podwinięcie powieki? Podwinięcie powieki to stan, który polega na odwróceniu brzegu powieki (zwykle dolnej) w kierunku gałki ocznej....

Więcej
Icon

Soczewki Premium

Dlaczego wybór soczewki przy operacji zaćmy jest tak ważny? Operacja zaćmy jest najczęściej wykonywanym zabiegiem chirurgicznym, podczas którego soczewkę własną pacjenta,...

Więcej
Icon

Thermoflo – oczyszczanie brzegów powiek

Czy Twoje oczy doświadczają któregokolwiek z poniższych objawów? Kłucie lub pieczenieUczucie piasku lub ziarnistościZaczerwienienieZaburzenia widzeniaDyskomfort związany z soczewkami kontaktowymiProblemy przy...

Więcej
Icon

Witrektomia

Czym jest zabieg witrektomii? To grupa zabiegów okulistycznych w zakresie głębokich struktur gałki ocznej, tj. położonych za soczewką. Dosłownie witrektomia...

Więcej
Icon

Witreoliza

Co to jest zmętnienie ciała szklistego? Wielu pacjentów uskarża się na poruszające się “muszki” pojawiające się w polu widzenia. Mogą...

Więcej
Icon

Wybór chirurga ma znaczenie

Profesor Zagórski jest członkiem wielu prestiżowych międzynarodowych organizacji okulistycznych i współpracuje z licznym wybitnymi okulistami na całym świecie. Jego celem...

Więcej
Icon

Zespół Suchego Oka (ZSO)

Czym jest zespół suchego oka? Zespół suchego oka (Dry Eye Syndrome - DES) to najczęstsza przewlekła dolegliwość okulistyczna pojawiająca się...

Więcej
Icon

Zez

Leczenie zaburzeń ruchomości gałek ocznych u dorosłych obejmuje leczenie zachowawcze i operacyjne. Leczenie zachowawcze polega na korekcji wady refrakcji i...

Więcej
Icon

Złośliwe i łagodne guzy powiek

Co to jest? Guzy powiek to nowotwory skóry, które mogą mieć charakter zarówno łagodny, jak i złośliwy. Pojawienie się jakichkolwiek...

Więcej
Rejestracja