Informacja dla pacjenta

Drodzy Pacjenci,

Poniżej znajdziecie wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Waszych danych osobowych w związku z objęciem opieką zdrowotną w OCHO w związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

A. Kto jest administratorem danych osobowych pacjentów?

Administratorem danych osobowych pacjentów przetwarzanych na potrzeby objęcia opieką zdrowotną jest Ośrodek Chirurgii Oka prof. Zagórskiego sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000658544, NIP: 9452092100, (dalej zwana: „OCHO”). Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami.

B. Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez OCHO możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@ocho.pl.

C. Jaki jest zakres danych osobowych przetwarza OCHO?

OCHO przetwarza następujący zestaw danych: imię, nazwisko, nr PESEL, płeć oraz data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL), główna miejscowość opieki, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu, wizerunek (nagrania kamer monitoringu). Dodatkowo, podczas korzystania z opieki zdrowotnej OCHO przetwarza wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności informacje o stanie zdrowia.

D. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

OCHO przetwarza dane osobowe jako podmiot leczniczy a celem tego przetwarzania jest zapewnienie opieki zdrowotnej i zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, przez co rozumiemy:
 1. ustalenie tożsamości pacjenta przed udzieleniem świadczenia, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość (np. przez www lub telefonicznie), na stanowiskach recepcyjnych czy w gabinecie lekarskim,
 2. świadczenie usług medycznych i leczenie pacjentów, w celu wykonania zawartej z pacjentem umowy,
 3. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej,
 4. realizowanie prawa pacjenta, np. odbieranie i archiwizowanie oświadczeń upoważniających inne osoby do dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta oraz udzielania im informacji o stanie zdrowia pacjenta,
 5. kontakty z pacjentem pod podanym numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołanie terminu konsultacji lekarskiej, przypomnienie o konsultacji, poinformowanie o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy poinformować o możliwości odbioru wyniku badań,
 6. zrealizowania prawnie uzasadnionego celu OCHO, jakim jest wykonywanie przez nas monitoringu na terenach spółki, rozwój przedsiębiorstwa i jego pracowników, planowanie i organizacja pracy, wykonywanie analiz, zestawień, statystyk i programów czy strategii biznesowych lub personalnych, uzyskiwania opinii o jakości świadczonych usług zdrowotnych (ankiety), ochrona i zabezpieczenie mienia OCHO, obrony praw lub ustalenia i dochodzenia roszczeń OCHO,
 7. względnie konieczność zrealizowania innego, szczególnego obowiązku prawnego, nakładanego na OCHO przez obowiązujące przepisy prawa (sprawy podatkowe, księgowe, itp.).

E. Na jakiej podstawie OCHO przetwarza dane osobowe?

Zgodnie z RODO, przesłankami przetwarzania danych osobowych może być a) zgoda osoby, której dane osobowe są przetwarzane, b) konieczność wykonania umowy zawartej przez OCHO z osobą, której dane osobowe są przetwarzane, c) szczególny obowiązek prawny, nałożony na OCHO przez obowiązujące przepisy prawa, d) konieczność ochrony żywotnych interesów osoby, której dane osobowe są przetwarzane, e) konieczność wykonania przez OCHO zadania realizowanego w interesie publicznym lub f) konieczność zrealizowania prawnie uzasadnionego celu OCHO lub inne przypadki szczególne w zakresie przetwarzania danych dotyczących zdrowia. W związku z powyższym, dane osobowe potrzebne OCHO w celu opisanym:
 1. w lit. D 1), D 4) i D 7) powyżej przetwarzamy na podstawie szczególnego obowiązku prawnego, nałożonego na OCHO przez obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 2. w lit. D 2) i D 5) powyżej przetwarzamy gdyż jest to niezbędne do celów wykonania umowy zawartej z pacjentem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. w lit. D 3) powyżej przetwarzamy gdyż jest to niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i zapewnienia opieki zdrowotnej (art. 9 ust. 2 lit. h RODO),
 4. w lit. D 6) powyżej przetwarzamy jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

F. Czy OCHO dokonuje profilowania danych osobowych?

OCHO nie dokonuje zautomatyzowanej analizy danych prowadzących do zautomatyzowanego podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących pacjentów.

G. Komu przekazywane są dane osobowe?

Jako podmiot leczniczy OCHO dba o poufność danych osobowych swoich pacjentów. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji praw jako pacjenta, dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
 • innym podmiotom leczniczym, współpracującym z OCHO w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej w postaci naszych placówek własnych oraz placówek współpracujących z OCHO na terenie Polski, w tym podmiotom z grupy kapitałowej OCHO,
 • dostawcom usług zaopatrujących OCHO w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym),
 • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających OCHO w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym).

H. Czy dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Z uwagi na to, że OCHO korzysta z usług innych dostawców, np. w zakresie serwisu sprzętu diagnostycznego, dane osobowe mogą być przekazywane poza teren EOG, w oparciu o standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. Przez jaki czas przetwarzane są dane osobowe? W przypadku gdy OCHO utworzyło dokumentację medyczną pacjenta, ma obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez OCHO przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych), są one przetwarzane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane są przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe są usuwane lub poddawane anonimizacji.

I. Czy podanie danych jest obowiązkiem pacjenta?

Korzystanie z usług OCHO jest dobrowolne, przy czym OCHO jako podmiot leczniczy zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w związku z czym brak podania danych może skutkować odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie danych koniecznych do wypełnienia obowiązków rachunkowych czy podatkowych jest potrzebne do wystawienia faktury lub imiennego rachunku. Podane numeru telefonu i/lub adresu e-mail jest dobrowolne, jednak bez takiej zgody OCHO nie będzie mogło umożliwić korzystania z niektórych usług lub udogodnień dostarczanych przez OCHO swoim pacjentom (potwierdzanie wizyt, itp.).

J. Jakie są uprawnienia pacjentów związane z przetwarzaniem danych?

Pacjentom przysługują następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (złożenia wniosku o informację o przetwarzanych danych oraz uzyskania ich kopii, w tym kopii własnych danych osobowych, które są przekazywane do państwa trzeciego) oraz prawo ich sprostowania (poprawienia), usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku), a także prawo do przenoszenia tych danych do innego administratora danych lub do pacjenta (w zakresie określonym art. 20 RODO).
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej przez pacjenta zgody przed jej cofnięciem.
 • w szczególnych sytuacjach pacjent może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez OCHO danych osobowych, jeżeli podstawą wykorzystania danych jest prawnie usprawiedliwiony interes OCHO lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu sprzeciwu, OCHO nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że OCHO wykaże, że istnieją:
  • ważne uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa
  • uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności pacjenta, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. Pacjentowi przysługuje również możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez OCHO narusza przepisy RODO.

Akceptuję

Komunikat dotyczący Koronawirusa SARS-CoV-2

Szanowni Państwo,

Z uwagi na trwający w Polsce Stan Epidemii, w OCHO wprowadzone zostały następujące działania:

 • Od dnia 20.04.2020 zostają wznowione wizyty i zabiegi planowe w bardzo ograniczonym zakresie. Wizyta w OCHO możliwa jest tylko po wcześniejszym, telefonicznym potwierdzeniu terminu.
 • Każda osoba, która wchodzi na teren OCHO:
  • dezynfekuje ręce,
  • wykonuje pomiar temperatury ciała,
  • wypełnia i podpisuje ankietę pod kątem występowania objawów kaszlu, duszności, kataru, oraz odbywaniem zagranicznych podróży czy kontaktu z osobami zakażonymi,
  • jest informowana o podwyższonym ryzyku zakażenia i podpisuję zgodę na korzystanie z usług medycznych,
  • zostaje wyposażona w maskę i otrzymuje instrukcję jak ją prawidłowo zakładać i zdejmować,
 • Na terenie OCHO ograniczamy liczbę osób, tak aby zachować zalecane odległości. Nie będą wpuszczane osoby towarzyszące, o ile nie wymaga tego stan Pacjenta.
 • Osobom towarzyszącym, które oczekują na zewnątrz, zalecamy unikania skupisk ludzi i gromadzenia się przed wejściem do OCHO. Poinformujemy telefonicznie jak tylko Pacjent będzie gotowy do wyjścia.

Informacja telefoniczna dostępna jest w godzinach pracy OCHO pod numerem 222905905.

Z wyrazami szacunku,
Zespół OCHO

Opadnięcie powieki (Ptoza)

Na czym polega Opadnięcie powieki (blepharoptosis)

Ptoza to opadanie górnej powieki, częściowo lub całkowicie, powodujące zmniejszenie szpary powiekowej, co utrudnia prawidłowe widzenie. W praktyce o ptozie mówimy wtedy, gdy powieka przesłania co najmniej 2 mm tęczówki oka. Opadanie powiek można zaobserwować z jednej lub obu stron. Dolegliwość ta może wystąpić zarówno u dorosłych, jak i u dzieci, u których może być obecne już od urodzenia, a może objawić się dopiero w wieku podeszłym.

Opadnięcie powieki w większości przypadków uważane jest za defekt estetyczny. Jeśli jednak powieka przysłania źrenicę, czyli ptoza jest bardziej zaawansowana, to może ona prowadzić do niedowidzenia. To z kolei może wpływać negatywnie na codzienne funkcjonowanie, utrudniając np. chodzenie czy czytanie. Niektórzy chorzy w celu zmniejszenia problemów z funkcjonowaniem ustawiają głowę pod innym kątem, co może spowodować bóle głowy oraz trwałe zmiany w układzie mięśniowo-szkieletowym. Ptoza może nieść za sobą również skutki psychologiczne, szczególnie u dzieci i nastolatków, gdyż może się przełożyć na problemy z akceptacją w środowisku rówieśniczym i/lub spowodować problemy z nauką.

Przyczyny opadnięcia powieki

Wśród przyczyn opadnięcia powieki należy wymienić przyczyny:

 • miogenne – wynikają z nieprawidłowego rozwoju mięśnia dźwigacza powieki – większość przypadków wrodzonego opadnięcia powieki;
 • rozcięgnowe – wynikają ze zmian inwolucyjnych rozcięgna lub zerwania jego przyczepu (ptoza inwolucyjna) – większość przypadków ptozy nabytej; może to być skutek długotrwałego noszenia twardych soczewek kontaktowych lub nawykowym tarciem oczu; zdarza się, że pojawia się jako powikłanie zabiegów wewnątrzgałkowych (chirurgia zaćmy) lub po operacjach powiek;
 • neurogenne,
 • mechaniczne,
 • pourazowe
 • jatrogenne.

Ptoza może być również objawem innych chorób, np. wrodzonego lub nabytego porażenia nerwu okoruchowego (niemożność uniesienia, obniżenia i przywiedzenia gałki ocznej), wrodzonego lub nabytego zespołu Hornera (opadnięcie powieki, zwężenie źrenicy, znacznie zmniejszona potliwość skóry (anhydroza) i zmniejszona pigmentacja tęczówki po stronie uszkodzenia). Może być również dość częstym, niespecyficznym, nierzadko pierwszym i jedynym zwiastunem miejscowej lub uogólnionej choroby mięśni, np. dystrofii mięśniowej, dystrofii oczno-gardłowej lub przewlekłej postępującej oftalmoplegii, chorób autoimmunologicznych, takich jak miastenia, lub jednym z objawów guza oczodołu.

Opadanie powiek u dzieci – kiedy leczyć?

Ptoza wrodzona, najczęściej jednostronna, może mieć różny stopień nasilenia. Od niewielkiego opadnięcia powieki aż po całkowite zamknięcie powiek (w skrajnych przypadkach). Jest to skutek nieprawidłowego rozwoju mięśnia dźwigacza, czyli mięśnia, który unosi powiekę.
W pierwszym okresie dzieciństwa ptoza powodująca przysłonięcie źrenicy wpływa negatywnie na rozwój widzenia i powoduje stan niedowidzenia. Dzieci, chcąc zwiększyć pole widzenia, przechylają głowę do tyłu lub podnoszą brwi, co w dłuższej perspektywie może przyczynić się do deformacji kręgosłupa, szczególnie w odcinku szyjnym. Aby uniknąć utrwalenia się niedowidzenia i problemów z układem mięśniowo-szkieletowym, chirurgiczne leczenie ptozy powinno być wdrożone jak najwcześniej.

Wskazania do zabiegu operacyjnego

Wskazaniem do zabiegu operacyjnego jest opadanie powiek powodujące zasłonięcie źrenicy i wpływające negatywnie na funkcje widzenia. W sytuacjach, gdy ptoza jest łagodniejsza, zwykle szybka interwencja chirurgiczna nie jest konieczna. Wskazane są natomiast częste kontrole u lekarza okulisty – co 3-12 miesięcy w zależności od wieku dziecka oraz nasilenia objawów, ze szczególnym uwzględnienie możliwości rozwoju niedowidzenia.

Diagnostyka

Diagnostykę opadnięcia powieki rozpoczyna się od badania klinicznego chorego, któremu towarzyszą badania dodatkowe oraz konsultacje specjalistyczne. Lekarz przeprowadzając wywiad pyta o obciążenie dziedziczne i występowanie podobnych przypadków w rodzinie. Zbiera również informacje na temat przebytych zabiegów operacyjnych gałki ocznej, powiek i oczodołu, przebytych urazów głowy ze szczególnym uwzględnieniem okolicy oczodołowo-powiekowej i mózgu oraz na temat schorzeń współistniejących.

W trakcie badania fizykalnego oceniana jest funkcja dźwigacza powieki górnej, której ocena ma bardzo duży wpływ na wybór planowanej metody leczenia. Badana jest również wysokość szpary powiekowej oraz linia obrysu brzegu powieki górnej i położenie fałdu powieki górnej.
Diagnostyka może obejmować również inne badania, szczególnie jeśli istnieje podejrzenie, że ptoza jest objawem innych chorób.
U pacjentów z objawami neurologicznymi, może być wykorzystany rezonans magnetyczny (RM), tomografia komputerowa (TK) mózgowia, twarzoczaszki i oczodołów z kontrastem.
U pacjentów z porażeniem nerwu okoruchowego wykonuje się badanie naczyniowe (angio-TK). Przy stwierdzeniu objawu nabytego zespołu Hornera, diagnostyka powinna uwzględniać RM lub TK mózgowia, szyi, kręgosłupa oraz klatki piersiowej, dzięki czemu można wykluczyć zmiany organiczne powodujące uszkodzenie układu współczulnego.

Metody leczenia

Ptoza czyli opadnięcie powieki górnej leczone jest podczas zabiegu operacyjnego. Metodę leczenia dobiera się w zależności od tego, czy pacjent był już wcześniej operowany i czy zachowana jest czynność mięśnia dźwigacza powieki.
W przypadku dużej ptozy celem zabiegu jest poprawa funkcji wzrokowych oraz zapobieganie powikłaniom ze strony układy mięśniowo-szkieletowego. W przypadkach, gdy ptoza jest defektem raczej kosmetycznym, chodzi o uzyskanie młodszego i bardziej estetycznego wyglądu.
W naszym Ośrodku wykonujemy następujące procedury operacyjne korygujące opadnięcie powieki:

 • resekcję przezspojówkową mięśnia Müllera/ tarczki,
 • zabiegi naprawcze rozcięgna dźwigacza powieki
 • podwieszenie  powieki na mięśniu czołowym .

Operacja chirurgiczna u dorosłych wykonywana jest w znieczuleniu miejscowym, u dzieci w znieczuleniu ogólnym. Czas trwania zabiegu jest różny i zależy od stopnia skomplikowania ptozy oraz od tego, czy dotyczy ona jednej, czy dwóch powiek  – średnio od 1 do 3 godzin. Cięcia wykonywane są od strony spojówki lub w miejscach naturalnych bruzd powiekowych aby ukryć blizny. Wyjątkiem jest podwieszenie na mięśniu czołowym. Szwy, w zależności od metody operacyjnej, usuwane są po około 7-14 dniach.

Po operacji wskazane są kontrolne badania, w tym kontrola okulistyczna. Osoby, u których opadnięcie powieki ma charakter zmienny (miastenia, dystrofia mięśniowa, dystrofia oczno-gardłowa itp.), wymagają stałej opieki wielu specjalistów, a w niektórych przypadkach ponownej interwencji chirurgicznej.
Okuloplastyka w OCHO

W OCHO operacje okuloplastyczne wykonują: Prof. Guy Ben Simon na zaproszenie prof. Zagórskiego i za zgodą Okręgowej Rady Lekarskiej oraz współpracujący z nim nasi chirurdzy, m.in.: Dr Justyna Kłos-Rola i dr Marta Piecyk – Sidor w Nałęczowie oraz dr Agnieszka Mielnik-Mierzwińska i dr Arkadiusz Pogrzebielski w Krakowie.

Dostepne w:

FAQ

Jak wygląda podstawowa wizyta okulistyczna i jakie badania wchodzą w jej skład?

Podczas podstawowej wizyty okulistyczej przeprowadzony jest wywiad okulistyczny z pacjentem oraz wykonywane są takie badania jak: autorefrakcja, keratometria, pomiar ciśnienia śródgałkowego, badanie ostrości wzroku, badanie w lampie szczelinowej oraz badanie dna oka.

Czy podczas ogólnej wizyty można zrobić jakies badania specjalistyczne?

W większości przypadków tak. Jeżeli lekarz uzna że trzeba zrobić dodatkowe badanie może je wykonać podczas wizyty albo, jeżeli lekarz nie wykonuje tego rodzaju badań, pacjent zostaje skierowany do innego specjalisty.

Jak długo trwa ogólna wizyta okulistyczna?

Wizyta okulistyczna wraz z wykonaniem podstawowych badań trwa około 20 min. W niektórych Ośrodkach badania w ramach wizyty wykonuje personel pomocniczy w pokoju badań. Te czynności są również wliczone w czas wizyty podstawowej.

Czy przed wizytą okulistyczną trzeba zdjąć soczewki kontaktowe?

Tak, przed wizytą zalecane jest zdjęcie soczewek kontaktowych. Pacjent powiniem wziąć je ze sobą na wizytę, gdyż lekarz może poprosić o ich założenie.

Jaki jest koszt wizyty ogólnej?

Koszt wizyty jest zgodny z cennikiem na naszej stronie internetowej.

Jak długo czeka się na wizytę prywatną i funduszową?

Oczekiwania na wizytę prywatną wynosi masymalnie do tygodnia. Czas ten może być dłuższy, jeśli pacjent chce umówić się do konkretnego specjalisty. Czas oczekiwania na wizytę NFZ jest zgodny z kolejką oczekujących. Prosimy o kontakt telefoniczy lub mailowy w celu ustalenie konkretnego terminu.

Czy podczas wizyty ogólnej można wypisać receptę na okulary/dobrać soczewki kontaktowe?

Tak, ale na początku wizyty należy powiadomić lekarza o chęci dobrania okularów bądź soczewek.

Czy w dniu wizyty mam zapuszczac krople które stosuję? (nawilżające, przeciwjaskrowe, sztuczne łzy itp.)

Tak, należy normalnie stosować używane krople.

Czy wizyta wymaga specjalnego przygotowania?

Wizyta okulistyczyna nie wymaga specjalnego przygotowania. Jeżeli jest to pierwsza wizyta w placówce, to nalezy mieć ze sobą dowód osobisty, który jest konieczny do założenia karty pacjenta. Należy też pamiętać, że w większości przypadków po wizycie okulistycznej nie można prowadzić samochodu.

Czy na wizytę okulistyczną trzeba wziąć ze sobą dokumentację medyczną z wcześniejszego leczenia (np. z innej placówki)?

Podczas pierwszej wizyty lekarz przeprowadza z pacjentem wywiad okulistyczny. Jeżeli Pacjent posiada jakąś dokumentację okulistyczną z innych placówek, to warto wziąć ją ze sobą na wizytę.

Czy na wizytę okulistyczną trzeba brać okulary, które noszę?

Tak.

Czy po wizycie okulistycznej można wrócic do pracy/szkoły ?

Po wizycie okulistycznej mozna wrócić do pracy/szkoły, ale należy pamiętać, że jeśli na wizycie były wpuszczane krople, to przez około 2-3 godziny widzenie może byc zaburzone i przymglone.

Co jaki czas należy chodzić na wizyty kontrolne do okulisty?

Wizyty kontrolne u okulisty to sprawa indywidualna. Zazwyczaj podczas wizyty, lekarz podaje kiedy pacjent powinien przyjść ponownie. U osób po 50. roku życia zaleca się wizytę kontrolną przynajmniej raz w roku.

Czy po wizycie można prowadzić samochód?

Jeżeli podczas wizyty wpuszczone są krople rozszerzające źrenicę, to bezpośrednio po wizytcie NIE można prowadzić samochodu. Należy odczekać około 2-3 godzin.
Wróć do poprzedniej strony
Wylecz się w OCHO
Zapisz się już dziś na wybrany zabieg
w pełni refundowany przez NFZ
Tylko u nas możesz zapisać się
na wybrany zabieg bez kolejki
Posiadamy ponad 20 lat
doświadczenia w leczeniu zaćmy
Umów się na wizytę

Leczenie

Icon

AMD- zwyrodnienie plamki żółtej

Co to jest? AMD (ang. Age Related Macular Degeneration) jest chorobą, która dotyczy obszaru siatkówki oka zwanego plamką żółtą. Ten rejon...

Więcej
Icon

Blefaroplastyka powiek

Blefaroplastyka/Blepharoplastyka – co to jest? Blefaroplastyka jest zabiegiem chirurgicznym polegającym na usunięciu nadmiaru luźnej skory powiek. Najczęściej wykonywana jest z...

Więcej
Icon

Iniekcje Doszklistkowe

Czym są iniekcje doszklistkowe? Terminem iniekcja doszklistkowa-zastrzyk do gałki ocznej, określamy podanie do wnętrza gałki ocznej preparatów leczniczych. Podanie zastrzyku...

Więcej
Icon

Jaskra

Co to jest Jaskra - na czym polega choroba? Jaskra to postępujące schorzenie nerwu wzrokowego prowadzące do nieodwracalnego uszkodzenia wzroku....

Więcej
Icon

Laserowa Korekcja Wzroku

Gdzie? Gabinety Okulistyczne Spółka z o.o. Lublin , ul. Spokojna 17/9 www.gabinetyokulistyczne.pl Na czym polega laserowa korekcja wzroku? Laserowa korekcja...

Więcej
Icon

Leczenie na raty

Nasze Ośrodki rozpoczęły współpracę z Mediraty - firmą specjalizującą się w udzielaniu kredytów na usługi medyczne. Od tej pory mogą...

Więcej
Icon

Możliwości stosowania laserów w OCHO

Terapia laserowa schorzeń siatkówki: Laser Supra Scan 577 Multi – Spot firmy Quantel Jest stosowany w leczeniu chorób siatkówki. Dzięki...

Więcej
Icon

Odwinięcie powieki (ektropion)

Co to jest odwinięcie powieki? Z odwinięciem powieki mamy do czynienia, gdy której brzeg powieki nie przylega do powierzchni gałki...

Więcej
Icon

Okuloplastyka

Chirurgia rekonstrukcyjna i plastyczna w okulistyce W naszym Ośrodku wykonujemy zabiegi chirurgii rekonstrukcyjnej i plastycznej powiek, które pełnią bardzo istotną,...

Więcej
Icon

Podwinięcie powieki (entropion)

Czym jest podwinięcie powieki? Podwinięcie powieki to stan, który polega na odwróceniu brzegu powieki (zwykle dolnej) w kierunku gałki ocznej....

Więcej
Icon

Soczewki Premium

Dlaczego wybór soczewki przy operacji zaćmy jest tak ważny? Operacja zaćmy jest najczęściej wykonywanym zabiegiem chirurgicznym, podczas którego soczewkę własną pacjenta,...

Więcej
Icon

Thermoflo – oczyszczanie brzegów powiek

Czy Twoje oczy doświadczają któregokolwiek z poniższych objawów? Kłucie lub pieczenieUczucie piasku lub ziarnistościZaczerwienienieZaburzenia widzeniaDyskomfort związany z soczewkami kontaktowymiProblemy przy...

Więcej
Icon

Witrektomia

Czym jest zabieg witrektomii? To grupa zabiegów okulistycznych w zakresie głębokich struktur gałki ocznej, tj. położonych za soczewką. Dosłownie witrektomia...

Więcej
Icon

Witreoliza

Co to jest zmętnienie ciała szklistego? Wielu pacjentów uskarża się na poruszające się “muszki” pojawiające się w polu widzenia. Mogą...

Więcej
Icon

Wybór chirurga ma znaczenie

Profesor Zagórski jest członkiem wielu prestiżowych międzynarodowych organizacji okulistycznych i współpracuje z licznym wybitnymi okulistami na całym świecie. Jego celem...

Więcej
Icon

Zaćma

Czym jest zaćma? Zaćma to postępujące mętnienie soczewki oka. W większości przypadków jest ona związana ze starzeniem się organizmu, choć...

Więcej
Icon

Zespół Suchego Oka (ZSO)

Czym jest zespół suchego oka? Zespół suchego oka (Dry Eye Syndrome - DES) to najczęstsza przewlekła dolegliwość okulistyczna pojawiająca się...

Więcej
Icon

Zez

Leczenie zaburzeń ruchomości gałek ocznych u dorosłych obejmuje leczenie zachowawcze i operacyjne. Leczenie zachowawcze polega na korekcji wady refrakcji i...

Więcej
Icon

Złośliwe i łagodne guzy powiek

Co to jest? Guzy powiek to nowotwory skóry, które mogą mieć charakter zarówno łagodny, jak i złośliwy. Pojawienie się jakichkolwiek...

Więcej
Rejestracja