Informacja dla pacjenta

Drodzy Pacjenci,

Poniżej znajdziecie wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Waszych danych osobowych w związku z objęciem opieką zdrowotną w OCHO w związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

A. Kto jest administratorem danych osobowych pacjentów?

Administratorem danych osobowych pacjentów przetwarzanych na potrzeby objęcia opieką zdrowotną jest Ośrodek Chirurgii Oka prof. Zagórskiego sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000658544, NIP: 9452092100, (dalej zwana: „OCHO”). Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami.

B. Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez OCHO możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@ocho.pl.

C. Jaki jest zakres danych osobowych przetwarza OCHO?

OCHO przetwarza następujący zestaw danych: imię, nazwisko, nr PESEL, płeć oraz data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL), główna miejscowość opieki, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu, wizerunek (nagrania kamer monitoringu). Dodatkowo, podczas korzystania z opieki zdrowotnej OCHO przetwarza wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności informacje o stanie zdrowia.

D. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

OCHO przetwarza dane osobowe jako podmiot leczniczy a celem tego przetwarzania jest zapewnienie opieki zdrowotnej i zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, przez co rozumiemy:
 1. ustalenie tożsamości pacjenta przed udzieleniem świadczenia, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość (np. przez www lub telefonicznie), na stanowiskach recepcyjnych czy w gabinecie lekarskim,
 2. świadczenie usług medycznych i leczenie pacjentów, w celu wykonania zawartej z pacjentem umowy,
 3. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej,
 4. realizowanie prawa pacjenta, np. odbieranie i archiwizowanie oświadczeń upoważniających inne osoby do dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta oraz udzielania im informacji o stanie zdrowia pacjenta,
 5. kontakty z pacjentem pod podanym numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołanie terminu konsultacji lekarskiej, przypomnienie o konsultacji, poinformowanie o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy poinformować o możliwości odbioru wyniku badań,
 6. zrealizowania prawnie uzasadnionego celu OCHO, jakim jest wykonywanie przez nas monitoringu na terenach spółki, rozwój przedsiębiorstwa i jego pracowników, planowanie i organizacja pracy, wykonywanie analiz, zestawień, statystyk i programów czy strategii biznesowych lub personalnych, uzyskiwania opinii o jakości świadczonych usług zdrowotnych (ankiety), ochrona i zabezpieczenie mienia OCHO, obrony praw lub ustalenia i dochodzenia roszczeń OCHO,
 7. względnie konieczność zrealizowania innego, szczególnego obowiązku prawnego, nakładanego na OCHO przez obowiązujące przepisy prawa (sprawy podatkowe, księgowe, itp.).

E. Na jakiej podstawie OCHO przetwarza dane osobowe?

Zgodnie z RODO, przesłankami przetwarzania danych osobowych może być a) zgoda osoby, której dane osobowe są przetwarzane, b) konieczność wykonania umowy zawartej przez OCHO z osobą, której dane osobowe są przetwarzane, c) szczególny obowiązek prawny, nałożony na OCHO przez obowiązujące przepisy prawa, d) konieczność ochrony żywotnych interesów osoby, której dane osobowe są przetwarzane, e) konieczność wykonania przez OCHO zadania realizowanego w interesie publicznym lub f) konieczność zrealizowania prawnie uzasadnionego celu OCHO lub inne przypadki szczególne w zakresie przetwarzania danych dotyczących zdrowia. W związku z powyższym, dane osobowe potrzebne OCHO w celu opisanym:
 1. w lit. D 1), D 4) i D 7) powyżej przetwarzamy na podstawie szczególnego obowiązku prawnego, nałożonego na OCHO przez obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 2. w lit. D 2) i D 5) powyżej przetwarzamy gdyż jest to niezbędne do celów wykonania umowy zawartej z pacjentem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. w lit. D 3) powyżej przetwarzamy gdyż jest to niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i zapewnienia opieki zdrowotnej (art. 9 ust. 2 lit. h RODO),
 4. w lit. D 6) powyżej przetwarzamy jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

F. Czy OCHO dokonuje profilowania danych osobowych?

OCHO nie dokonuje zautomatyzowanej analizy danych prowadzących do zautomatyzowanego podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących pacjentów.

G. Komu przekazywane są dane osobowe?

Jako podmiot leczniczy OCHO dba o poufność danych osobowych swoich pacjentów. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji praw jako pacjenta, dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
 • innym podmiotom leczniczym, współpracującym z OCHO w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej w postaci naszych placówek własnych oraz placówek współpracujących z OCHO na terenie Polski, w tym podmiotom z grupy kapitałowej OCHO,
 • dostawcom usług zaopatrujących OCHO w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym),
 • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających OCHO w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym).

H. Czy dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Z uwagi na to, że OCHO korzysta z usług innych dostawców, np. w zakresie serwisu sprzętu diagnostycznego, dane osobowe mogą być przekazywane poza teren EOG, w oparciu o standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. Przez jaki czas przetwarzane są dane osobowe? W przypadku gdy OCHO utworzyło dokumentację medyczną pacjenta, ma obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez OCHO przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych), są one przetwarzane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane są przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe są usuwane lub poddawane anonimizacji.

I. Czy podanie danych jest obowiązkiem pacjenta?

Korzystanie z usług OCHO jest dobrowolne, przy czym OCHO jako podmiot leczniczy zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w związku z czym brak podania danych może skutkować odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie danych koniecznych do wypełnienia obowiązków rachunkowych czy podatkowych jest potrzebne do wystawienia faktury lub imiennego rachunku. Podane numeru telefonu i/lub adresu e-mail jest dobrowolne, jednak bez takiej zgody OCHO nie będzie mogło umożliwić korzystania z niektórych usług lub udogodnień dostarczanych przez OCHO swoim pacjentom (potwierdzanie wizyt, itp.).

J. Jakie są uprawnienia pacjentów związane z przetwarzaniem danych?

Pacjentom przysługują następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (złożenia wniosku o informację o przetwarzanych danych oraz uzyskania ich kopii, w tym kopii własnych danych osobowych, które są przekazywane do państwa trzeciego) oraz prawo ich sprostowania (poprawienia), usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku), a także prawo do przenoszenia tych danych do innego administratora danych lub do pacjenta (w zakresie określonym art. 20 RODO).
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej przez pacjenta zgody przed jej cofnięciem.
 • w szczególnych sytuacjach pacjent może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez OCHO danych osobowych, jeżeli podstawą wykorzystania danych jest prawnie usprawiedliwiony interes OCHO lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu sprzeciwu, OCHO nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że OCHO wykaże, że istnieją:
  • ważne uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa
  • uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności pacjenta, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. Pacjentowi przysługuje również możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez OCHO narusza przepisy RODO.

Akceptuję

Komunikat dotyczący Koronawirusa SARS-CoV-2

Szanowni Państwo,

Z uwagi na trwający w Polsce Stan Epidemii, w OCHO wprowadzone zostały następujące działania:

 • Od dnia 20.04.2020 zostają wznowione wizyty i zabiegi planowe w bardzo ograniczonym zakresie. Wizyta w OCHO możliwa jest tylko po wcześniejszym, telefonicznym potwierdzeniu terminu.
 • Każda osoba, która wchodzi na teren OCHO:
  • dezynfekuje ręce,
  • wykonuje pomiar temperatury ciała,
  • wypełnia i podpisuje ankietę pod kątem występowania objawów kaszlu, duszności, kataru, oraz odbywaniem zagranicznych podróży czy kontaktu z osobami zakażonymi,
  • jest informowana o podwyższonym ryzyku zakażenia i podpisuję zgodę na korzystanie z usług medycznych,
  • zostaje wyposażona w maskę i rękawiczki ochronne, oraz instrukcję jak je prawidłowo zakładać i zdejmować,
 • Na terenie OCHO ograniczamy liczbę osób, tak aby zachować zalecane odległości. Nie będą wpuszczane osoby towarzyszące, o ile nie wymaga tego stan Pacjenta.
 • Osobom towarzyszącym, które oczekują na zewnątrz, zalecamy unikania skupisk ludzi i gromadzenia się przed wejściem do OCHO. Poinformujemy telefonicznie jak tylko Pacjent będzie gotowy do wyjścia.

Informacja telefoniczna dostępna jest w godzinach pracy OCHO pod numerem 222905905.

Z wyrazami szacunku,
Zespół OCHO

AMD- zwyrodnienie plamki żółtej

AMD

Co to jest?

AMD (ang. Age Related Macular Degeneration) jest chorobą, która dotyczy obszaru siatkówki oka zwanego plamką żółtą. Ten rejon oka odpowiada za tzw. widzenie centralne, które potrzebne jest do wykonywania precyzyjnych czynności, takich jak np. czytanie, pisanie, rozpoznawanie twarzy, prowadzenie samochodu.
AMD jest chorobą przewlekłą, która może doprowadzić do utraty widzenia. AMD jest jedną z najczęstszych przyczyn ślepoty osób dorosłych na świecie. Czasami choroba postępuje wolno i tylko w niewielkim stopniu uszkadza wzrok. W innych przypadkach AMD może postępować szybko, prowadząc do gwałtownego pogorszenia widzenia.
Choroba ujawnia się zwykle po 50. roku życia, a po 70. roku życia dotyka około 30% osób. Zwykle zmiany chorobowe występują w obu oczach, choć nie muszą pojawiać się jednocześnie i ich zaawansowanie może być różne.

Postacie AMD

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem może występować w dwóch formach – suchej (zanikowej) oraz wysiękowej (mokrej, neowaskularnej).

Postać sucha AMD to prawie 90% przypadków. Jest łagodniejszym typem zwyrodnienia. Pogorszenie widzenia następuje powoli, w ciągu miesięcy lub lat. Zmiany zachodzące w plamce w tej postaci mają charakter przede wszystkim zanikowy. Na dnie oka powstają tzw. druzy tj. drobne złogi, obumierają komórki siatkówki, powstają zaniki siatkówkowo-naczyniówkowe.

Postać wysiękowa to około 10% przypadków. Ma zwykle ciężki przebieg, a utrata widzenia może nastąpić nawet w ciągu kilku dni. Zmiany chorobowe powstają w wyniku rozwoju nieprawidłowych naczyń pod siatkówką w okolicy plamki. Na dnie oka pojawia się obrzęk, przesięki, płyn podsiatkówkowy, a nawet krwawienie. W zaawansowanej chorobie powstaje blizna i trwałe nieodwracalne uszkodzenie siatkówki.

Objawy AMD

Chory w początkowej fazie choroby obserwuje pogorszenie widzenia, zwłaszcza przy czytaniu i pisaniu. Litery stają się nieostre i zamazane, kolory wydają się bledsze, a oglądane obrazy są zniekształcone. Linie proste wykrzywiają się i uginają, a w centrum pola widzenia pojawia się ciemna plama.
Wczesne rozpoznanie AMD i jego leczenie są niezwykle ważne, ponieważ mogą zapobiec utracie widzenia. Pacjenci po 50. roku życia powinni regularnie badać się u okulisty przynajmniej raz w roku. Pacjent może także prowadzić samodzielnie kontrolę widzenia używając tzw. testu Amslera –  jest to kwadrat o boku 10 cm z krateczkami. Za jego pomocą można w warunkach domowych wykryć chorobę i śledzić jej postęp. Badanie wykonuje się w okularach do czytania osobno dla każdego oka. Jeśli pacjent zauważa zniekształcenia linii prostych, ciemną plamę w centrum, to powinien jak najszybciej zgłosić się do okulisty, ponieważ to mogą być objawy AMD.

Metody leczenia

Jeżeli postać wysiękowa AMD zostanie rozpoznana wcześnie i szybko, rozpoczęcie odpowiedniego leczenia (iniekcje doszklistkowe preparatów anty-VEGF) może zatrzymać utratę wzroku, a u niektórych chorych nawet poprawić widzenie.

Iniekcje doszklistkowe preparatów anty-VEGF polegają na podawaniu do wnętrza oka zastrzyków zawierających lek hamujący powstawanie i rozwój nieprawidłowych naczyń pod siatkówką. Jest to najnowsza i najskuteczniejsza metoda leczenia postaci wysiękowej AMD.
Podczas leczenia preparatami anty-VEGF zastrzyki doszklistkowe podawane są zwykle co 4 tygodnie przez pierwsze 3 miesiące, a następnie częstość iniekcji zależna jest od skuteczności terapii i rodzaju leku (zwykle co 8 tygodni lub rzadziej).

Suplementy diety w AMD 

W zdrowych oczach stosowanie suplementów nie zapobiega powstawaniu AMD natomiast profilaktyka witaminowa opóźnia rozwój choroby w przypadku regularnego stosowania. Dlatego pacjentom chorującym na AMD zaleca się właściwą dietę oraz suplementację preparatami przygotowanymi dla potrzeb okulistycznych. W skład diety powinny wchodzić owoce, warzywa i inne pokarmy bogate w luteinę, zeaksantynę, antyoksydanty (m. in. witaminę A, C, E, minerały tj. cynk, selen, miedź, mangan), kwasy omega-3, resweratrol. Ważna jest także zmiana trybu życia, utrzymanie aktywności fizycznej, regularna gimnastyka oraz bezwzględne zaprzestanie palenia papierosów i tytoniu.

Pomoce optyczne dla osób słabowidzących

Utrata wzroku z powodu AMD powoduje u chorych trudności w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych, w poruszaniu się w nieznanym otoczeniu oraz utratę niezależności. Dla słabowidzących z powodu AMD dostępne są różne metody rehabilitacji, które nie przywrócą widzenia, ale mogą poprawić funkcjonowanie pacjenta ze słabą ostrością wzroku. Są to m. in. pomoce optyczne (do dali i bliży), pomoce nieoptyczne (powiększalniki telewizyjne, systemy komputerowe, książki na taśmach), pomoce w poruszaniu się i orientacji, terapie zajęciowe.

W Ośrodkach Chirurgii Oka Prof. Zagórskiego prowadzimy pełną diagnostykę okulistyczną pozwalającą na wczesne rozpoznanie AMD i nowoczesne leczenie tego schorzenia. Wykonujemy wszystkie niezbędne badania m. in. badania OCT (optycznej koherentnej tomografii oka), angiografii fluoresceinowej, angiografii indocyjaninowej, angio-OCT. W leczeniu iniekcjami doszklistkowymi wykorzystujemy wiodące preparaty. W Ośrodku w Rzeszowie pacjenci mają możliwość zakwalifikowania się do leczenia wysiękowej postaci AMD w ramach Programu Lekowego refundowanego przez NFZ.

Dostepne w:

Wróć do poprzedniej strony
Wylecz się w OCHO
Zapisz się już dziś na wybrany zabieg
w pełni refundowany przez NFZ
Tylko u nas możesz zapisać się
na wybrany zabieg bez kolejki
Posiadamy ponad 20 lat
doświadczenia w leczeniu zaćmy
Umów się na wizytę

Leczenie

Blefaroplastyka powiek

Blefaroplastyka/Blepharoplastyka – co to jest? Blefaroplastyka jest zabiegiem chirurgicznym polegającym na usunięciu nadmiaru luźnej skory powiek. Najczęściej wykonywana jest z...

Więcej

Iniekcje Doszklistkowe

Iniekcje doszklistkowe Czym są iniekcje doszklistkowe? Terminem iniekcja doszklistkowa-zastrzyk do gałki ocznej, określamy podanie do wnętrza gałki ocznej preparatów leczniczych....

Więcej

Jaskra

Co to jest? Jaskra to postępujące schorzenie nerwu wzrokowego prowadzące do nieodwracalnego uszkodzenia wzroku. Wyróżniamy dwa główne typy jaskry: jaskra...

Więcej

Laserowa Korekcja Wzroku

Gdzie? Gabinety Okulistyczne Spółka z o.o. Lublin , ul. Spokojna 17/9 Co to jest? Laserowa korekcja wad wzroku jest metodą,...

Więcej

Leczenie na raty

Nasze Ośrodki rozpoczęły współpracę z Mediraty - firmą specjalizującą się w udzielaniu kredytów na usługi medyczne. Od tej pory mogą...

Więcej

Możliwości stosowania laserów w OCHO

Terapia laserowa schorzeń siatkówki: Laser Supra Scan 577 Multi – Spot firmy Quantel Jest stosowany w leczeniu chorób siatkówki. Dzięki...

Więcej

Odwinięcie powieki (ektropion)

Co to jest? Z odwinięciem powieki mamy do czynienia, gdy której brzeg powieki nie przylega do powierzchni gałki ocznej. Konsekwencją...

Więcej

Okuloplastyka

Chirurgia rekonstrukcyjna i plastyczna w okulistyceW naszym Ośrodku wykonujemy zabiegi chirurgii rekonstrukcyjnej i plastycznej powiek, które pełnią bardzo istotną, ochronną...

Więcej

Opadnięcie powieki (Ptoza)

Opadnięcie powieki (blepharoptosis) Co to jest? Ptoza to opadanie górnej powieki, częściowo lub całkowicie, powodujące zmniejszenie szpary powiekowej, co utrudnia prawidłowe...

Więcej

Podwinięcie powieki (entropion)

Co to jest? Podwinięcie powieki to stan, który polega na odwróceniu brzegu powieki (zwykle dolnej) w kierunku gałki ocznej. Konsekwencją...

Więcej

Soczewki Premium

Dlaczego wybór soczewki przy operacji zaćmy jest tak ważny?Operacja zaćmy jest najczęściej wykonywanym zabiegiem chirurgicznym, podczas którego soczewkę własną pacjenta, zwykle...

Więcej

Thermoflo – oczyszczanie brzegów powiek

Czy Twoje oczy doświadczają któregokolwiek z poniższych objawów? Kłucie lub pieczenieUczucie piasku lub ziarnistościZaczerwienienieZaburzenia widzeniaDyskomfort związany z soczewkami kontaktowymiProblemy przy...

Więcej

Witrektomia

Co to jest?To grupa zabiegów okulistycznych w zakresie głębokich struktur gałki ocznej, tj. położonych za soczewką. Dosłownie witrektomia oznacza zabieg...

Więcej

Wybór chirurga ma znaczenie

Profesor Zagórski jest członkiem wielu prestiżowych międzynarodowych organizacji okulistycznych i współpracuje z licznym wybitnymi okulistami na całym świecie. Jego celem...

Więcej

Zaćma

Co to jest?Zaćma to postępujące mętnienie soczewki oka. W większości przypadków jest ona związana ze starzeniem się organizmu, choć zdarzają...

Więcej

Zespół Suchego Oka (ZSO)

Co to jest? Zespół suchego oka (Dry Eye Syndrome - DES) to najczęstsza przewlekła dolegliwość okulistyczna pojawiająca się obecnie wśród...

Więcej

Zez

Leczenie zaburzeń ruchomości gałek ocznych u dorosłych obejmuje leczenie zachowawcze i operacyjne. Leczenie zachowawcze polega na korekcji wady refrakcji i...

Więcej

Złośliwe i łagodne guzy powiek

Co to jest? Guzy powiek to nowotwory skóry, które mogą mieć charakter zarówno łagodny, jak i złośliwy. Pojawienie się jakichkolwiek...

Więcej
Rejestracja