Informacja dla pacjenta

Drodzy Pacjenci,

Poniżej znajdziecie wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Waszych danych osobowych w związku z objęciem opieką zdrowotną w OCHO w związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

A. Kto jest administratorem danych osobowych pacjentów?

Administratorem danych osobowych pacjentów przetwarzanych na potrzeby objęcia opieką zdrowotną jest Ośrodek Chirurgii Oka prof. Zagórskiego sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000658544, NIP: 9452092100, (dalej zwana: „OCHO”). Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami.

B. Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez OCHO możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@ocho.pl.

C. Jaki jest zakres danych osobowych przetwarza OCHO?

OCHO przetwarza następujący zestaw danych: imię, nazwisko, nr PESEL, płeć oraz data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL), główna miejscowość opieki, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu, wizerunek (nagrania kamer monitoringu). Dodatkowo, podczas korzystania z opieki zdrowotnej OCHO przetwarza wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności informacje o stanie zdrowia.

D. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

OCHO przetwarza dane osobowe jako podmiot leczniczy a celem tego przetwarzania jest zapewnienie opieki zdrowotnej i zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, przez co rozumiemy:
 1. ustalenie tożsamości pacjenta przed udzieleniem świadczenia, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość (np. przez www lub telefonicznie), na stanowiskach recepcyjnych czy w gabinecie lekarskim,
 2. świadczenie usług medycznych i leczenie pacjentów, w celu wykonania zawartej z pacjentem umowy,
 3. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej,
 4. realizowanie prawa pacjenta, np. odbieranie i archiwizowanie oświadczeń upoważniających inne osoby do dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta oraz udzielania im informacji o stanie zdrowia pacjenta,
 5. kontakty z pacjentem pod podanym numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołanie terminu konsultacji lekarskiej, przypomnienie o konsultacji, poinformowanie o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy poinformować o możliwości odbioru wyniku badań,
 6. zrealizowania prawnie uzasadnionego celu OCHO, jakim jest wykonywanie przez nas monitoringu na terenach spółki, rozwój przedsiębiorstwa i jego pracowników, planowanie i organizacja pracy, wykonywanie analiz, zestawień, statystyk i programów czy strategii biznesowych lub personalnych, uzyskiwania opinii o jakości świadczonych usług zdrowotnych (ankiety), ochrona i zabezpieczenie mienia OCHO, obrony praw lub ustalenia i dochodzenia roszczeń OCHO,
 7. względnie konieczność zrealizowania innego, szczególnego obowiązku prawnego, nakładanego na OCHO przez obowiązujące przepisy prawa (sprawy podatkowe, księgowe, itp.).

E. Na jakiej podstawie OCHO przetwarza dane osobowe?

Zgodnie z RODO, przesłankami przetwarzania danych osobowych może być a) zgoda osoby, której dane osobowe są przetwarzane, b) konieczność wykonania umowy zawartej przez OCHO z osobą, której dane osobowe są przetwarzane, c) szczególny obowiązek prawny, nałożony na OCHO przez obowiązujące przepisy prawa, d) konieczność ochrony żywotnych interesów osoby, której dane osobowe są przetwarzane, e) konieczność wykonania przez OCHO zadania realizowanego w interesie publicznym lub f) konieczność zrealizowania prawnie uzasadnionego celu OCHO lub inne przypadki szczególne w zakresie przetwarzania danych dotyczących zdrowia. W związku z powyższym, dane osobowe potrzebne OCHO w celu opisanym:
 1. w lit. D 1), D 4) i D 7) powyżej przetwarzamy na podstawie szczególnego obowiązku prawnego, nałożonego na OCHO przez obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 2. w lit. D 2) i D 5) powyżej przetwarzamy gdyż jest to niezbędne do celów wykonania umowy zawartej z pacjentem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. w lit. D 3) powyżej przetwarzamy gdyż jest to niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i zapewnienia opieki zdrowotnej (art. 9 ust. 2 lit. h RODO),
 4. w lit. D 6) powyżej przetwarzamy jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

F. Czy OCHO dokonuje profilowania danych osobowych?

OCHO nie dokonuje zautomatyzowanej analizy danych prowadzących do zautomatyzowanego podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących pacjentów.

G. Komu przekazywane są dane osobowe?

Jako podmiot leczniczy OCHO dba o poufność danych osobowych swoich pacjentów. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji praw jako pacjenta, dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
 • innym podmiotom leczniczym, współpracującym z OCHO w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej w postaci naszych placówek własnych oraz placówek współpracujących z OCHO na terenie Polski, w tym podmiotom z grupy kapitałowej OCHO,
 • dostawcom usług zaopatrujących OCHO w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym),
 • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających OCHO w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym).

H. Czy dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Z uwagi na to, że OCHO korzysta z usług innych dostawców, np. w zakresie serwisu sprzętu diagnostycznego, dane osobowe mogą być przekazywane poza teren EOG, w oparciu o standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. Przez jaki czas przetwarzane są dane osobowe? W przypadku gdy OCHO utworzyło dokumentację medyczną pacjenta, ma obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez OCHO przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych), są one przetwarzane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane są przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe są usuwane lub poddawane anonimizacji.

I. Czy podanie danych jest obowiązkiem pacjenta?

Korzystanie z usług OCHO jest dobrowolne, przy czym OCHO jako podmiot leczniczy zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w związku z czym brak podania danych może skutkować odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie danych koniecznych do wypełnienia obowiązków rachunkowych czy podatkowych jest potrzebne do wystawienia faktury lub imiennego rachunku. Podane numeru telefonu i/lub adresu e-mail jest dobrowolne, jednak bez takiej zgody OCHO nie będzie mogło umożliwić korzystania z niektórych usług lub udogodnień dostarczanych przez OCHO swoim pacjentom (potwierdzanie wizyt, itp.).

J. Jakie są uprawnienia pacjentów związane z przetwarzaniem danych?

Pacjentom przysługują następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (złożenia wniosku o informację o przetwarzanych danych oraz uzyskania ich kopii, w tym kopii własnych danych osobowych, które są przekazywane do państwa trzeciego) oraz prawo ich sprostowania (poprawienia), usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku), a także prawo do przenoszenia tych danych do innego administratora danych lub do pacjenta (w zakresie określonym art. 20 RODO).
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej przez pacjenta zgody przed jej cofnięciem.
 • w szczególnych sytuacjach pacjent może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez OCHO danych osobowych, jeżeli podstawą wykorzystania danych jest prawnie usprawiedliwiony interes OCHO lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu sprzeciwu, OCHO nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że OCHO wykaże, że istnieją:
  • ważne uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa
  • uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności pacjenta, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. Pacjentowi przysługuje również możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez OCHO narusza przepisy RODO.

Akceptuję

Komunikat dotyczący Koronawirusa SARS-CoV-2

Szanowni Państwo,

Z uwagi na trwający w Polsce Stan Epidemii, w OCHO wprowadzone zostały następujące działania:

 • Od dnia 20.04.2020 zostają wznowione wizyty i zabiegi planowe w bardzo ograniczonym zakresie. Wizyta w OCHO możliwa jest tylko po wcześniejszym, telefonicznym potwierdzeniu terminu.
 • Każda osoba, która wchodzi na teren OCHO:
  • dezynfekuje ręce,
  • wykonuje pomiar temperatury ciała,
  • wypełnia i podpisuje ankietę pod kątem występowania objawów kaszlu, duszności, kataru, oraz odbywaniem zagranicznych podróży czy kontaktu z osobami zakażonymi,
  • jest informowana o podwyższonym ryzyku zakażenia i podpisuję zgodę na korzystanie z usług medycznych,
  • zostaje wyposażona w maskę i otrzymuje instrukcję jak ją prawidłowo zakładać i zdejmować,
 • Na terenie OCHO ograniczamy liczbę osób, tak aby zachować zalecane odległości. Nie będą wpuszczane osoby towarzyszące, o ile nie wymaga tego stan Pacjenta.
 • Osobom towarzyszącym, które oczekują na zewnątrz, zalecamy unikania skupisk ludzi i gromadzenia się przed wejściem do OCHO. Poinformujemy telefonicznie jak tylko Pacjent będzie gotowy do wyjścia.

Informacja telefoniczna dostępna jest w godzinach pracy OCHO pod numerem 222905905.

Z wyrazami szacunku,
Zespół OCHO

Cennik obowiązuje od 03.03.2020

Badania i konsutlacje

Cena
Wizyta okulistyczna specjalistyczna180 zł
Konsultacja profesorska300 zł
Badanie kontrolne (do 3 miesięcy)100 zł
Konsultacja choroby siatkówki (badanie + OCT)250 zł
Pakiet badań – Jaskra ( OCT tarczy + pachymetria + pola widzenia + gonioskopia/ocena kąta w OCT)350 zł
Dobór okularów – optometrysta100 zł
Konsultacja lekarska uzupełniająca po doborze okularów przez optometrystę100 zł
Badanie noworodków i niemowląt (do 12. miesiąca życia)180 zł

Badania diagnostyczne

Cena
Biometria z kalkulacją soczewki i pachymetrią180 zł
USG oka i oczodołu (1 oko)120 zł
USG oka i oczodołu (obuoczne)220 zł
Angio OCT – tarcza lub plamka (1oko)150 zł
Angio OCT – tarcza lub plamka (obuoczne)200 zł
SOCT – tarcza lub plamka  (1 oko) z opisem120zł
SOCT – tarcza lub plamka(obuoczne) z opisem180 zł
OCT + Angio OCT – tarcza lub plamka (1oko)220 zł
OCT + Angio OCT – tarcza lub plamka (obuoczne)300 zł
Pachymetria50 zł
Perymetria (1 oka)50 zł
Perymetria (obuoczne)80 zł
Perymetria w diagnostyce jaskry, chorób neurologicznych120 zł
Tonometria – Pomiar ciśnienia śródgałkowego50 zł
Topografia rogówki80 zł

Pakiety badań

Cena
Pakiet OCT: (OCT plamki, OCT tarczy nerwu wzrokowego)225 zł
PAKIET SIATKÓWKA podstawowy:
(badanie w lampie szczelinowej + badanie dna oka, autorefraktometria, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, OCT) 
250 zł
PAKIET SIATKÓWKA poszerzony (pakiet AMD):
(badanie w lampie szczelinowej + badanie dna oka, fotografia dna oka i/lub autofluorescencja, autorefraktometria, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, OCT, AngioOCT) 
360 zł
PAKIET JASKRA:
(badanie w lampie szczelinowej + badanie dna oka, autorefraktometria, pomiar ciśnienia, pachymetria, perymetria, ocena kąta przesączania, OCT tarczy nerwu wzrokowego, OCT plamki z analizą jaskrową)  
390 zł
PAKIET CUKRZYCA:
(badanie w lampie szczelinowej + badanie dna oka, fotografia dna oka, autorefraktometria, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, OCT, AngioOCT) 
270 zł
PAKIET CUKRZYCA poszerzony:
(badanie w lampie szczelinowej + badanie dna oka, fotografia dna oka i/lub autofluorescencja, autorefraktometria, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, OCT, AngioOCT) 
400 zł
PAKIET SUCHE OKO:
(badanie w lampie szczelinowej + badanie dna oka, autorefraktometria, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, test Schirmera, kwestionariusz OSDI) 
200 zł
PAKIET SUCHE OKO poszerzony:
(badanie w lampie szczelinowej + badanie dna oka, autorefraktometria, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, test Schirmera, keratograf 5M lub OSA – analiza łez i pow.oka, kwestionariusz OSDI) 
250 zł
PAKIET CIĄŻA:
(badanie w lampie szczelinowej + badanie dna oka, autorefraktometria, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, pachymetria, badanie w kierunku suchego oka) 
180 zł
PAKIET CIĄŻA poszerzony:
(badanie w lampie szczelinowej + badanie dna oka, autorefraktometria, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, pachymetria, OCT plamki, badanie w kierunku suchego oka, fotografia dna oka) 
300 zł

Drobne zabiegi ambulatoryjne

Cena
Usunięcie szwów po zabiegu 50 zł
Iniekcja okołogałkowa100 zł
Płukanie dróg łzowych150 zł
Sondowanie dróg łzowych (z udrażnianiem)350 zł
Usunięcie ciała obcego180 zł
Usunięcie zmiany spojówki500 zł – 700 zł
Zamknięcie punktu łzowego – zatyczki 3-6 miesięczne150 zł
Zamknięcie punktu łzowego – zatyczki 2 letnie450 zł
Zamknięcie punktu łzowego zatyczka FORM FIT (jedno oko)      250 zł
Zamknięcie punktu łzowego zatyczka FORM FIT (obu oczu)450 zł

Poradnia suchego oka

Cena
Konsultacja okulistyczna w zakresie suchego oka lub/i MGD
(obejmuje badanie okulistyczne oraz kwestionariusz OSDI, badanie częstości mrugania, BUT, barwienie powierzchni oraz test Schirmera)
200 zł
Badanie mikrobiologiczne rzęs w kierunku zakażenia nużeńcem50 zł
Udrażnianie gruczołów Meiboma150 zł
Masaż oczyszczający brzegi powiek systemem Thermoflo – NOWOŚĆ!*pierwszy zabieg –  100 zł;
kolejny zabieg – 150 zł;
pakiet 3 zabiegów
– 400 zł
 
Zabieg poprzedzony badaniem gruczołów powiekowych i suchego oka – koszt 150 zł.
 

Iniekcja doszklistkowa

Cena
Kwalifikacja do iniekcji (obemuje badanie OCT)220 zł
Kwalifikacja do kolejnej iniekcji (badanie zawiera OCT)150 zł
Avastin   499 zł
Triamcynolonu699 zł
Eylea1699 zł
Lucentis1799 zł
Beovu3499 zł
Ozurdex   5 800 zł

Operacje plastyczne

Cena
Kwalifikacja do operacji plastycznej180 zł
Blefaroplastyka powiek ( wycięcie nadmiaru skóry)3100 zł
Kantorraphia – boczne trwałe zszycie powiek700 zł
Usunięcie brodawki, rogu skórnego, cysty500 – 700 zł
Usunięcie zmiany z powieki800 – 1 200 zł
Usunięcie kepek żółtych   500 – 800 zł
Usunięcie gradówki500 – 700 zł
Usunięcie guza1600 zł
Usunięcie guza z przeszczepem1600 – 2000 zł
Usunięcie skrzydlika 800 – 1000 zł
Usunięcie skrzydlika z przeszczepem spojówki1 200 zł
Usunięcie skrzydlika z naszyciem owodni1 500 zł
Plastyka powieki – odwinięcie, podwinięcie1 000 – 1500 zł
Pozostałe zabiegi plastycznecena do uzgodnienia
Dopłata za badnie histopatologiczne100 zł

Witrektomia

Cena
Kwalifikacja do operacji witrektomii (cena obejmuje badanie OCT)250 zł
Wiztya kontrolna I/II/IIIbezpłatna/ 50 zł/ 150 zł
Usunięcie oleju1500
Witrektomia z dostępu tylnego4 900 zł
Witrektomia z dost. przedniego z podszyciem lub wymianą soczewki5 500 zł
Witrektomia tylna z podaniem dekaliny lub oleju silikonowego6 500 zł
Witrektomia tylna z podaniem gazu SF6 lub C3F85 500 zł
Usunięcie zaćmy z wszczepieniem soczewki podczas witrektomiidopłata
1 000 zł

Zabiegi laserowe

Cena
Usunięcie zaćmy wtórnej YAG kapsulotomia (1oko)300 zł
Irydotomia300 zł
Laseroterapia siatkówki (PFC i laser ogniskowy – 1oko)300 zł
Panfotokoagulacja siatkówki (1 sesja)300 zł
Trabekuloplastyka laserowa SLT – laserowy zabieg przeciwjaskrowy (1 oko)300 zł
Mikropulsowa ( nie powodująca destrukcji ciała rzęskowego i powikłań) przeztwardówkowa cyklofotokoagulacja laserem Cyclo G61 oka 800 zł/
obu oczu 1200 zł/
powtóny zabieg 1 oka 400 zł

Inne zabiegi

Cena
Naszycie błony owodniowej (amnioplastyka)1 200 zł
skleroplastyka ( przeszczep z użyciem twardówki dawcy)2 000 zł
Wszczepienie zastawki Ahmeda4 000 zł

Usunięcie zaćmy niepowikłanej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki*

Cena
Kwalifikacja do zabiegu z wyliczeniem mocy soczewki220 zł
Wizyta kontrolna I/II/IIIbezpłatna/ bezpłatna/ 150 zł
Kapsuloreksja* tylna zapobiegająca powstawaniu zaćmy wtórnej1 oka 500 zł/
obu oczu 750 zł
Soczewki jednoogniskowe “premium”
Alcon Clareon4200 zł
Hoya iSert filtr biały3500 zł
Hoya iSert filtr żółty3800 zł
Zeiss Lucia filtr biały3400 zł
Zeiss Lucia filtr żółty3700 zł
Soczewki jednoogniskowe, toryczne
Zeiss AT Torbi4000 zł
Alcon Acrysof Toric filtr żółty4200 zł
Soczewki EDOF*
Acunex Vario 4500 zł
J&J Tecnis Eyhance4200 zł
Topcon Lentis Comfort 4300 zł
Zeiss AT Lara5300 zł
Soczewki EDOF toryczne
Acunex Vario Toric5500 zł
J&J Tecnis Eyhance5200 zł
Topcon Lentis Comfort Toric5300 zł
Zeiss AT Lara Toric6300 zł
Soczewki dwuogniskowe
Acunex Vario Max4800 zł
Topcon Lentis M+4700 zł
Soczewki dwuogniskowe, toryczne
Acunex Vario Max Toric 5800 zł
Topcon Lentis M+ Toric6500 zł
Soczewki trójogniskowe
Alcon Panoptix6100 zł
Zeiss Lisa Tri5900 zł
Soczewki trójogniskowe, toryczne
Alcon Panotpix Toric7100 zł
Zeiss Lisa Tri Toric6700 zł
Soczewki hybrydowe (EDOF +wieloogniskowa)
J&J Tecnis Synergy6500 zł
Soczewki hybyrdowe, toryczne
J&J Tecnis Synergy II Toric7200 zł
* Informacje dodatkowe:
– W szczególnych przypadkach – konieczność zastosowania witrektomii, pierścieni, podszywania soczewki sztucznej lub plastyki źrenicy – ceny mogą być ustalane indywidualnie.- Zaćma powikłana: zaćma dojrzała, PEX, wąska źrenica, zrosty tylne, po operacjach p-jaskrowych i/lub ataku jaskry, wysoka krótkowzroczność lub wysoka nadwzroczność, wiek >90,zespół wiotkiej tęczówki (po lekach na prostatę), konieczność zastosowania retraktorów lub pierścieni rozszerzających źrenicę oraz pierścieni dotorebkowych. .
– EDOF – extended depth of focus – wydłużona głębia ostrości – soczewka jednoogniskowa działa jak dwuogniskowa z addycją +1,5D

– Kapsuloreksja tylna wykonywana jest tylko przez Prof. Takhtaev’a. Szczególnie zalecana jest u ludzi młodych, poniżej 60 roku życia przy wszczepianiu soczewki premium, oraz u wszystkich pacjentów, którzy chcą uniknąć zaćmy wtórnej. U niektórych pacjentów mogą występować przeciwskazania do wykonania kapsuloreksji tylnej. 
– Szczegółowych informacji dot. poszczególnych rodzajów soczewek i ich właściwości udzielają lekarze podczas wizyty kwalifikacyjnej.
Wróć do poprzedniej strony
Wylecz się w OCHO
Zapisz się już dziś na wybrany zabieg
w pełni refundowany przez NFZ
Tylko u nas możesz zapisać się
na wybrany zabieg bez kolejki
Posiadamy ponad 20 lat
doświadczenia w leczeniu zaćmy
Umów się na wizytę

Leczenie

Icon

AMD- zwyrodnienie plamki żółtej

Co to jest? AMD (ang. Age Related Macular Degeneration) jest chorobą, która dotyczy obszaru siatkówki oka zwanego plamką żółtą. Ten rejon...

Więcej
Icon

Blefaroplastyka powiek

Blefaroplastyka/Blepharoplastyka – co to jest? Blefaroplastyka jest zabiegiem chirurgicznym polegającym na usunięciu nadmiaru luźnej skory powiek. Najczęściej wykonywana jest z...

Więcej
Icon

Iniekcje Doszklistkowe

Czym są iniekcje doszklistkowe? Terminem iniekcja doszklistkowa-zastrzyk do gałki ocznej, określamy podanie do wnętrza gałki ocznej preparatów leczniczych. Podanie zastrzyku...

Więcej
Icon

Jaskra

Co to jest Jaskra - na czym polega choroba? Jaskra to postępujące schorzenie nerwu wzrokowego prowadzące do nieodwracalnego uszkodzenia wzroku....

Więcej
Icon

Laserowa Korekcja Wzroku

Gdzie? Gabinety Okulistyczne Spółka z o.o. Lublin , ul. Spokojna 17/9 www.gabinetyokulistyczne.pl Na czym polega laserowa korekcja wzroku? Laserowa korekcja...

Więcej
Icon

Leczenie na raty

Nasze Ośrodki rozpoczęły współpracę z Mediraty - firmą specjalizującą się w udzielaniu kredytów na usługi medyczne. Od tej pory mogą...

Więcej
Icon

Możliwości stosowania laserów w OCHO

Terapia laserowa schorzeń siatkówki: Laser Supra Scan 577 Multi – Spot firmy Quantel Jest stosowany w leczeniu chorób siatkówki. Dzięki...

Więcej
Icon

Odwinięcie powieki (ektropion)

Co to jest odwinięcie powieki? Z odwinięciem powieki mamy do czynienia, gdy której brzeg powieki nie przylega do powierzchni gałki...

Więcej
Icon

Okuloplastyka

Chirurgia rekonstrukcyjna i plastyczna w okulistyce W naszym Ośrodku wykonujemy zabiegi chirurgii rekonstrukcyjnej i plastycznej powiek, które pełnią bardzo istotną,...

Więcej
Icon

Opadnięcie powieki (Ptoza)

Na czym polega Opadnięcie powieki (blepharoptosis) Ptoza to opadanie górnej powieki, częściowo lub całkowicie, powodujące zmniejszenie szpary powiekowej, co utrudnia...

Więcej
Icon

Podwinięcie powieki (entropion)

Czym jest podwinięcie powieki? Podwinięcie powieki to stan, który polega na odwróceniu brzegu powieki (zwykle dolnej) w kierunku gałki ocznej....

Więcej
Icon

Soczewki Premium

Dlaczego wybór soczewki przy operacji zaćmy jest tak ważny? Operacja zaćmy jest najczęściej wykonywanym zabiegiem chirurgicznym, podczas którego soczewkę własną pacjenta,...

Więcej
Icon

Thermoflo – oczyszczanie brzegów powiek

Czy Twoje oczy doświadczają któregokolwiek z poniższych objawów? Kłucie lub pieczenieUczucie piasku lub ziarnistościZaczerwienienieZaburzenia widzeniaDyskomfort związany z soczewkami kontaktowymiProblemy przy...

Więcej
Icon

Witrektomia

Czym jest zabieg witrektomii? To grupa zabiegów okulistycznych w zakresie głębokich struktur gałki ocznej, tj. położonych za soczewką. Dosłownie witrektomia...

Więcej
Icon

Witreoliza

Co to jest zmętnienie ciała szklistego? Wielu pacjentów uskarża się na poruszające się “muszki” pojawiające się w polu widzenia. Mogą...

Więcej
Icon

Wybór chirurga ma znaczenie

Profesor Zagórski jest członkiem wielu prestiżowych międzynarodowych organizacji okulistycznych i współpracuje z licznym wybitnymi okulistami na całym świecie. Jego celem...

Więcej
Icon

Zaćma

Czym jest zaćma? Zaćma to postępujące mętnienie soczewki oka. W większości przypadków jest ona związana ze starzeniem się organizmu, choć...

Więcej
Icon

Zespół Suchego Oka (ZSO)

Czym jest zespół suchego oka? Zespół suchego oka (Dry Eye Syndrome - DES) to najczęstsza przewlekła dolegliwość okulistyczna pojawiająca się...

Więcej
Icon

Zez

Leczenie zaburzeń ruchomości gałek ocznych u dorosłych obejmuje leczenie zachowawcze i operacyjne. Leczenie zachowawcze polega na korekcji wady refrakcji i...

Więcej
Icon

Złośliwe i łagodne guzy powiek

Co to jest? Guzy powiek to nowotwory skóry, które mogą mieć charakter zarówno łagodny, jak i złośliwy. Pojawienie się jakichkolwiek...

Więcej
Rejestracja