Informacja dla pacjenta

Drodzy Pacjenci,

Poniżej znajdziecie wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Waszych danych osobowych w związku z objęciem opieką zdrowotną w OCHO w związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

A. Kto jest administratorem danych osobowych pacjentów?

Administratorem danych osobowych pacjentów przetwarzanych na potrzeby objęcia opieką zdrowotną jest Ośrodek Chirurgii Oka prof. Zagórskiego sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000658544, NIP: 9452092100, (dalej zwana: „OCHO”). Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami.

B. Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez OCHO możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@ocho.pl.

C. Jaki jest zakres danych osobowych przetwarza OCHO?

OCHO przetwarza następujący zestaw danych: imię, nazwisko, nr PESEL, płeć oraz data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL), główna miejscowość opieki, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu, wizerunek (nagrania kamer monitoringu). Dodatkowo, podczas korzystania z opieki zdrowotnej OCHO przetwarza wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności informacje o stanie zdrowia.

D. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

OCHO przetwarza dane osobowe jako podmiot leczniczy a celem tego przetwarzania jest zapewnienie opieki zdrowotnej i zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, przez co rozumiemy:
 1. ustalenie tożsamości pacjenta przed udzieleniem świadczenia, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość (np. przez www lub telefonicznie), na stanowiskach recepcyjnych czy w gabinecie lekarskim,
 2. świadczenie usług medycznych i leczenie pacjentów, w celu wykonania zawartej z pacjentem umowy,
 3. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej,
 4. realizowanie prawa pacjenta, np. odbieranie i archiwizowanie oświadczeń upoważniających inne osoby do dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta oraz udzielania im informacji o stanie zdrowia pacjenta,
 5. kontakty z pacjentem pod podanym numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołanie terminu konsultacji lekarskiej, przypomnienie o konsultacji, poinformowanie o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy poinformować o możliwości odbioru wyniku badań,
 6. zrealizowania prawnie uzasadnionego celu OCHO, jakim jest wykonywanie przez nas monitoringu na terenach spółki, rozwój przedsiębiorstwa i jego pracowników, planowanie i organizacja pracy, wykonywanie analiz, zestawień, statystyk i programów czy strategii biznesowych lub personalnych, uzyskiwania opinii o jakości świadczonych usług zdrowotnych (ankiety), ochrona i zabezpieczenie mienia OCHO, obrony praw lub ustalenia i dochodzenia roszczeń OCHO,
 7. względnie konieczność zrealizowania innego, szczególnego obowiązku prawnego, nakładanego na OCHO przez obowiązujące przepisy prawa (sprawy podatkowe, księgowe, itp.).

E. Na jakiej podstawie OCHO przetwarza dane osobowe?

Zgodnie z RODO, przesłankami przetwarzania danych osobowych może być a) zgoda osoby, której dane osobowe są przetwarzane, b) konieczność wykonania umowy zawartej przez OCHO z osobą, której dane osobowe są przetwarzane, c) szczególny obowiązek prawny, nałożony na OCHO przez obowiązujące przepisy prawa, d) konieczność ochrony żywotnych interesów osoby, której dane osobowe są przetwarzane, e) konieczność wykonania przez OCHO zadania realizowanego w interesie publicznym lub f) konieczność zrealizowania prawnie uzasadnionego celu OCHO lub inne przypadki szczególne w zakresie przetwarzania danych dotyczących zdrowia. W związku z powyższym, dane osobowe potrzebne OCHO w celu opisanym:
 1. w lit. D 1), D 4) i D 7) powyżej przetwarzamy na podstawie szczególnego obowiązku prawnego, nałożonego na OCHO przez obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 2. w lit. D 2) i D 5) powyżej przetwarzamy gdyż jest to niezbędne do celów wykonania umowy zawartej z pacjentem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. w lit. D 3) powyżej przetwarzamy gdyż jest to niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i zapewnienia opieki zdrowotnej (art. 9 ust. 2 lit. h RODO),
 4. w lit. D 6) powyżej przetwarzamy jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

F. Czy OCHO dokonuje profilowania danych osobowych?

OCHO nie dokonuje zautomatyzowanej analizy danych prowadzących do zautomatyzowanego podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących pacjentów.

G. Komu przekazywane są dane osobowe?

Jako podmiot leczniczy OCHO dba o poufność danych osobowych swoich pacjentów. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji praw jako pacjenta, dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
 • innym podmiotom leczniczym, współpracującym z OCHO w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej w postaci naszych placówek własnych oraz placówek współpracujących z OCHO na terenie Polski, w tym podmiotom z grupy kapitałowej OCHO,
 • dostawcom usług zaopatrujących OCHO w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym),
 • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających OCHO w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym).

H. Czy dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Z uwagi na to, że OCHO korzysta z usług innych dostawców, np. w zakresie serwisu sprzętu diagnostycznego, dane osobowe mogą być przekazywane poza teren EOG, w oparciu o standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. Przez jaki czas przetwarzane są dane osobowe? W przypadku gdy OCHO utworzyło dokumentację medyczną pacjenta, ma obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez OCHO przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych), są one przetwarzane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane są przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe są usuwane lub poddawane anonimizacji.

I. Czy podanie danych jest obowiązkiem pacjenta?

Korzystanie z usług OCHO jest dobrowolne, przy czym OCHO jako podmiot leczniczy zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w związku z czym brak podania danych może skutkować odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie danych koniecznych do wypełnienia obowiązków rachunkowych czy podatkowych jest potrzebne do wystawienia faktury lub imiennego rachunku. Podane numeru telefonu i/lub adresu e-mail jest dobrowolne, jednak bez takiej zgody OCHO nie będzie mogło umożliwić korzystania z niektórych usług lub udogodnień dostarczanych przez OCHO swoim pacjentom (potwierdzanie wizyt, itp.).

J. Jakie są uprawnienia pacjentów związane z przetwarzaniem danych?

Pacjentom przysługują następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (złożenia wniosku o informację o przetwarzanych danych oraz uzyskania ich kopii, w tym kopii własnych danych osobowych, które są przekazywane do państwa trzeciego) oraz prawo ich sprostowania (poprawienia), usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku), a także prawo do przenoszenia tych danych do innego administratora danych lub do pacjenta (w zakresie określonym art. 20 RODO).
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej przez pacjenta zgody przed jej cofnięciem.
 • w szczególnych sytuacjach pacjent może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez OCHO danych osobowych, jeżeli podstawą wykorzystania danych jest prawnie usprawiedliwiony interes OCHO lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu sprzeciwu, OCHO nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że OCHO wykaże, że istnieją:
  • ważne uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa
  • uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności pacjenta, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. Pacjentowi przysługuje również możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez OCHO narusza przepisy RODO.

Akceptuję

Komunikat dotyczący Koronawirusa SARS-CoV-2

Szanowni Państwo,

Z uwagi na trwający w Polsce Stan Epidemii, w OCHO wprowadzone zostały następujące działania:

 • Od dnia 20.04.2020 zostają wznowione wizyty i zabiegi planowe w bardzo ograniczonym zakresie. Wizyta w OCHO możliwa jest tylko po wcześniejszym, telefonicznym potwierdzeniu terminu.
 • Każda osoba, która wchodzi na teren OCHO:
  • dezynfekuje ręce,
  • wykonuje pomiar temperatury ciała,
  • wypełnia i podpisuje ankietę pod kątem występowania objawów kaszlu, duszności, kataru, oraz odbywaniem zagranicznych podróży czy kontaktu z osobami zakażonymi,
  • jest informowana o podwyższonym ryzyku zakażenia i podpisuję zgodę na korzystanie z usług medycznych,
  • zostaje wyposażona w maskę i otrzymuje instrukcję jak ją prawidłowo zakładać i zdejmować,
 • Na terenie OCHO ograniczamy liczbę osób, tak aby zachować zalecane odległości. Nie będą wpuszczane osoby towarzyszące, o ile nie wymaga tego stan Pacjenta.
 • Osobom towarzyszącym, które oczekują na zewnątrz, zalecamy unikania skupisk ludzi i gromadzenia się przed wejściem do OCHO. Poinformujemy telefonicznie jak tylko Pacjent będzie gotowy do wyjścia.

Informacja telefoniczna dostępna jest w godzinach pracy OCHO pod numerem 222905905.

Z wyrazami szacunku,
Zespół OCHO

Nasza kadra

W naszych ośrodkach największą wartością są nasi pracownicy. Są to najlepsi specjaliści w zakresie diagnozy i leczenia schorzeń oczu. Jednak nie zagwarantowalibyśmy takiego poziomu obsługi gdyby nie nasza administracja, instrumentariuszki, salowe i wszyscy którzy wspierają końcową usługę jaką jest leczenie naszych pacjentów.

Konsultanci

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Zagórski

Wieloletni Kierownik Katedry Okulistyki im. Profesora Krwawicza UM w Lublinie. Stypendysta Rządu Belgijskiego w Gandawie (prof. François) 1975-76 i Fundacji Humboldta w Erlangen (prof. Naumann) 1985-86, 1991, 2002. Członek Zarządu International Council of Ophthalmology oraz Academia Ophthalmologica Internationalis. Autor ok. 180 publikacji i redaktor 5 książek okulistycznych. Wygłosił kilkaset wykładów na wszystkich kontynentach. Wykonywał operacje pokazowe i charytatywne m.in. w Chinach i Indiach. 

Profesor Zagórski konsultuje chorych w:
Gabinecie prywatnym w Lublinie
Ośrodkach Chirurgii Oka w Krakowie, Nałęczowie, Nowym Sączu, Rzeszowie i Łucku
Klinice Optegra w Warszawie
Współpracuje również z:
Centrum medyczne Ani-Med w Janowie LubelskimSzpital w Sandomierzu 

Prof. Ferenc Kuhn

Należy do najwybitniejszych w świecie specjalistów od chorób siatkówki oraz urazów oka. Mieszka w Birmingham, Alabama, USA. Jest prezydentem Amerykańskiego Towarzystwa Urazów Oka, wiceprezydentem Światowego Towarzystwa Urazów Oka, profesorem okulistyki na Uniwersytecie Alabama, dyrektorem badań klinicznych w fundacji Hellen Keller w USA a także profesorem okulistyki Uniwersytetu w Pecs, Węgry. Otrzymał liczne międzynarodowe nagrody i wyróżnienia. W roku 2008 został zaliczony do najlepszych okulistów amerykańskich (America‘s Best Ophthalmologists). Wygłosił ponad 1200 wykładów prawie we wszystkich krajach świata, w kilkunastu krajach wykonywał operacje pokazowe oraz charytatywne. Jest stałym współpracownikiem Ośrodków Chirurgii Oka Prof. Zagórskiego.

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski

Tomasz Żarnowski

Prof.  Guy J. Ben Simon – Izrael

Ben SimonJest profesorem okulistyki na Wydziale Lekarskim im. Sacklera, w Uniwersytecie w Tel Awiwie w Izraelu.
Ponadto pełni funkcje Dyrektora Instytutu Chirurgii Oczodołu, Okuloplastyki i Dróg Łzowych w Centrum Medycznym Sheba, Tel Hashomer w Izraelu, jest
kierownikiem programu stypendialnego w chirurgii okuloplastycznej Instytutu Ocznego Goldschlegera, Przewodniczącym Izraelskiego Towarzystwa Okuloplastycznego i członkiem zagranicznym Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Okuloplastycznej i Rekonstrukcyjnej (ASOPRS)
 
Jest autorem ponad 90 recenzowanych artykułów oryginalnych i przeglądowych oraz rozdziałów książek z okulistyki i chirurgii okuloplastycznej
Był wielokrotnie zapraszany jako wykładowca na międzynarodowe konferencje oraz nagradzany w kraju i za granicą za osiągnięcia w badaniach naukowych podstawowych i klinicznych
Brał udział jako wolontariusz w licznych misjach charytatywnych w wielu krajach rozwijających się w celu wykonywania operacji okulistycznych i okuloplastycznych
Organizował Pierwszą Międzynarodową Konferencję Okuloplastyczną w Izraelu z udziałem ponad 20 zaproszonych wybitnych specjalistów z całego świata.
W styczniu 2015 brał czynny udział w I Miedzynarodowej Konferencji „Chirurgia na Żywo” w Lublinie, współorganizowanej przez prof. Zagórskiego, gdzie wykonał 6 złożonych operacji m.in. opadnięcia powiek i bliznowatego odwinięcia powiek.
Jego główne zainteresowania to chirurgia dróg łzowych  – endoskopowa dakriocystorinostomia / intubacja Lestera-Jonesa w znieczuleniu miejscowym, zmiany tarczycowe w oczodole i dekompresja oczodołu oraz urazy, ze szczególnym uwzględnieniem urazowej neuropatii nerwu wzrokowego.
 
Prof. Ben Simon będzie konsultował naszych pacjentów na podstawie dokumentacji medycznej i fotograficznej oraz okazjonalnie wykonywał wspólnie z chirurgami z naszych ośrodków zabiegi operacyjne.
M.in. będzie wykonywał następujące procedury: leczenie chirurgiczne opadniętych powiek u dorosłych i dzieci, Blefaroplastyka kosmetyczna (górne i dolne powieki), Endoskopowa kosmetyczna korekcja brwi (brow lift), odwinięcie i podwinięcie powiek, trichiaza, anomalie powiek, usuwanie guzów powiek z rekonstrukcją, epiblefaron, skrzydlik z przezczepem spojówki i klejem tkankowym, sondowanie i płukanie dróg łzowych, intubacja drenami silikonowymi, zespolenie nosowo-łzowe zewnętrzne i endoskopowe,  implantacja rurek Jonesa, guzy oczodołu, rekonsyrukcja złamań oczodołu, chirurgia tarczycowej choroby oczodołu: dekompresja oczodołu i recesja powiek. 

Prof. Yury Takhtaev – Rosja

TakhtaevProf. Takhtaev jest jednym z nielicznych na świecie chirurgów, którzy w uzasadnionych przypadkach wykonują jednego dnia operacje obydwu oczu, a także poprzez tylną kapsuloreksję całkowicie eliminują ryzyko zaćmy wtórnej, szczególnie istotne przy wszczepach soczewek wieloogniskowych.

Lekarze

Dr Agnieszka Ćwiklińska-Haszcz – Dyrektor Medyczny

Dr Agnieszka Ćwiklińska-HaszczDr n. med. Agnieszka Ćwiklińska-Haszcz od 2004 roku pracuje w Katedrze Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 
Specjalizuje się w chirurgii rogówki, zaćmy i przedniego odcinka oka. 
Należy do czołowych w Polsce chirurgów wykonujących transplantacje rogówki, w tym przeszczepy warstwowe przednie i tylne oraz drążące (około 100 zabiegów rocznie). Wykonuje także około 1000 operacji zaćmy rocznie, w tym zaćmy powikłane i podwichnięte, a także rekonstrukcje przedniego odcinka, przeszczepy błony owodniowej, leczenie stożka rogówki oraz enukleacje z implantem.
Odbyła liczne staże i szkolenia w kraju i za granicą, w tym w Szpitalu Moorfields w Londynie.
Jest współautorem licznych prac i wystąpień na krajowych i międzynarodowych konferencjach. 
Od 2013r jest Konsultantem w zakresie chorób przedniego odcinka oka w Wojewódzkim Szpitalu Okulistycznym w Krakowie.

Dr n. med. Ewa Rakowska

specjalista chorób oczu, od 1998 zatrudniona w Ośrodku Chirurgii Oka. Zajmuje się operacjami zaćmy i chirurgią rogówki, konsultuje pacjentów z chorobami rogówki i przedniego odcinka oka.

Lek.  Anna Schossler

Anna Schossler

Dr n. med. Barbara Biziorek

Barbara Biziorekspecjalista chorób oczu, od 1998 zatrudniona w Ośrodku Chirurgii Oka. Zajmuje się operacyjnym leczeniem zeza. Konsultuje pacjentów z zezem i chorobami błony naczyniowej oka.

Dr n. med. Joanna Dolar-Szczasny

Joanna Dolar-SzczasnySpecjalista chorób oczu, zatrudniona w Ośrodku Chirurgii Oka od 2007 roku. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób oczu.

Dr n. med. Sławomir Cisiecki

Sławomir Cisiecki

Dr n. med. Bożena Dyrka

Bożena Dyrkaspecjalista chorób oczu, od 1999 roku zatrudniona w Ośrodku Chirurgii Oka. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób oczu, doborem soczewek kontaktowych również w trudnych przypadkach, takich jak astygmatyzm, czy stożek rogówki.

Lek. Dariusz Haszcz

Dariusz HaszczSpecjalista chorób oczu, od 1998 zatrudniony w Ośrodku Chirurgii Oka. Zajmuje się operacjami zaćmy, skrzydlika, operacjami plastycznymi powiek.

Dr n. med. Monika Sałaga Pylak

Monika Sałaga-PylakSpecjalista chorób oczu. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób oczu.

Dr n. med. Justyna Kłos -Rola

Justyna Kłos-RolaJako specjalista chorób oczu pracuje w Ośrodku Chirurgii Oka od 2007. W 2002 i 2004 roku zdała egzaminy Basic i Clinical Science Assessement in Ophthalmology Międzynarodowej Rady Okulistyki będące odpowiednikiem europejskiego egzaminu specjalizacyjnego z okulistyki.

Była stypendystą Europejskiego Towarzystwa Okulistycznego w Klinice Okulistyki Szpitala Uniwersyteckiego Lariboisiere w Paryżu oraz w Klinice Okulistyki Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco w USA w latach 2002-2003 na oddziale klinicznym a w latach 2005-2007 w laboratorium embriologii oka. Odbyła staż szkoleniowy w Międzynarodowym Banku Tkanek Oka w Pradze. W latach 2003-2004 pełniła funkcję kierownika medycznego Banku Tkanek Oka przy I Klinice Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Główne zainteresowania kliniczne Dr Kłos-Roli obejmują kompleksowe leczenie jaskry, zaburzenia układu odprowadzającego łzy w tym leczenie zabiegowe niedrożności dróg łzowych, operacje plastyczne powiek i skrzydlika oraz okulistyczne zabiegi laserowe.

Lek. Jacek Krukowski

Jacek Krukowskispecjalista chorób oczu, od 1998 zatrudniony w Ośrodku Chirurgii Oka. Zajmuje się operacjami zaćmy, laseroterapią siatkówki i konsultuje pacjentów z chorobami siatkówki.

Dr n. med. Agnieszka Kudasiewicz- Kardaszewska

specjalista chorób oczu,  pracuje w Ośrodkach Chirurgii Oka prof. Zagórskiego od 1998.

Rozprawę  doktorską  pt. „Mutacje genu rodopsyny u chorych ze zwyrodnieniem barwnikowym siatkówki” obroniła z wyróżnieniem w 2001 roku –promotorem pracy był Prof. Zbigniew Zagórski.
Autorka i współautorka 25 publikacji ( w tym 2 podręczników z zakresu okulistyki) oraz licznych wystąpień na zjazdach naukowych.
Odbyła staże szkoleniowe w zakresie mikrochirurgii okulistycznej w Lund (Szwecja), Wiedeń (Austria), Brema (Niemcy), Belgrad (Serbia).
 
Zajmuje się chirurgią zaćmy, chirurgią siatkówki i ciała szklistego, laseroterapią w chorobach oczu (laseroterapia siatkówki, laserowe zabiegi w zakresie przedniego odcinka- kapsulotomia, irydotomia, ALT/SLT), iniekcjami leków w AMD i innych chorobach siatkówki, a także leczeniem zaburzeń powierzchni oka (miedzy innymi przeszczepami błony owodniowej w chorobach rogówki , wykonuje też operacje skrzydlika z autoprzeszczepoem).
 
Konsultuje i operuje w Ośrodkach Chirurgii Oka w Nowym Sączu, Nałęczowie i Lublinie; współpracuje z Centrum Medycznym ANIMED w Janowie Lubelskim, z Ośrodkiem w Krakowie, Rzeszowie i Łucku (Ukraina).

Dr n. med. Monika Polak

Monika Polakspecjalista chorób oczu. Zatrudniona w Ośrodku Chirurgii Oka od 2007 roku. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób oczu.

Dr n. med. Marta Piecyk-Sidor

Marta Piecyk-SidorSpecjalista chorób oczu pracuje w Ośrodku Chirurgii Oka prof. Zagórskiego od 2009.
 
Zajmuje się chirurgią plastyczną  oka (korekcja nieprawidłowego ustawienia powiek; usuwanie zmian łagodnych i nowotworowych powieki  i spojówki)
Odbyła staże szkoleniowe i kursy w zakresie chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej – Rostock /Niemcy/ (stypendium International Council of Ophthalmology), Monachium  /Niemcy/, Wiedeń /Austria/.


Zajmuje się także leczeniem i diagnostyką zaburzeń powierzchni oka  / dysfunkcja gruczołów Meiboma, suche oko, zapalenie brzegów powiek/.
 
Konsultuje i operuje w Ośrodkach Chirurgii Oka w Nałęczowie, Lublinie i Zwoleniu.

Dr n. med. Agnieszka Wilkos

Specjalista chorób oczu. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób oczu.

Dr n. med. Agnieszka Wojtak

Specjalista chorób oczu. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób oczu.

doc. Anna  Święch

Specjalista chorób oczu. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób oczu.

Dr n. med. Joanna Batalia

Specjalista chorób oczu. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób oczu.

Dr n. med. Eulalia Machowicz-Matejko

Eulalia Machowicz-MatejkoSpecjalista chorób oczu, pracuje w Ośrodkach Chirurgii Oka prof. Zagórskiego od 2005 r. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób oczu oraz chirurgią zaćmy.
Posiada certyfikaty międzynarodowych egzaminów International Council of Ophthalmology Basic and Clinical Science Assessment.
Odbyła staże zagraniczne na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie (Holandia) oraz Uniwersyteckim Instytucie Prof. Barraquera w Barcelonie (Hiszpania).
Uczestniczy w krajowych i międzynarodowych zjazdach i sympozjach naukowych.
Posiada publikacje naukowe w czasopismach polskich i zagranicznych.

 Anestezjolodzy

Dr n. med. Alicja Baum

Alicja Baum

lek. Krzewińska Magdalena

lek. Piotr Jedliński

Pielęgniarka oddziałowa

Iwona Łoś

Wróć do poprzedniej strony
Wylecz się w OCHO
Zapisz się już dziś na wybrany zabieg
w pełni refundowany przez NFZ
Tylko u nas możesz zapisać się
na wybrany zabieg bez kolejki
Posiadamy ponad 20 lat
doświadczenia w leczeniu zaćmy
Umów się na wizytę

Leczenie

AMD- zwyrodnienie plamki żółtej

AMD Co to jest? AMD (ang. Age Related Macular Degeneration) jest chorobą, która dotyczy obszaru siatkówki oka zwanego plamką żółtą. Ten...

Więcej

Blefaroplastyka powiek

Blefaroplastyka/Blepharoplastyka – co to jest? Blefaroplastyka jest zabiegiem chirurgicznym polegającym na usunięciu nadmiaru luźnej skory powiek. Najczęściej wykonywana jest z...

Więcej

Iniekcje Doszklistkowe

Iniekcje doszklistkowe Czym są iniekcje doszklistkowe? Terminem iniekcja doszklistkowa-zastrzyk do gałki ocznej, określamy podanie do wnętrza gałki ocznej preparatów leczniczych....

Więcej

Jaskra

Co to jest? Jaskra to postępujące schorzenie nerwu wzrokowego prowadzące do nieodwracalnego uszkodzenia wzroku. Wyróżniamy dwa główne typy jaskry: jaskra...

Więcej

Laserowa Korekcja Wzroku

Gdzie? Gabinety Okulistyczne Spółka z o.o. Lublin , ul. Spokojna 17/9 www.gabinetyokulistyczne.pl Co to jest? Laserowa korekcja wad wzroku jest...

Więcej

Leczenie na raty

Nasze Ośrodki rozpoczęły współpracę z Mediraty - firmą specjalizującą się w udzielaniu kredytów na usługi medyczne. Od tej pory mogą...

Więcej

Możliwości stosowania laserów w OCHO

Terapia laserowa schorzeń siatkówki: Laser Supra Scan 577 Multi – Spot firmy Quantel Jest stosowany w leczeniu chorób siatkówki. Dzięki...

Więcej

Odwinięcie powieki (ektropion)

Co to jest? Z odwinięciem powieki mamy do czynienia, gdy której brzeg powieki nie przylega do powierzchni gałki ocznej. Konsekwencją...

Więcej

Okuloplastyka

Chirurgia rekonstrukcyjna i plastyczna w okulistyceW naszym Ośrodku wykonujemy zabiegi chirurgii rekonstrukcyjnej i plastycznej powiek, które pełnią bardzo istotną, ochronną...

Więcej

Opadnięcie powieki (Ptoza)

Opadnięcie powieki (blepharoptosis) Co to jest? Ptoza to opadanie górnej powieki, częściowo lub całkowicie, powodujące zmniejszenie szpary powiekowej, co utrudnia prawidłowe...

Więcej

Podwinięcie powieki (entropion)

Co to jest? Podwinięcie powieki to stan, który polega na odwróceniu brzegu powieki (zwykle dolnej) w kierunku gałki ocznej. Konsekwencją...

Więcej

Soczewki Premium

Dlaczego wybór soczewki przy operacji zaćmy jest tak ważny?Operacja zaćmy jest najczęściej wykonywanym zabiegiem chirurgicznym, podczas którego soczewkę własną pacjenta, zwykle...

Więcej

Thermoflo – oczyszczanie brzegów powiek

Czy Twoje oczy doświadczają któregokolwiek z poniższych objawów? Kłucie lub pieczenieUczucie piasku lub ziarnistościZaczerwienienieZaburzenia widzeniaDyskomfort związany z soczewkami kontaktowymiProblemy przy...

Więcej

Witrektomia

Co to jest?To grupa zabiegów okulistycznych w zakresie głębokich struktur gałki ocznej, tj. położonych za soczewką. Dosłownie witrektomia oznacza zabieg...

Więcej

Witreoliza

Co to jest zmętnienie ciała szklistego? Wielu pacjentów uskarża się na poruszające się “muszki” pojawiające się w polu widzenia. Mogą...

Więcej

Wybór chirurga ma znaczenie

Profesor Zagórski jest członkiem wielu prestiżowych międzynarodowych organizacji okulistycznych i współpracuje z licznym wybitnymi okulistami na całym świecie. Jego celem...

Więcej

Zaćma

Co to jest?Zaćma to postępujące mętnienie soczewki oka. W większości przypadków jest ona związana ze starzeniem się organizmu, choć zdarzają...

Więcej

Zespół Suchego Oka (ZSO)

Co to jest? Zespół suchego oka (Dry Eye Syndrome - DES) to najczęstsza przewlekła dolegliwość okulistyczna pojawiająca się obecnie wśród...

Więcej

Zez

Leczenie zaburzeń ruchomości gałek ocznych u dorosłych obejmuje leczenie zachowawcze i operacyjne. Leczenie zachowawcze polega na korekcji wady refrakcji i...

Więcej

Złośliwe i łagodne guzy powiek

Co to jest? Guzy powiek to nowotwory skóry, które mogą mieć charakter zarówno łagodny, jak i złośliwy. Pojawienie się jakichkolwiek...

Więcej
Rejestracja