Informacja dla pacjenta

Drodzy Pacjenci,

Poniżej znajdziecie wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Waszych danych osobowych w związku z objęciem opieką zdrowotną w OCHO w związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

A. Kto jest administratorem danych osobowych pacjentów?

Administratorem danych osobowych pacjentów przetwarzanych na potrzeby objęcia opieką zdrowotną jest Ośrodek Chirurgii Oka prof. Zagórskiego sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000658544, NIP: 9452092100, (dalej zwana: „OCHO”). Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami.

B. Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez OCHO możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@ocho.pl.

C. Jaki jest zakres danych osobowych przetwarza OCHO?

OCHO przetwarza następujący zestaw danych: imię, nazwisko, nr PESEL, płeć oraz data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL), główna miejscowość opieki, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu, wizerunek (nagrania kamer monitoringu). Dodatkowo, podczas korzystania z opieki zdrowotnej OCHO przetwarza wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności informacje o stanie zdrowia.

D. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

OCHO przetwarza dane osobowe jako podmiot leczniczy a celem tego przetwarzania jest zapewnienie opieki zdrowotnej i zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, przez co rozumiemy:
 1. ustalenie tożsamości pacjenta przed udzieleniem świadczenia, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość (np. przez www lub telefonicznie), na stanowiskach recepcyjnych czy w gabinecie lekarskim,
 2. świadczenie usług medycznych i leczenie pacjentów, w celu wykonania zawartej z pacjentem umowy,
 3. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej,
 4. realizowanie prawa pacjenta, np. odbieranie i archiwizowanie oświadczeń upoważniających inne osoby do dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta oraz udzielania im informacji o stanie zdrowia pacjenta,
 5. kontakty z pacjentem pod podanym numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołanie terminu konsultacji lekarskiej, przypomnienie o konsultacji, poinformowanie o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy poinformować o możliwości odbioru wyniku badań,
 6. zrealizowania prawnie uzasadnionego celu OCHO, jakim jest wykonywanie przez nas monitoringu na terenach spółki, rozwój przedsiębiorstwa i jego pracowników, planowanie i organizacja pracy, wykonywanie analiz, zestawień, statystyk i programów czy strategii biznesowych lub personalnych, uzyskiwania opinii o jakości świadczonych usług zdrowotnych (ankiety), ochrona i zabezpieczenie mienia OCHO, obrony praw lub ustalenia i dochodzenia roszczeń OCHO,
 7. względnie konieczność zrealizowania innego, szczególnego obowiązku prawnego, nakładanego na OCHO przez obowiązujące przepisy prawa (sprawy podatkowe, księgowe, itp.).

E. Na jakiej podstawie OCHO przetwarza dane osobowe?

Zgodnie z RODO, przesłankami przetwarzania danych osobowych może być a) zgoda osoby, której dane osobowe są przetwarzane, b) konieczność wykonania umowy zawartej przez OCHO z osobą, której dane osobowe są przetwarzane, c) szczególny obowiązek prawny, nałożony na OCHO przez obowiązujące przepisy prawa, d) konieczność ochrony żywotnych interesów osoby, której dane osobowe są przetwarzane, e) konieczność wykonania przez OCHO zadania realizowanego w interesie publicznym lub f) konieczność zrealizowania prawnie uzasadnionego celu OCHO lub inne przypadki szczególne w zakresie przetwarzania danych dotyczących zdrowia. W związku z powyższym, dane osobowe potrzebne OCHO w celu opisanym:
 1. w lit. D 1), D 4) i D 7) powyżej przetwarzamy na podstawie szczególnego obowiązku prawnego, nałożonego na OCHO przez obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 2. w lit. D 2) i D 5) powyżej przetwarzamy gdyż jest to niezbędne do celów wykonania umowy zawartej z pacjentem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. w lit. D 3) powyżej przetwarzamy gdyż jest to niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i zapewnienia opieki zdrowotnej (art. 9 ust. 2 lit. h RODO),
 4. w lit. D 6) powyżej przetwarzamy jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

F. Czy OCHO dokonuje profilowania danych osobowych?

OCHO nie dokonuje zautomatyzowanej analizy danych prowadzących do zautomatyzowanego podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących pacjentów.

G. Komu przekazywane są dane osobowe?

Jako podmiot leczniczy OCHO dba o poufność danych osobowych swoich pacjentów. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji praw jako pacjenta, dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
 • innym podmiotom leczniczym, współpracującym z OCHO w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej w postaci naszych placówek własnych oraz placówek współpracujących z OCHO na terenie Polski, w tym podmiotom z grupy kapitałowej OCHO,
 • dostawcom usług zaopatrujących OCHO w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym),
 • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających OCHO w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym).

H. Czy dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Z uwagi na to, że OCHO korzysta z usług innych dostawców, np. w zakresie serwisu sprzętu diagnostycznego, dane osobowe mogą być przekazywane poza teren EOG, w oparciu o standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. Przez jaki czas przetwarzane są dane osobowe? W przypadku gdy OCHO utworzyło dokumentację medyczną pacjenta, ma obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez OCHO przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych), są one przetwarzane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane są przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe są usuwane lub poddawane anonimizacji.

I. Czy podanie danych jest obowiązkiem pacjenta?

Korzystanie z usług OCHO jest dobrowolne, przy czym OCHO jako podmiot leczniczy zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w związku z czym brak podania danych może skutkować odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie danych koniecznych do wypełnienia obowiązków rachunkowych czy podatkowych jest potrzebne do wystawienia faktury lub imiennego rachunku. Podane numeru telefonu i/lub adresu e-mail jest dobrowolne, jednak bez takiej zgody OCHO nie będzie mogło umożliwić korzystania z niektórych usług lub udogodnień dostarczanych przez OCHO swoim pacjentom (potwierdzanie wizyt, itp.).

J. Jakie są uprawnienia pacjentów związane z przetwarzaniem danych?

Pacjentom przysługują następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (złożenia wniosku o informację o przetwarzanych danych oraz uzyskania ich kopii, w tym kopii własnych danych osobowych, które są przekazywane do państwa trzeciego) oraz prawo ich sprostowania (poprawienia), usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku), a także prawo do przenoszenia tych danych do innego administratora danych lub do pacjenta (w zakresie określonym art. 20 RODO).
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej przez pacjenta zgody przed jej cofnięciem.
 • w szczególnych sytuacjach pacjent może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez OCHO danych osobowych, jeżeli podstawą wykorzystania danych jest prawnie usprawiedliwiony interes OCHO lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu sprzeciwu, OCHO nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że OCHO wykaże, że istnieją:
  • ważne uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa
  • uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności pacjenta, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. Pacjentowi przysługuje również możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez OCHO narusza przepisy RODO.

Akceptuję

Komunikat dotyczący Koronawirusa SARS-CoV-2

Szanowni Państwo,

Z uwagi na trwający w Polsce Stan Epidemii, w OCHO wprowadzone zostały następujące działania:

 • Od dnia 20.04.2020 zostają wznowione wizyty i zabiegi planowe w bardzo ograniczonym zakresie. Wizyta w OCHO możliwa jest tylko po wcześniejszym, telefonicznym potwierdzeniu terminu.
 • Każda osoba, która wchodzi na teren OCHO:
  • dezynfekuje ręce,
  • wykonuje pomiar temperatury ciała,
  • wypełnia i podpisuje ankietę pod kątem występowania objawów kaszlu, duszności, kataru, oraz odbywaniem zagranicznych podróży czy kontaktu z osobami zakażonymi,
  • jest informowana o podwyższonym ryzyku zakażenia i podpisuję zgodę na korzystanie z usług medycznych,
  • zostaje wyposażona w maskę i otrzymuje instrukcję jak ją prawidłowo zakładać i zdejmować,
 • Na terenie OCHO ograniczamy liczbę osób, tak aby zachować zalecane odległości. Nie będą wpuszczane osoby towarzyszące, o ile nie wymaga tego stan Pacjenta.
 • Osobom towarzyszącym, które oczekują na zewnątrz, zalecamy unikania skupisk ludzi i gromadzenia się przed wejściem do OCHO. Poinformujemy telefonicznie jak tylko Pacjent będzie gotowy do wyjścia.

Informacja telefoniczna dostępna jest w godzinach pracy OCHO pod numerem 222905905.

Z wyrazami szacunku,
Zespół OCHO

Nasza kadra

W naszych ośrodkach największą wartością są nasi pracownicy. Są to najlepsi specjaliści w zakresie diagnozy i leczenia schorzeń oczu. Jednak nie zagwarantowalibyśmy takiego poziomu obsługi gdyby nie nasza administracja, instrumentariuszki, salowe i wszyscy którzy wspierają końcową usługę jaką jest leczenie naszych pacjentów.

Konsultanci

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Zagórski

Wieloletni Kierownik Katedry Okulistyki im. Profesora Krwawicza UM w Lublinie. Stypendysta Rządu Belgijskiego w Gandawie (prof. François) 1975-76 i Fundacji Humboldta w Erlangen (prof. Naumann) 1985-86, 1991, 2002. Członek Zarządu International Council of Ophthalmology oraz Academia Ophthalmologica Internationalis. Autor ok. 180 publikacji i redaktor 5 książek okulistycznych. Wygłosił kilkaset wykładów na wszystkich kontynentach. Wykonywał operacje pokazowe i charytatywne m.in. w Chinach i Indiach. 

Profesor Zagórski konsultuje chorych w:
Gabinecie prywatnym w Lublinie
Ośrodkach Chirurgii Oka w Krakowie, Nałęczowie, Nowym Sączu, Rzeszowie i Łucku
Klinice Optegra w Warszawie
Współpracuje również z:
Centrum medyczne Ani-Med w Janowie Lubelskim
Szpital w Sandomierzu 

Prof. Ferenc Kuhn

Należy do najwybitniejszych w świecie specjalistów od chorób siatkówki oraz urazów oka. Mieszka w Birmingham, Alabama, USA. Jest prezydentem Amerykańskiego Towarzystwa Urazów Oka, wiceprezydentem Światowego Towarzystwa Urazów Oka, profesorem okulistyki na Uniwersytecie Alabama, dyrektorem badań klinicznych w fundacji Hellen Keller w USA a także profesorem okulistyki Uniwersytetu w Pecs, Węgry. Otrzymał liczne międzynarodowe nagrody i wyróżnienia.
W roku 2008 został zaliczony do najlepszych okulistów amerykańskich (America‘s Best Ophthalmologists). Wygłosił ponad 1200 wykładów prawie we wszystkich krajach świata, w kilkunastu krajach wykonywał operacje pokazowe oraz charytatywne. Jest stałym współpracownikiem Ośrodków Chirurgii Oka Prof. Zagórskiego.

Prof. dr med. Guy J. Ben Simon

Jest profesorem okulistyki na Wydziale Lekarskim im. Sacklera, w Uniwersytecie w Tel Awiwie w Izraelu.
Ponadto pełni funkcje Dyrektora Instytutu Chirurgii Oczodołu, Okuloplastyki i Dróg Łzowych w Centrum Medycznym Sheba, Tel Hashomer w Izraelu, jest
kierownikiem programu stypendialnego w chirurgii okuloplastycznej Instytutu Ocznego Goldschlegera, Przewodniczącym Izraelskiego Towarzystwa Okuloplastycznego i członkiem zagranicznym Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Okuloplastycznej i Rekonstrukcyjnej (ASOPRS)
 
Jest autorem ponad 90 recenzowanych artykułów oryginalnych i przeglądowych oraz rozdziałów książek z okulistyki i chirurgii okuloplastycznej
Był wielokrotnie zapraszany jako wykładowca na międzynarodowe konferencje oraz nagradzany w kraju i za granicą za osiągnięcia w badaniach naukowych podstawowych i klinicznych
Brał udział jako wolontariusz w licznych misjach charytatywnych w wielu krajach rozwijających się w celu wykonywania operacji okulistycznych i okuloplastycznych
Organizował Pierwszą Międzynarodową Konferencję Okuloplastyczną w Izraelu z udziałem ponad 20 zaproszonych wybitnych specjalistów z całego świata.
W styczniu 2015 brał czynny udział w I Miedzynarodowej Konferencji „Chirurgia na Żywo” w Lublinie, współorganizowanej przez prof. Zagórskiego, gdzie wykonał 6 złożonych operacji m.in. opadnięcia powiek i bliznowatego odwinięcia powiek.
Jego główne zainteresowania to chirurgia dróg łzowych  – endoskopowa dakriocystorinostomia / intubacja Lestera-Jonesa w znieczuleniu miejscowym, zmiany tarczycowe w oczodole i dekompresja oczodołu oraz urazy, ze szczególnym uwzględnieniem urazowej neuropatii nerwu wzrokowego.
 
Prof. Ben Simon będzie konsultował naszych pacjentów na podstawie dokumentacji medycznej i fotograficznej oraz okazjonalnie wykonywał wspólnie z chirurgami z naszych ośrodków zabiegi operacyjne.
M.in. będzie wykonywał następujące procedury: leczenie chirurgiczne opadniętych powiek u dorosłych i dzieci, Blefaroplastyka kosmetyczna (górne i dolne powieki), Endoskopowa kosmetyczna korekcja brwi (brow lift), odwinięcie i podwinięcie powiek, trichiaza, anomalie powiek, usuwanie guzów powiek z rekonstrukcją, epiblefaron, skrzydlik z przezczepem spojówki i klejem tkankowym, sondowanie i płukanie dróg łzowych, intubacja drenami silikonowymi, zespolenie nosowo-łzowe zewnętrzne i endoskopowe,  implantacja rurek Jonesa, guzy oczodołu, rekonsyrukcja złamań oczodołu, chirurgia tarczycowej choroby oczodołu: dekompresja oczodołu i recesja powiek. 

Prof.  Yury Takhtaev – Rosja

Prof. Yury TakhtaevProf. Takhtaev jest jednym z nielicznych na świecie chirurgów, którzy w uzasadnionych przypadkach wykonują jednego dnia operacje obydwu oczu, a także poprzez tylną kapsuloreksję całkowicie eliminują ryzyko zaćmy wtórnej, szczególnie istotne przy wszczepach soczewek wieloogniskowych.

Lekarze – specjaliści chorób oczu

Lek.  Michał Baćko – Koordynator Medyczny

Specjalista okulistyki. Absolwent Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W latach 2013-2018 r. związany z Klinicznym Oddziałem Okulistycznym 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie. W codziennej pracy zajmuje się m.in.: kompleksowym badaniem przedniego i tylnego odcinka oka, kwalifikowaniem pacjentów do zabiegów usunięcia zaćmy, zabiegów witrektomii oraz iniekcji doszklistkowych. Wykonuje zabiegi laserowe YAG – irydotomii i kapsulotomii, SLT, zabiegi laserowe siatkówki (laser argonowy), a także drobne zabiegi w zakresie spojówek i powiek. Zajmuje się również realizacją i oceną badań: OCT, angioOCT, USG, pola widzenia, angiografii fluoresceinowej. Wraz z lek. Katarzyną Molędą-Gładysz prowadzi w OCHO Kraków program lekowy leczenia wysiękowej postaci AMD przy zastosowaniu iniekcji doszklistkowych preparatów anty-VEGF.
Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w licznych kursach, szkoleniach, zjazdach i sympozjach zarówno krajowych jak i zagranicznych.
Z OCHO Kraków związany jest od 2017 roku, od 2020 sprawuje funkcję Koordynatora Medycznego.

Lek. med. Michał Baćko w Ośrodku Chirurgii Oka Prof. Zagórskiego zajmuje się także  Poradnią Suchego Oka. W ramach niniejszej poradni wykonuje: kompleksowe badanie suchego oka aparatem Oculus 5M, udrażnianie gruczołów Meiboma przy pomocy sondy Maskina, mechaniczne opróżnianie gruczołów Meiboma, oczyszczanie brzegów powiek aparatem Blephex oraz zabiegi laserem E-Eye. 

Dr Piotr Chaniecki

Dr ChanieckiAbsolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. W 2004 roku uzyskał dyplom specjalisty chorób oczu. W latach 2010 – 2020 pełnił funkcję Kierownika Klinicznego Oddziału Okulistycznego w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie. Obecnie jest Ordynatorem Oddziału Okulistycznego Szpitala im. PCK w Gdyni.
Do tego czasu pracował w 7 Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku na Oddziale Okulistycznym.
 
W 2017 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską na Uniwersytecie Jagiellońskim pt: „Zmiany zawartości wybranych biopierwiastków w zmętniałej soczewce oka u pacjentów z jaskrą i cukrzycą”.
Głównym tematem zainteresowań jest chirurgia przedniego odcinka oka i implanty stosowane w okulistyce. Pan Doktor prowadzi pracę naukową i dydaktyczną w zakresie implantów wewnątrzgałkowych we współpracy z wydziałem Inżynierii Biomedycznej AGH w Krakowie. Współpracuje również z Instytutem fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie badając strukturę biochemiczną soczewek. Jest autorem i współautorem licznych wystąpień i publikacji w kraju i zagranicą.
Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje czynnie uczestnicząc w międzynarodowych i krajowych szkoleniach i konferencjach. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej.

Dr Agnieszka Ćwiklińska-Haszcz

Agnieszka Ćwiklinska HaszczDr n. med. Agnieszka Ćwiklińska-Haszcz od 2004 roku pracuje w Katedrze Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 
Specjalizuje się w chirurgii rogówki, zaćmy i przedniego odcinka oka. 
Należy do czołowych w Polsce chirurgów wykonujących transplantacje rogówki, w tym przeszczepy warstwowe przednie i tylne oraz drążące (około 100 zabiegów rocznie). Wykonuje także około 1000 operacji zaćmy rocznie, w tym zaćmy powikłane i podwichnięte, a także rekonstrukcje przedniego odcinka, przeszczepy błony owodniowej, leczenie stożka rogówki oraz enukleacje z implantem.
Odbyła liczne staże i szkolenia w kraju i za granicą, w tym w Szpitalu Moorfields w Londynie.
Jest współautorem licznych prac i wystąpień na krajowych i międzynarodowych konferencjach. 
Od 2013r jest Konsultantem w zakresie chorób przedniego odcinka oka w Wojewódzkim Szpitalu Okulistycznym w Krakowie.

Lek. Agnieszka Mielnik Mierzwińska

Agnieszka Mielnik MierzwińskaSpecjalista Chorób Oczu od 2012 r, egzamin specjalizacyjny zdany z wyróżnieniem.Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.Pracuje w Klinicznym Oddziale Okulistycznym 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego wKrakowie na stanowisku starszego asystenta, gdzie głównie zajmuje się chirurgią powiek. Przez wiele lat pracowała w Wojewódzkim Szpitalu Okulistycznym w Krakowie. Doświadczenie i wiedzę zdobyła również na licznych konferencjach i zjazdach okulistycznych w kraju i zagranicą.Przeprowadza kwalifikacje do wielu zabiegów okulistycznych. Zajmuje się diagnostyką ileczeniem schorzeń przedniego i tylnego odcinka oka w tym laserowym leczeniem zaćmy wtórnej, jaskry, terapią doszklistkową m.in. AMD. Wykonuje wiele zabiegów w zakresie chirurgii powiek oraz laserowych w chirurgii estetycznej. Stale podnosi swoje kwalifikacje m.in poprzez stale szkolenia w zakresie okuloplastyki z Profesorem Ben Simonem Wydzialu Lekarskiego im. Sacklera Uniwersytetu w Tel Awiwie. 

Lek. Katarzyna Molęda- Gładysz

Katarzyna Molęda GładyszOd 2008 roku specjalista okulistyki. Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Z Ośrodkiem Chirurgii Oka Profesora Zagórskiego w Krakowie współpracuje od 2009 r., gdzie obecnie pracuje w ogólnej Poradni Okulistycznej i Poradni Suchego Oka.

Wcześniej przez wiele lat współpracowała z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie na Oddziale Okulistycznym oraz z NZOZ ZOL “Czwórka” w Krakowie. Współpracowała również z innymi ośrodkami okulistycznymi w tym ze Szpitalem Powiatowym w Bochni – Chirurgia Oka Jednego Dnia oraz z Centre de la Vision. Odbyła szkolenia, kursy oraz warsztaty w Polsce i za granicą.

Wykonuje zabiegi laserowe w jaskrze oraz tzw. wtórnej zaćmie. W swojej pracy szczególnie koncentruje się na diagnostyce i terapii schorzeń powierzchni gałki ocznej takich jak suche oko, dysfunkcja gruczołów Meiboma, zapalenie brzegów powiek. Zajmuje się także leczeniem zachowawczym innych schorzeń narządu wzroku oraz kwalifikacjami do zabiegów zaćmy, zabiegów szklistkowo-siatkówkowych (witrektomia) oraz do iniekcji preparatów anty-VEGF do komory ciała szklistego. Uczestniczy w przygotowaniu pacjentów do konsultacji u prof. Zagórskiego i prof. Kuhna.

W 2013 znalazła miejsce rankingu 100 lekarzy Małopolski godnych polecenia opublikowanego przez Gazetę Krakowską.

Lek. Adela Justyńska

Adela JustyńskaFEBO
Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Tytuł specjalisty okulistyki w Polsce otrzymała w 2014 roku. Zdała również egzamin specjalizacyjny w Paryżu potwierdzający kwalifikacje w krajach europejskich – European Board of Ophthalmology Diploma Exam uzyskując tytuł Fellow of the European Board of Ophthalmology.

Swoją wiedzę i umiejętności doskonaliła podczas staży m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Austrii i Hiszpanii. Autorka i współautorka publikacji naukowych w kraju i za granicą.

Z ośrodkiem związana od początku 2015 roku.

Dr Arkadiusz Pogrzebielski

Arkadiusz PogrzebielskiUkończył studia medyczne w roku 1995 na Uniwersytecie Semmelweisa w Budapeszcie. Odbył liczne staże w kraju i za granicą, m.in. w Portugalii, Niemczech, USA i Wielkiej Brytanii. Specjalizuje się w onkologii okulistycznej oraz chirurgii plastycznej oka. Jest autorem publikacji naukowych, oraz wystąpień na zjazdach w kraju i za granicą. Od 2008 roku współpracuje z Ośrodkiem Chirurgii Oka prof. Zagórskiego w Krakowie.

Dr Marzena Mierzwa- Dobranowska

Marzena Mierzwa-DobranowskaDoktor nauk medycznych,  specjalista okulistyki.
Absolwentka Wydziału Lekarskiego i Studiów Doktoranckich Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
W 2008r. zdała Państwowy Egzamin Specjalizacyjny i otrzymała tytuł specjalisty okulistyki (odpowiednik II stopnia).
Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 2009r. na podstawie rozprawy z dziedziny onkologii okulistycznej.
Odbyła staże i szkolenia naukowe w kraju i za granicą, m. in. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, we Włoszech  i w Niemczech.
Jest autorem i współautorem szeregu publikacji naukowych w cenionych zagranicznych i krajowych czasopismach oraz wystąpień na międzynarodowych konferencjach naukowych.

Lek. Gabriela Lipski

Lek. Gabriela LipskiLekarz specjalista w dziedzinie okulistyki. Pracownik m.in. Kliniki Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Szkolenie specjalizacyjne odbyte m.in. we Francji, jako lekarz rezydent w Oddziale Okulistyki Szpitala Metropole Savoie w Chambery  (Service d’Ophtalmologie au Centre Hospitalier Métropole Savoie de Chambéry) w Oddziale Okulistyki Szpitala Klinicznego Créteil w Paryżu (Service d’Ophtalmologie au Centre Hospitalier Intercommunal Créteil) oraz w Oddziale Okulistyki Szpitala Klinicznego Georges Pompidou w Paryżu (Service d’Ophtalmologie à l’Hôpital Européen Georges Pompidou). Staż podyplomowy ukończony w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie. Ukończony egzamin EBO (European Board of Ophthalmology Diploma Examination)
 
Wykonuje zabiegi laserokoagulacje siatkówki, YAG kapsulotomie i irydotomie, iniekcje doszklistkowe anty-VEGF i Ozurdex, pobieranie rogówek do przeszczepów.  Od 2019 r. współpracuje z Ośrodkiem Chirurgii Oka prof. Zagórskiego w Krakowie.

Lek. Dawid Kulec

Dawid KulecAbsolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Staż podyplomowy odbyty w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Od 2012 r.  specjalista w dziedzinie okulistyki.
                                          
Doświadczenie zawodowe uzyskał  m. in. w Oddziale Klinicznym Kliniki Okulistyki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Wojewódzkim Szpitalu Okulistycznym w Krakowie. Obecnie lekarz specjalista w dziedzinie okulistyki m. in. w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.
Odbył liczne staże i szkolenia w kraju i za granicą, w tym staż  z neurookulistyki, chirurgii witreoretinalnej w Moorfields Eye Hospital w Londynie.

Lek.  Marta Latasiewicz

Marta LatasiewiczAbsolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalizację z okulistyki ukończyła w szpitalu uniwersyteckim Hospital Clinic w Barcelonie. Odbyła staże szkoleniowe w czołowych europejskich ośrodkach okulistycznych, m.in. w Hôpital Lariboisière w Paryżu oraz w LMU Augenklinik w Monachium. W 2013 roku pozytywnie złożyła egzamin Międzynarodowej Rady Okulistyki (ICO).
Uzyskała dwie specjalizacje w zakresie leczenia chorób siatkówki oka w Szpitalu Uniwersyteckim w Oksfordzie, pracując pod kierunkiem światowej sławy okulistów, m.in. prof. Roberta MacLarena, prof. Victora Chonga, Mr Paula Rosena, Mr CK Patela. Uczestniczyła w prekursorskich operacjach przy użyciu robota chirurgicznego PRECEYES, a także w projektach z implantami podsiatkówkowymi (tzw. oko bioniczne) oraz terapii genowej pacjentów z retinopatią barwnikową.
Posiada bogate doświadczenie w leczeniu operacyjnym skomplikowanych przypadków schorzeń witreoretinalnych oraz zaćmy.
Autorka wielu publikacji naukowych i kilkudziesięciu wystąpień na międzynarodowych konferencjach okulistycznych. Laureatka licznych nagród, m.in. Thea Trophy Award w Seattle oraz wyróżnienia dydaktycznego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu w Oksfordzie. Należy do międzynarodowych towarzystw okulistycznych, m.in. AAO, ESCRS, Euretina, BEAVRS.

Lek. Magdalena Lula

Magdalena LulaSpecjalista chorób oczu od 2011 r. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Przez kilka lat pracowała w Wojewódzkim Szpitalu Okulistycznym w Krakowie na Oddziale zajmującym się pacjentami z zaćmą, jaskrą i schorzeniami rogówki. Współuczestniczyła w utworzeniu Poradni Rogówkowej w Wojewódzkim Szpitalu Okulistycznym w Krakowie, którą prowadziła w latach 2015 r. – 2017 r.

Swoje umiejętności i wiedzę stale doskonali na licznych kursach i zjazdach okulistycznych w kraju i zagranicą. Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej (ESCRS). Główne tematy zainteresowań: leczenie zachowawcze i chirurgiczne schorzeń przedniego odcinka oka, choroby rogówki, jaskra, kwalifikacje do operacji zaćmy. Zajmuje się także diagnostyką i leczeniem innych schorzeń narządu wzroku oraz kwalifikacjami do zabiegów operacyjnych.

Wykonuje operacje zaćmy, wszczepy wtórne soczewek mocowanych do tęczówki Artisan, drobne zabiegi w przednim odcinku oka m.in usunięcie skrzydlika z przeszczepem, zabiegi plastyczne powiek, a także zabiegi laserowe w tzw. wtórnej zaćmie i w jaskrze.

Lek. Jagoda Miszczyk

Jagoda MiszczykLek. Jagoda Miszczyk jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Specjalizacje odbyła w Klinicznym Oddziale Okulistyki 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie. Odbyła liczne staże, szkolenia krajowe i zagraniczne między innymi w Jules Stein Eye Institute UCLA w Los Angeles w Stanach Zjednoczonych, na Uniwersytecie Medycznym w Graz w Austrii oraz w Moorfields Eye Hospital w Londynie.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego i European Society of Cataract and Refractive Surgery.                                                

W naszym Ośrodku wykonuje m.in. zabiegi chirurgii plastycznej narządu wzroku, konsultacje okulistyczne i kwalifikacje do zabiegów. Zajmuje się również wadami wzroku dzieci od 5 roku życia.

dr n. med. Dariusz Haszcz

Dariusz HaszczSpecjalista chorób oczu, od 1998 zatrudniony w Ośrodku Chirurgii Oka. Zajmuje się operacjami zaćmy, skrzydlika, operacjami plastycznymi powiek.

dr n. med. Sławomir Cisiecki

Sławomir CisieckiUkończył studia medyczne na Akademii Medycznej w Łodzi i na Universtecie Zagłębia Ruhry w Bochum (Niemcy) w 1996 roku. Odbył liczne staże zagraniczne m.in. w St. Gallen w Szwajcarii, we Frankfurcie nad Menem, Berlinie i Bremie w Niemczech oraz w Palermo i Genui we Włoszech. Specjalizuje się w leczeniu chirurgicznym i zachowawczym chorób siatkówki i ciała szklistego. Pracuje w Klinice Okulistycznej Jasne Błonia w Łodzi oraz w EYE Clinic Augenärztliche Berufsausübungsgemeinschaft w Giessen i w Ambulante Tagesklinik Nord West Zentrum we Frankfurcie nad Menem w Niemczech. Jest konsultantem i chirurgiem współpracującym z Ośrodkami Chirurgii Oka prof. Zagórskiego w Krakowie, Nałęczowie i Rzeszowie.

Wróć do poprzedniej strony
Wylecz się w OCHO
Zapisz się już dziś na wybrany zabieg
w pełni refundowany przez NFZ
Tylko u nas możesz zapisać się
na wybrany zabieg bez kolejki
Posiadamy ponad 20 lat
doświadczenia w leczeniu zaćmy
Umów się na wizytę

Leczenie

Icon

AMD- zwyrodnienie plamki żółtej

Co to jest? AMD (ang. Age Related Macular Degeneration) jest chorobą, która dotyczy obszaru siatkówki oka zwanego plamką żółtą. Ten rejon...

Więcej
Icon

Blefaroplastyka powiek

Blefaroplastyka/Blepharoplastyka – co to jest? Blefaroplastyka jest zabiegiem chirurgicznym polegającym na usunięciu nadmiaru luźnej skory powiek. Najczęściej wykonywana jest z...

Więcej
Icon

Iniekcje Doszklistkowe

Czym są iniekcje doszklistkowe? Terminem iniekcja doszklistkowa-zastrzyk do gałki ocznej, określamy podanie do wnętrza gałki ocznej preparatów leczniczych. Podanie zastrzyku...

Więcej
Icon

Jaskra

Co to jest Jaskra - na czym polega choroba? Jaskra to postępujące schorzenie nerwu wzrokowego prowadzące do nieodwracalnego uszkodzenia wzroku....

Więcej
Icon

Laserowa Korekcja Wzroku

Gdzie? Gabinety Okulistyczne Spółka z o.o. Lublin , ul. Spokojna 17/9 www.gabinetyokulistyczne.pl Na czym polega laserowa korekcja wzroku? Laserowa korekcja...

Więcej
Icon

Leczenie na raty

Nasze Ośrodki rozpoczęły współpracę z Mediraty - firmą specjalizującą się w udzielaniu kredytów na usługi medyczne. Od tej pory mogą...

Więcej
Icon

Możliwości stosowania laserów w OCHO

Terapia laserowa schorzeń siatkówki: Laser Supra Scan 577 Multi – Spot firmy Quantel Jest stosowany w leczeniu chorób siatkówki. Dzięki...

Więcej
Icon

Odwinięcie powieki (ektropion)

Co to jest odwinięcie powieki? Z odwinięciem powieki mamy do czynienia, gdy której brzeg powieki nie przylega do powierzchni gałki...

Więcej
Icon

Okuloplastyka

Chirurgia rekonstrukcyjna i plastyczna w okulistyce W naszym Ośrodku wykonujemy zabiegi chirurgii rekonstrukcyjnej i plastycznej powiek, które pełnią bardzo istotną,...

Więcej
Icon

Opadnięcie powieki (Ptoza)

Na czym polega Opadnięcie powieki (blepharoptosis) Ptoza to opadanie górnej powieki, częściowo lub całkowicie, powodujące zmniejszenie szpary powiekowej, co utrudnia...

Więcej
Icon

Podwinięcie powieki (entropion)

Czym jest podwinięcie powieki? Podwinięcie powieki to stan, który polega na odwróceniu brzegu powieki (zwykle dolnej) w kierunku gałki ocznej....

Więcej
Icon

Soczewki Premium

Dlaczego wybór soczewki przy operacji zaćmy jest tak ważny? Operacja zaćmy jest najczęściej wykonywanym zabiegiem chirurgicznym, podczas którego soczewkę własną pacjenta,...

Więcej
Icon

Thermoflo – oczyszczanie brzegów powiek

Czy Twoje oczy doświadczają któregokolwiek z poniższych objawów? Kłucie lub pieczenieUczucie piasku lub ziarnistościZaczerwienienieZaburzenia widzeniaDyskomfort związany z soczewkami kontaktowymiProblemy przy...

Więcej
Icon

Witrektomia

Czym jest zabieg witrektomii? To grupa zabiegów okulistycznych w zakresie głębokich struktur gałki ocznej, tj. położonych za soczewką. Dosłownie witrektomia...

Więcej
Icon

Witreoliza

Co to jest zmętnienie ciała szklistego? Wielu pacjentów uskarża się na poruszające się “muszki” pojawiające się w polu widzenia. Mogą...

Więcej
Icon

Wybór chirurga ma znaczenie

Profesor Zagórski jest członkiem wielu prestiżowych międzynarodowych organizacji okulistycznych i współpracuje z licznym wybitnymi okulistami na całym świecie. Jego celem...

Więcej
Icon

Zaćma

Czym jest zaćma? Zaćma to postępujące mętnienie soczewki oka. W większości przypadków jest ona związana ze starzeniem się organizmu, choć...

Więcej
Icon

Zespół Suchego Oka (ZSO)

Czym jest zespół suchego oka? Zespół suchego oka (Dry Eye Syndrome - DES) to najczęstsza przewlekła dolegliwość okulistyczna pojawiająca się...

Więcej
Icon

Zez

Leczenie zaburzeń ruchomości gałek ocznych u dorosłych obejmuje leczenie zachowawcze i operacyjne. Leczenie zachowawcze polega na korekcji wady refrakcji i...

Więcej
Icon

Złośliwe i łagodne guzy powiek

Co to jest? Guzy powiek to nowotwory skóry, które mogą mieć charakter zarówno łagodny, jak i złośliwy. Pojawienie się jakichkolwiek...

Więcej
Rejestracja