Informacja dla pacjenta

Drodzy Pacjenci,

Poniżej znajdziecie wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Waszych danych osobowych w związku z objęciem opieką zdrowotną w OCHO w związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

A. Kto jest administratorem danych osobowych pacjentów?

Administratorem danych osobowych pacjentów przetwarzanych na potrzeby objęcia opieką zdrowotną jest Ośrodek Chirurgii Oka prof. Zagórskiego sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000658544, NIP: 9452092100, (dalej zwana: „OCHO”). Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami.

B. Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez OCHO możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@ocho.pl.

C. Jaki jest zakres danych osobowych przetwarza OCHO?

OCHO przetwarza następujący zestaw danych: imię, nazwisko, nr PESEL, płeć oraz data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL), główna miejscowość opieki, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu, wizerunek (nagrania kamer monitoringu). Dodatkowo, podczas korzystania z opieki zdrowotnej OCHO przetwarza wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności informacje o stanie zdrowia.

D. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

OCHO przetwarza dane osobowe jako podmiot leczniczy a celem tego przetwarzania jest zapewnienie opieki zdrowotnej i zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, przez co rozumiemy:
 1. ustalenie tożsamości pacjenta przed udzieleniem świadczenia, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość (np. przez www lub telefonicznie), na stanowiskach recepcyjnych czy w gabinecie lekarskim,
 2. świadczenie usług medycznych i leczenie pacjentów, w celu wykonania zawartej z pacjentem umowy,
 3. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej,
 4. realizowanie prawa pacjenta, np. odbieranie i archiwizowanie oświadczeń upoważniających inne osoby do dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta oraz udzielania im informacji o stanie zdrowia pacjenta,
 5. kontakty z pacjentem pod podanym numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołanie terminu konsultacji lekarskiej, przypomnienie o konsultacji, poinformowanie o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy poinformować o możliwości odbioru wyniku badań,
 6. zrealizowania prawnie uzasadnionego celu OCHO, jakim jest wykonywanie przez nas monitoringu na terenach spółki, rozwój przedsiębiorstwa i jego pracowników, planowanie i organizacja pracy, wykonywanie analiz, zestawień, statystyk i programów czy strategii biznesowych lub personalnych, uzyskiwania opinii o jakości świadczonych usług zdrowotnych (ankiety), ochrona i zabezpieczenie mienia OCHO, obrony praw lub ustalenia i dochodzenia roszczeń OCHO,
 7. względnie konieczność zrealizowania innego, szczególnego obowiązku prawnego, nakładanego na OCHO przez obowiązujące przepisy prawa (sprawy podatkowe, księgowe, itp.).

E. Na jakiej podstawie OCHO przetwarza dane osobowe?

Zgodnie z RODO, przesłankami przetwarzania danych osobowych może być a) zgoda osoby, której dane osobowe są przetwarzane, b) konieczność wykonania umowy zawartej przez OCHO z osobą, której dane osobowe są przetwarzane, c) szczególny obowiązek prawny, nałożony na OCHO przez obowiązujące przepisy prawa, d) konieczność ochrony żywotnych interesów osoby, której dane osobowe są przetwarzane, e) konieczność wykonania przez OCHO zadania realizowanego w interesie publicznym lub f) konieczność zrealizowania prawnie uzasadnionego celu OCHO lub inne przypadki szczególne w zakresie przetwarzania danych dotyczących zdrowia. W związku z powyższym, dane osobowe potrzebne OCHO w celu opisanym:
 1. w lit. D 1), D 4) i D 7) powyżej przetwarzamy na podstawie szczególnego obowiązku prawnego, nałożonego na OCHO przez obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 2. w lit. D 2) i D 5) powyżej przetwarzamy gdyż jest to niezbędne do celów wykonania umowy zawartej z pacjentem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. w lit. D 3) powyżej przetwarzamy gdyż jest to niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i zapewnienia opieki zdrowotnej (art. 9 ust. 2 lit. h RODO),
 4. w lit. D 6) powyżej przetwarzamy jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

F. Czy OCHO dokonuje profilowania danych osobowych?

OCHO nie dokonuje zautomatyzowanej analizy danych prowadzących do zautomatyzowanego podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących pacjentów.

G. Komu przekazywane są dane osobowe?

Jako podmiot leczniczy OCHO dba o poufność danych osobowych swoich pacjentów. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji praw jako pacjenta, dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
 • innym podmiotom leczniczym, współpracującym z OCHO w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej w postaci naszych placówek własnych oraz placówek współpracujących z OCHO na terenie Polski, w tym podmiotom z grupy kapitałowej OCHO,
 • dostawcom usług zaopatrujących OCHO w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym),
 • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających OCHO w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym).

H. Czy dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Z uwagi na to, że OCHO korzysta z usług innych dostawców, np. w zakresie serwisu sprzętu diagnostycznego, dane osobowe mogą być przekazywane poza teren EOG, w oparciu o standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. Przez jaki czas przetwarzane są dane osobowe? W przypadku gdy OCHO utworzyło dokumentację medyczną pacjenta, ma obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez OCHO przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych), są one przetwarzane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane są przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe są usuwane lub poddawane anonimizacji.

I. Czy podanie danych jest obowiązkiem pacjenta?

Korzystanie z usług OCHO jest dobrowolne, przy czym OCHO jako podmiot leczniczy zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w związku z czym brak podania danych może skutkować odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie danych koniecznych do wypełnienia obowiązków rachunkowych czy podatkowych jest potrzebne do wystawienia faktury lub imiennego rachunku. Podane numeru telefonu i/lub adresu e-mail jest dobrowolne, jednak bez takiej zgody OCHO nie będzie mogło umożliwić korzystania z niektórych usług lub udogodnień dostarczanych przez OCHO swoim pacjentom (potwierdzanie wizyt, itp.).

J. Jakie są uprawnienia pacjentów związane z przetwarzaniem danych?

Pacjentom przysługują następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (złożenia wniosku o informację o przetwarzanych danych oraz uzyskania ich kopii, w tym kopii własnych danych osobowych, które są przekazywane do państwa trzeciego) oraz prawo ich sprostowania (poprawienia), usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku), a także prawo do przenoszenia tych danych do innego administratora danych lub do pacjenta (w zakresie określonym art. 20 RODO).
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej przez pacjenta zgody przed jej cofnięciem.
 • w szczególnych sytuacjach pacjent może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez OCHO danych osobowych, jeżeli podstawą wykorzystania danych jest prawnie usprawiedliwiony interes OCHO lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu sprzeciwu, OCHO nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że OCHO wykaże, że istnieją:
  • ważne uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa
  • uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności pacjenta, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. Pacjentowi przysługuje również możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez OCHO narusza przepisy RODO.

Akceptuję

Komunikat dotyczący Koronawirusa SARS-CoV-2

Szanowni Państwo,

Z uwagi na trwający w Polsce Stan Epidemii, w OCHO wprowadzone zostały następujące działania:

 • Od dnia 20.04.2020 zostają wznowione wizyty i zabiegi planowe w bardzo ograniczonym zakresie. Wizyta w OCHO możliwa jest tylko po wcześniejszym, telefonicznym potwierdzeniu terminu.
 • Każda osoba, która wchodzi na teren OCHO:
  • dezynfekuje ręce,
  • wykonuje pomiar temperatury ciała,
  • wypełnia i podpisuje ankietę pod kątem występowania objawów kaszlu, duszności, kataru, oraz odbywaniem zagranicznych podróży czy kontaktu z osobami zakażonymi,
  • jest informowana o podwyższonym ryzyku zakażenia i podpisuję zgodę na korzystanie z usług medycznych,
  • zostaje wyposażona w maskę i otrzymuje instrukcję jak ją prawidłowo zakładać i zdejmować,
 • Na terenie OCHO ograniczamy liczbę osób, tak aby zachować zalecane odległości. Nie będą wpuszczane osoby towarzyszące, o ile nie wymaga tego stan Pacjenta.
 • Osobom towarzyszącym, które oczekują na zewnątrz, zalecamy unikania skupisk ludzi i gromadzenia się przed wejściem do OCHO. Poinformujemy telefonicznie jak tylko Pacjent będzie gotowy do wyjścia.

Informacja telefoniczna dostępna jest w godzinach pracy OCHO pod numerem 222905905.

Z wyrazami szacunku,
Zespół OCHO

Zwoleń

31 marca
Konsultacje dr Agnieszka Wojtak
Konsultacje dr Agnieszka Wojtak

W dniu 3 i 31 marca 2021 roku w OCHO Zwoleń odbędą się konsultacje dr…

26 marca
Konsultacje dr Marta Piecyk – Sidor
Konsultacje dr Marta Piecyk – Sidor

W dniach 8 i 26 marca 2021 roku w OCHO Zwoleń odbędą się konsultacje dr…

19 marca
Konsultacje okulistyczne dr Mateusz Winiarczyk
Konsultacje okulistyczne dr Mateusz Winiarczyk

W dniu 19 marca 2021 roku w OCHO Zwoleń odbędą się konsultacje dr Mateusz Winiarczyk.…

18 marca
Konsultacje dr Barbara Terlecka – Koszarna
Konsultacje dr Barbara Terlecka – Koszarna

W dniach 4 i 18 marca 2021 roku w OCHO Zwoleń odbędą się konsultacje dr…

17 marca
Konsultacje dr Polak Monika
Konsultacje dr Polak Monika

W dniu 17 marca 2021 roku w OCHO Zwoleń odbędą się konsultacje dr Moniki Polak.…

15 marca
Konsultacje dr Olaf Kalisz
Konsultacje dr Olaf Kalisz

Informujemy, iż w dniu 15 marca 2021 roku w OCHO Zwoleń odbędą się konsultacje dr…

10 marca
Konsultacje dr Maria Tulidowicz – Bielak
Konsultacje dr Maria Tulidowicz – Bielak

W dniu 10 marca 2021 roku w OCHO Zwoleń odbędą się konsultacje dr Marii Tulidowicz…

9 marca
Konsultacje profesora Zbigniewa Zagórskiego
Konsultacje profesora Zbigniewa Zagórskiego

W dniu 9 marca 2021 roku w OCHO Zwoleń odbędą się konsultacje Profesora Zbigniewa Zagórskiego.…

26 lutego
Konsultacje dr Marta Piecyk – Sidor
Konsultacje dr Marta Piecyk – Sidor

W dniach 19 i 26 lutego 2021 roku w OCHO Zwoleń odbędą się konsultacje dr…

24 lutego
Konsultacje dr Maria Tulidowicz – Bielak
Konsultacje dr Maria Tulidowicz – Bielak

W dniu 24 lutego 2021 roku w OCHO Zwoleń odbędą się konsultacje dr Marii Tulidowicz…

18 lutego
Konsultacje dr Barbara Terlecka – Koszarna
Konsultacje dr Barbara Terlecka – Koszarna

W dniach 11 i 18 lutego 2021 roku w OCHO Zwoleń odbędą się konsultacje dr…

17 lutego
Konsultacje dr Polak Monika
Konsultacje dr Polak Monika

W dniu 17 lutego 2021 roku w OCHO Zwoleń odbędą się konsultacje dr Moniki Polak.…

16 lutego
Konsultacje profesora Zbigniewa Zagórskiego
Konsultacje profesora Zbigniewa Zagórskiego

W dniu 16 lutego 2021 roku w OCHO Zwoleń odbędą się konsultacje Profesora Zbigniewa Zagórskiego.…

10 lutego
Konsultacje dr Agnieszka Wojtak
Konsultacje dr Agnieszka Wojtak

W dniu 3 i 10 lutego 2021 roku w OCHO Zwoleń odbędą się konsultacje dr…

8 lutego
Konsultacje dr Olaf Kalisz
Konsultacje dr Olaf Kalisz

Informujemy, iż w dniu 8 luty 2021 roku w OCHO Zwoleń odbędą się konsultacje dr…

29 stycznia
Konsultacje dr Marta Piecyk – Sidor
Konsultacje dr Marta Piecyk – Sidor

W dniach 15 i 29 stycznia 2021 roku w OCHO Zwoleń odbędą się konsultacje dr…

27 stycznia
Konsultacje dr Maria Tulidowicz – Bielak
Konsultacje dr Maria Tulidowicz – Bielak

W dniu 27 stycznia 2021 roku w OCHO Zwoleń odbędą się konsultacje dr Marii Tulidowicz…

21 stycznia
Konsultacje dr Barbara Terlecka – Koszarna
Konsultacje dr Barbara Terlecka – Koszarna

W dniach 7 i 21 stycznia 2021 roku w OCHO Zwoleń odbędą się konsultacje dr…

20 stycznia
Konsultacje dr Agnieszka Wojtak
Konsultacje dr Agnieszka Wojtak

W dniu 20 stycznia 2021 roku w OCHO Zwoleń odbędą się konsultacje dr Agnieszki Wojtak…

13 stycznia
Konsultacje dr Polak Monika
Konsultacje dr Polak Monika

W dniu 13 stycznia 2021 roku w OCHO Zwoleń odbędą się konsultacje dr Moniki Polak.…

1 stycznia
Konsultacje dr Marta Piecyk – Sidor
Konsultacje dr Marta Piecyk – Sidor

Informujemy, iż w dniu 16 i 27 listopada 2020 roku w OCHO Zwoleń odbędą się…

22 grudnia
2020
Święta Bożego Narodzenia
Święta Bożego Narodzenia

Informujemy, że w dniach 24-26 grudnia Ośrodek będzie nieczynny. Życzymy Wesołych Świąt :)

18 grudnia
2020
PRACE SERWISOWE
PRACE SERWISOWE

Z uwagi na planowane prace serwisowe w poniedziałek 21-go grudnia, w godzinach porannych wystąpią przejściowe problemy…

27 listopada
2020
Konsultacje dr Marta Piecyk – Sidor
Konsultacje dr Marta Piecyk – Sidor

Informujemy, iż w dniu 16 i 27 listopada 2020 roku w OCHO Zwoleń odbędą się…

25 listopada
2020
Konsultacje dr Agnieszka Wojtak
Konsultacje dr Agnieszka Wojtak

w dniu 4 i 25 listopada 2020 roku w OCHO Zwoleń odbędą się konsultacje dr…

23 listopada
2020
Konsultacje dr Maria Tulidowicz – Bielak
Konsultacje dr Maria Tulidowicz – Bielak

Informujemy, iż w dniu 23 listopada 2020 roku w OCHO Zwoleń odbędą się konsultacje dr…

19 listopada
2020
Konsultacje dr Barbara Terlecka – Koszarna
Konsultacje dr Barbara Terlecka – Koszarna

Informujemy, iż w dniach 5 i 19 listopada 2020 roku w OCHO Zwoleń odbędą się…

18 listopada
2020
Konsultacje dr Polak Monika
Konsultacje dr Polak Monika

Informujemy, iż w dniu 18 listopada 2020 roku w OCHO Zwoleń odbędą się konsultacje dr…

17 listopada
2020
Konsultacje profesora Zbigniewa Zagórskiego
Konsultacje profesora Zbigniewa Zagórskiego

Informujemy, iż w dniu 17 listopada 2020 roku w OCHO Zwoleń odbędą się konsultacje Profesora…

28 października
2020
Konsultacje dr Maria Tulidowicz – Bielak
Konsultacje dr Maria Tulidowicz – Bielak

Informujemy, iż w dniu 28 października 2020 roku w OCHO Zwoleń odbędą się konsultacje dr…

14 października
2020
Konsultacje dr Polak Monika
Konsultacje dr Polak Monika

Informujemy, iż w dniu 14 października 2020 roku w OCHO Zwoleń odbędą się konsultacje dr…

12 października
2020
Konsultacje dr Olaf Kalisz
Konsultacje dr Olaf Kalisz

Informujemy, iż w dniu 12 października 2020 roku w OCHO Zwoleń odbędą się konsultacje dr…

9 października
2020
Konsultacje dr Marta Piecyk – Sidor
Konsultacje dr Marta Piecyk – Sidor

Informujemy, iż w dniu 9 i 21 października 2020 roku w OCHO Zwoleń odbędą się…

8 października
2020
Konsultacje dr Barbara Terlecka – Koszarna
Konsultacje dr Barbara Terlecka – Koszarna

Informujemy, iż w dniach 8 i 22 października 2020 roku w OCHO Zwoleń odbędą się…

7 października
2020
Konsultacje dr Agnieszka Wojtak
Konsultacje dr Agnieszka Wojtak

w dniu 7 października 2020 roku w OCHO Zwoleń odbęda się konsultacje dr Agnieszki Wojtak…

6 października
2020
Konsultacje profesora Zbigniewa Zagórskiego
Konsultacje profesora Zbigniewa Zagórskiego

Informujemy, iż w dniu 6 października 2020 roku w OCHO Zwoleń odbędą się konsultacje Profesora…

1 lipca
2020
Otwarcie OCHO Lubartów
Otwarcie OCHO Lubartów

Szanowni Państwo, Informujemy, że w lipcu uruchomiliśmy dla Państwa gabinet okulistyczny w Lubartowie przy ul.…

30 czerwca
2020
Konsultacje – dr Barbara Terlecka-Koszarny
Konsultacje – dr Barbara Terlecka-Koszarny

3 i 30 czerwca br w OCHO Zwoleń odbędą się konsultacje dr Barbary Terleckiej-Koszarny. Informacje…

27 czerwca
2020
Konsultacje – dr Maria Tulidowicz-Bielak
Konsultacje – dr Maria Tulidowicz-Bielak

27 czerwca 2020r odbędą się konsultacje dr Marii Tulidowicz-Bielak. Informacje i zapisy:   tel.: +48 222…

17 czerwca
2020
Konsultacje – dr Agnieszka Wojtak
Konsultacje – dr Agnieszka Wojtak

10 i 17 czerwca br  w OCHO Zwoleń odbędą się konsultacje dr Agnieszki Wojtak. Informacje…

Rejestracja