Informacja dla pacjenta

Drodzy Pacjenci,

Poniżej znajdziecie wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Waszych danych osobowych w związku z objęciem opieką zdrowotną w OCHO w związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

A. Kto jest administratorem danych osobowych pacjentów?

Administratorem danych osobowych pacjentów przetwarzanych na potrzeby objęcia opieką zdrowotną jest Ośrodek Chirurgii Oka prof. Zagórskiego sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000658544, NIP: 9452092100, (dalej zwana: „OCHO”). Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami.

B. Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez OCHO możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@ocho.pl.

C. Jaki jest zakres danych osobowych przetwarza OCHO?

OCHO przetwarza następujący zestaw danych: imię, nazwisko, nr PESEL, płeć oraz data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL), główna miejscowość opieki, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu, wizerunek (nagrania kamer monitoringu). Dodatkowo, podczas korzystania z opieki zdrowotnej OCHO przetwarza wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności informacje o stanie zdrowia.

D. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

OCHO przetwarza dane osobowe jako podmiot leczniczy a celem tego przetwarzania jest zapewnienie opieki zdrowotnej i zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, przez co rozumiemy:
 1. ustalenie tożsamości pacjenta przed udzieleniem świadczenia, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość (np. przez www lub telefonicznie), na stanowiskach recepcyjnych czy w gabinecie lekarskim,
 2. świadczenie usług medycznych i leczenie pacjentów, w celu wykonania zawartej z pacjentem umowy,
 3. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej,
 4. realizowanie prawa pacjenta, np. odbieranie i archiwizowanie oświadczeń upoważniających inne osoby do dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta oraz udzielania im informacji o stanie zdrowia pacjenta,
 5. kontakty z pacjentem pod podanym numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołanie terminu konsultacji lekarskiej, przypomnienie o konsultacji, poinformowanie o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy poinformować o możliwości odbioru wyniku badań,
 6. zrealizowania prawnie uzasadnionego celu OCHO, jakim jest wykonywanie przez nas monitoringu na terenach spółki, rozwój przedsiębiorstwa i jego pracowników, planowanie i organizacja pracy, wykonywanie analiz, zestawień, statystyk i programów czy strategii biznesowych lub personalnych, uzyskiwania opinii o jakości świadczonych usług zdrowotnych (ankiety), ochrona i zabezpieczenie mienia OCHO, obrony praw lub ustalenia i dochodzenia roszczeń OCHO,
 7. względnie konieczność zrealizowania innego, szczególnego obowiązku prawnego, nakładanego na OCHO przez obowiązujące przepisy prawa (sprawy podatkowe, księgowe, itp.).

E. Na jakiej podstawie OCHO przetwarza dane osobowe?

Zgodnie z RODO, przesłankami przetwarzania danych osobowych może być a) zgoda osoby, której dane osobowe są przetwarzane, b) konieczność wykonania umowy zawartej przez OCHO z osobą, której dane osobowe są przetwarzane, c) szczególny obowiązek prawny, nałożony na OCHO przez obowiązujące przepisy prawa, d) konieczność ochrony żywotnych interesów osoby, której dane osobowe są przetwarzane, e) konieczność wykonania przez OCHO zadania realizowanego w interesie publicznym lub f) konieczność zrealizowania prawnie uzasadnionego celu OCHO lub inne przypadki szczególne w zakresie przetwarzania danych dotyczących zdrowia. W związku z powyższym, dane osobowe potrzebne OCHO w celu opisanym:
 1. w lit. D 1), D 4) i D 7) powyżej przetwarzamy na podstawie szczególnego obowiązku prawnego, nałożonego na OCHO przez obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 2. w lit. D 2) i D 5) powyżej przetwarzamy gdyż jest to niezbędne do celów wykonania umowy zawartej z pacjentem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. w lit. D 3) powyżej przetwarzamy gdyż jest to niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i zapewnienia opieki zdrowotnej (art. 9 ust. 2 lit. h RODO),
 4. w lit. D 6) powyżej przetwarzamy jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

F. Czy OCHO dokonuje profilowania danych osobowych?

OCHO nie dokonuje zautomatyzowanej analizy danych prowadzących do zautomatyzowanego podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących pacjentów.

G. Komu przekazywane są dane osobowe?

Jako podmiot leczniczy OCHO dba o poufność danych osobowych swoich pacjentów. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji praw jako pacjenta, dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
 • innym podmiotom leczniczym, współpracującym z OCHO w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej w postaci naszych placówek własnych oraz placówek współpracujących z OCHO na terenie Polski, w tym podmiotom z grupy kapitałowej OCHO,
 • dostawcom usług zaopatrujących OCHO w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym),
 • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających OCHO w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym).

H. Czy dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Z uwagi na to, że OCHO korzysta z usług innych dostawców, np. w zakresie serwisu sprzętu diagnostycznego, dane osobowe mogą być przekazywane poza teren EOG, w oparciu o standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. Przez jaki czas przetwarzane są dane osobowe? W przypadku gdy OCHO utworzyło dokumentację medyczną pacjenta, ma obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez OCHO przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych), są one przetwarzane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane są przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe są usuwane lub poddawane anonimizacji.

I. Czy podanie danych jest obowiązkiem pacjenta?

Korzystanie z usług OCHO jest dobrowolne, przy czym OCHO jako podmiot leczniczy zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w związku z czym brak podania danych może skutkować odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie danych koniecznych do wypełnienia obowiązków rachunkowych czy podatkowych jest potrzebne do wystawienia faktury lub imiennego rachunku. Podane numeru telefonu i/lub adresu e-mail jest dobrowolne, jednak bez takiej zgody OCHO nie będzie mogło umożliwić korzystania z niektórych usług lub udogodnień dostarczanych przez OCHO swoim pacjentom (potwierdzanie wizyt, itp.).

J. Jakie są uprawnienia pacjentów związane z przetwarzaniem danych?

Pacjentom przysługują następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (złożenia wniosku o informację o przetwarzanych danych oraz uzyskania ich kopii, w tym kopii własnych danych osobowych, które są przekazywane do państwa trzeciego) oraz prawo ich sprostowania (poprawienia), usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku), a także prawo do przenoszenia tych danych do innego administratora danych lub do pacjenta (w zakresie określonym art. 20 RODO).
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej przez pacjenta zgody przed jej cofnięciem.
 • w szczególnych sytuacjach pacjent może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez OCHO danych osobowych, jeżeli podstawą wykorzystania danych jest prawnie usprawiedliwiony interes OCHO lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu sprzeciwu, OCHO nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że OCHO wykaże, że istnieją:
  • ważne uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa
  • uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności pacjenta, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. Pacjentowi przysługuje również możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez OCHO narusza przepisy RODO.

Akceptuję

Komunikat dotyczący Koronawirusa SARS-CoV-2

Szanowni Państwo,

Z uwagi na trwający w Polsce Stan Epidemii, w OCHO wprowadzone zostały następujące działania:

 • Od dnia 20.04.2020 zostają wznowione wizyty i zabiegi planowe w bardzo ograniczonym zakresie. Wizyta w OCHO możliwa jest tylko po wcześniejszym, telefonicznym potwierdzeniu terminu.
 • Każda osoba, która wchodzi na teren OCHO:
  • dezynfekuje ręce,
  • wykonuje pomiar temperatury ciała,
  • wypełnia i podpisuje ankietę pod kątem występowania objawów kaszlu, duszności, kataru, oraz odbywaniem zagranicznych podróży czy kontaktu z osobami zakażonymi,
  • jest informowana o podwyższonym ryzyku zakażenia i podpisuję zgodę na korzystanie z usług medycznych,
  • zostaje wyposażona w maskę i otrzymuje instrukcję jak ją prawidłowo zakładać i zdejmować,
 • Na terenie OCHO ograniczamy liczbę osób, tak aby zachować zalecane odległości. Nie będą wpuszczane osoby towarzyszące, o ile nie wymaga tego stan Pacjenta.
 • Osobom towarzyszącym, które oczekują na zewnątrz, zalecamy unikania skupisk ludzi i gromadzenia się przed wejściem do OCHO. Poinformujemy telefonicznie jak tylko Pacjent będzie gotowy do wyjścia.

Informacja telefoniczna dostępna jest w godzinach pracy OCHO pod numerem 222905905.

Z wyrazami szacunku,
Zespół OCHO

Nałęczów

31 maja
Badania przesiewowe w OCHO Lubartów
Badania przesiewowe w OCHO Lubartów

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne badania przesiewowe w kierunku zaćmy osoby powyżej 70. roku życia. Jeżeli…

28 maja
Operacje zaćmy – dr Dariusz Haszcz
Operacje zaćmy – dr Dariusz Haszcz

W OCHO Nałęczów w dniach 19 i i 28 maja 2021 roku Dariusz Haszcz wykonywać…

28 maja
Operacje plastyczne dr Justyna Kłos-Rola
Operacje plastyczne dr Justyna Kłos-Rola

W OCHO Nałęczów w dniu 14i 28 maja 2021 roku dr Justyna Kłos - Rola…

26 maja
Operacje zaćmy – dr Joanna Dolar-Szczasny
Operacje zaćmy – dr Joanna Dolar-Szczasny

W OCHO Nałęczów w dniu 5, 10 i 26 maja 2021 roku dr Joanna Dolar…

26 maja
Operacje zaćmy – dr Jacek Krukowski
Operacje zaćmy – dr Jacek Krukowski

W OCHO Nałęczów w dniu 6, 20 i 27 maja 2021 r dr Jacek Krukowski…

26 maja
Iniekcje doszklistkowe w OCHO Nałęczów – już od 599,00 zł
Iniekcje doszklistkowe w OCHO Nałęczów – już od 599,00 zł

W OCHO Nałęczów w dniach 4, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 maja br…

25 maja
Operacje zaćmy – dr Agnieszka Kudasiewicz – Kardaszewska
Operacje zaćmy – dr Agnieszka Kudasiewicz – Kardaszewska

W OCHO Nałęczów w dniu 4 i 25 maja 2021 roku dr Agnieszka Kudasiewicz -…

24 maja
Operacje zaćmy – dr Eulalia Machowicz-Matejko
Operacje zaćmy – dr Eulalia Machowicz-Matejko

Informujemy, iż w OCHO Nałęczów w dniu 24 maja 2021 roku dr Eulalia Machowicz -…

22 maja
Operacje witrektomii – dr Sławomir Cisiecki
Operacje witrektomii – dr Sławomir Cisiecki

W OCHO Nałęczów w dniu 22 maja 2021 roku dr Sławomir Cisiecki wykonywać będzie zabiegi…

21 maja
Operacje witrektomii – dr Sławomir Cisiecki
Operacje witrektomii – dr Sławomir Cisiecki

W OCHO Rzeszów w dniu 21 maja 2021 roku dr Sławomir Cisiecki wykonywać będzie zabiegi…

21 maja
Operacje witrektomii – dr Paweł Bieliński
Operacje witrektomii – dr Paweł Bieliński

W OCHO Nałęczów w dniu 21 maja 2021 roku dr Paweł Bieliński wykonywać będzie zabiegi…

18 maja
Operacje zaćmy – dr Agnieszka Ćwiklińska-Haszcz
Operacje zaćmy – dr Agnieszka Ćwiklińska-Haszcz

W OCHO Nałęczów w dniu 13 i 18 maja 2021 roku dr Agnieszka Ćwiklińska -…

17 maja
Operacje zaćmy – dr Ewa Rakowska
Operacje zaćmy – dr Ewa Rakowska

W OCHO Nałęczów w dniu 17 maja 2021 r dr Ewa Rakowska wykonywać będzie zabiegi…

12 maja
Operacje zaćmy – dr Anna Święch
Operacje zaćmy – dr Anna Święch

Informujemy, iż w OCHO Nałęczów w dniu 12 maja 2021 roku dr Anna Święch wykonywać…

11 maja
Zabiegi usunięcia zaćmy dr Joanna Batalia
Zabiegi usunięcia zaćmy dr Joanna Batalia

W OCHO Nałęczów w dniu 11 maja 2021 roku dr Joanna Batalia wykonywać będzie zabiegi…

4 maja
OPERACJE PLASTYCZNE –  DR MARTA PIECYK – SIDOR
OPERACJE PLASTYCZNE – DR MARTA PIECYK – SIDOR

W OCHO Nałęczów w dniu 4 maja 2021 roku dr Marta Piecyk - Sidor wykonywać…

29 kwietnia
Operacje zaćmy – dr Jacek Krukowski
Operacje zaćmy – dr Jacek Krukowski

W OCHO Nałęczów w dniu 8, 15 i 29 kwietnia 2021 r dr Jacek Krukowski…

27 kwietnia
Operacje zaćmy – dr Dariusz Haszcz
Operacje zaćmy – dr Dariusz Haszcz

W OCHO Nałęczów w dniach 7, 21 i 28 kwietnia 2021 roku Dariusz Haszcz wykonywać…

27 kwietnia
Zabiegi usunięcia zaćmy dr Joanna Batalia
Zabiegi usunięcia zaćmy dr Joanna Batalia

W OCHO Nałęczów w dniu 13 i 27 kwietnia 2021 roku dr Joanna Batalia wykonywać…

26 kwietnia
Operacje zaćmy – dr Eulalia Machowicz-Matejko
Operacje zaćmy – dr Eulalia Machowicz-Matejko

Informujemy, iż w OCHO Nałęczów w dniu 26 kwietnia 2021 roku dr Eulalia Machowicz -…

26 kwietnia
Iniekcje doszklistkowe w OCHO Nałęczów – już od 599,00 zł
Iniekcje doszklistkowe w OCHO Nałęczów – już od 599,00 zł

W OCHO Nałęczów w dniach 12, 14, 19 i 26 kwietnia br wykonywać będzie iniekcje…

23 kwietnia
Operacje witrektomii – dr Paweł Bieliński
Operacje witrektomii – dr Paweł Bieliński

W OCHO Nałęczów w dniu 23 kwietnia 2021 roku dr Paweł Bieliński wykonywać będzie zabiegi…

21 kwietnia
OPERACJE PLASTYCZNE –  DR MARTA PIECYK – SIDOR
OPERACJE PLASTYCZNE – DR MARTA PIECYK – SIDOR

W OCHO Nałęczów w dniu 16 i 21 kwietnia 2021 roku dr Marta Piecyk -…

20 kwietnia
Operacje zaćmy – dr Agnieszka Kudasiewicz – Kardaszewska
Operacje zaćmy – dr Agnieszka Kudasiewicz – Kardaszewska

W OCHO Nałęczów w dniu 6 i 20 kwietnia 2021 roku dr Agnieszka Kudasiewicz -…

19 kwietnia
Operacje zaćmy – dr Ewa Rakowska
Operacje zaćmy – dr Ewa Rakowska

W OCHO Nałęczów w dniu 19 kwietnia 2021 r dr Ewa Rakowska wykonywać będzie zabiegi…

14 kwietnia
Operacje zaćmy – dr Joanna Dolar-Szczasny
Operacje zaćmy – dr Joanna Dolar-Szczasny

W OCHO Nałęczów w dniu 14 kwietnia 2021 roku dr Joanna Dolar - Szczasny wykonywać…

12 kwietnia
Operacje zaćmy – dr Agnieszka Ćwiklińska-Haszcz
Operacje zaćmy – dr Agnieszka Ćwiklińska-Haszcz

W OCHO Nałęczów w dniu 12 kwietnia 2021 roku dr Agnieszka Ćwiklińska - Haszcz wykonywać…

9 kwietnia
Operacje plastyczne dr Justyna Kłos-Rola
Operacje plastyczne dr Justyna Kłos-Rola

W OCHO Nałęczów w dniu 9 kwietnia 2021 roku dr Justyna Kłos - Rola wykonywać…

31 marca
Operacje zaćmy – dr Joanna Dolar-Szczasny
Operacje zaćmy – dr Joanna Dolar-Szczasny

W OCHO Nałęczów w dniu 5 i 31 marca 2021 roku dr Joanna Dolar -…

30 marca
Zabiegi usunięcia zaćmy dr Joanna Batalia
Zabiegi usunięcia zaćmy dr Joanna Batalia

W OCHO Nałęczów w dniu 16 i 30 marca 2021 roku dr Joanna Batalia wykonywać…

29 marca
Operacje zaćmy – dr Eulalia Machowicz-Matejko
Operacje zaćmy – dr Eulalia Machowicz-Matejko

Informujemy, iż w OCHO Nałęczów w dniu 29 marca 2021 roku dr Eulalia Machowicz -…

26 marca
Iniekcje doszklistkowe w OCHO Nałęczów – już od 599,00 zł
Iniekcje doszklistkowe w OCHO Nałęczów – już od 599,00 zł

W OCHO Nałęczów w dniach 1, 3, 8, 15 i 17 lutego br wykonywać będzie…

26 marca
Operacje witrektomii – dr Paweł Bieliński
Operacje witrektomii – dr Paweł Bieliński

W OCHO Nałęczów w dniu 26 marca 2021 roku dr Paweł Bieliński wykonywać będzie zabiegi…

25 marca
Operacje zaćmy – dr Jacek Krukowski
Operacje zaćmy – dr Jacek Krukowski

W OCHO Nałęczów w dniu 11 i 25 lutego 2021 r dr Jacek Krukowski wykonywać…

24 marca
Operacje zaćmy – dr Dariusz Haszcz
Operacje zaćmy – dr Dariusz Haszcz

W OCHO Nałęczów w dniach 10, 15 i 24 marca 2021 roku Dariusz Haszcz wykonywać…

24 marca
Iniekcje doszklistkowe w OCHO Nałęczów – już od 599,00 zł
Iniekcje doszklistkowe w OCHO Nałęczów – już od 599,00 zł

W OCHO Nałęczów w dniach 1, 3, 8, 9, 10, 15, 17, 22 i 24…

22 marca
Operacje zaćmy – dr Agnieszka Kudasiewicz – Kardaszewska
Operacje zaćmy – dr Agnieszka Kudasiewicz – Kardaszewska

W OCHO Nałęczów w dniu 2 i 22 marca 2021 roku dr Agnieszka Kudasiewicz -…

19 marca
OPERACJE PLASTYCZNE –  DR MARTA PIECYK – SIDOR
OPERACJE PLASTYCZNE – DR MARTA PIECYK – SIDOR

W OCHO Nałęczów w dniu 3 i 19 marca 2021 roku dr Marta Piecyk -…

18 marca
Operacje zaćmy – dr Agnieszka Ćwiklińska-Haszcz
Operacje zaćmy – dr Agnieszka Ćwiklińska-Haszcz

W OCHO Nałęczów w dniu 8 i 18 marca 2021 roku dr Agnieszka Ćwiklińska -…

17 marca
Operacje zaćmy – dr hab.  Anna Święch
Operacje zaćmy – dr hab. Anna Święch

W OCHO Nałęczów w dniu 17 marca 2021 roku dr hab. Anna Święch wykonywać będzie…

Rejestracja